Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu anabilim dalını başarıyla bitiren öğrenci alanında uzman olur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si(ALES en az 55 puan olması koşuluyla), lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u(yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması yukarıda adı geçen ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Program Profili

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programı mezunları istedikleri takdirde doktora eğitim programına da başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın sınavları yukarıda değinilen ilgili yönetmeliğin 23-24. maddelerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yükümlü oldukları dersleri ve tezi başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu programı başkanı Anabilim Dalı Başkanıdır. Adres: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Kurupelit-Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak konferanslar, seminerler sunulmaktadır. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 2. Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
 3. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 4. Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
 5. Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
 6. Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
 7. Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
 8. Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
 9. Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
 10. Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
 11. Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
 12. Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
 13. Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
 14. Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 • Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 • Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde
 • Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
 • Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
 • Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
 • Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FDB605Temel Psikolojik Kavramlar Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
FDB620İletişim ve Din Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
FDB648Dini Epistemoloji Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
FDB651Din Fenomenolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
FDB653Dinler ve Kültürlerarası Diyalog Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
FDB660.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 24.0
Toplam 17 0 0 17.0 60.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADDAlan Dışı Ders Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FDB651Din Fenomenolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 24.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB601 Kişilik ve Karakter Portreleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB602 Din Değiştirme Psikolojisi 2 0 0 2.0 6.0
FDB603 Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 2 0 0 2.0 6.0
FDB604 Parapsikoloji 3 0 0 3.0 6.0
FDB606 Anormal Dini Belirtiler 2 0 0 2.0 6.0
FDB607 Din ve Psikoloji İlişkisi 2 0 0 2.0 6.0
FDB608 Dua ve Tövbe Psikolojisi 2 0 0 2.0 6.0
FDB609 Dini Danışma ve Rehberlik 2 0 0 2.0 6.0
FDB610 Psikoterapide Kuramlar 3 0 0 3.0 6.0
FDB611 Dini Danışmanlık Alanları 3 0 0 3.0 6.0
FDB612 Din ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
FDB613 Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB614 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB615 Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 2 0 0 2.0 6.0
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
FDB617 Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 2 0 0 2.0 6.0
FDB618 Din Bilimleri İçin Spss Uygulamalı İstatistik Teknikler 3 0 0 3.0 6.0
FDB619 İslam'da Eğitim ve Öğretim Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
FDB621 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2.0 6.0
FDB622 Gençlik Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2.0 6.0
FDB623 Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2.0 6.0
FDB624 Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Temel Problemleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB625 Kur'an ve Sünnet'Te Eğitimin Temelleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB626 Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
FDB627 Temel Sosyolojik Kavramlar 3 0 0 3.0 6.0
FDB628 Din ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3.0 6.0
FDB629 Kur'an'da Sosyal Değişme 2 0 0 2.0 6.0
FDB630 Sosyal Şiddet 2 0 0 2.0 6.0
FDB631 Sosyalleşme ve Din 2 0 0 2.0 6.0
FDB632 Türkiye'de Kadın Sorunları 2 0 0 2.0 6.0
FDB633 Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 2 0 0 2.0 6.0
FDB634 Sivil Toplum-Din İlişkileri 2 0 0 2.0 6.0
FDB635 Din ve Kültür İlişkileri 2 0 0 2.0 6.0
FDB636 Din ve Modernizm 2 0 0 2.0 6.0
FDB637 Klasik Sosyal Teori ve Din 3 0 0 3.0 6.0
FDB638 İslam Felsefesinin Temel Problemleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 2 0 0 2.0 6.0
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 2 0 0 2.0 6.0
FDB641 Felsefi Hermenötiğe Giriş 3 0 0 3.0 6.0
FDB642 Metinlerle İslam Ahlakı ve Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
FDB643 Din Felsefesi Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
FDB644 Din-Felsefe İlişkisi ve Bilgelik 3 0 0 3.0 6.0
FDB645 Etik ve Estetik Değerler 3 0 0 3.0 6.0
FDB646 Sistematik Felsefe 3 0 0 3.0 6.0
FDB647 Ölümsüzlük Problemi 3 0 0 3.0 6.0
FDB649 Tanrı-Evren İlişkisi 2 0 0 2.0 6.0
FDB650 İnformel Mantık ve Tartışma Metotları 3 0 0 3.0 6.0
FDB652 Dinler Tarihi Metodolojileri 3 0 0 3.0 6.0
FDB654 Hıristiyanlık Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
FDB655 Anadolu İnançları 2 0 0 2.0 6.0
FDB656 Yahudilik Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
FDB657 Hint Kökenli Dinler 3 0 0 3.0 6.0
FDB658 Antropoloji ve Halk İnançları 3 0 0 3.0 6.0
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
FDB665 Klasik Din Eğitimi Metinlerine Giriş 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB601 Kişilik ve Karakter Portreleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB602 Din Değiştirme Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
FDB603 Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 2 0 0 2.0 0.0
FDB604 Parapsikoloji 3 0 0 3.0 0.0
FDB605 Temel Psikolojik Kavramlar 3 0 0 3.0 0.0
FDB606 Anormal Dini Belirtiler 2 0 0 2.0 0.0
FDB607 Din ve Psikoloji İlişkisi 2 0 0 2.0 0.0
FDB608 Dua ve Tövbe Psikolojisi 2 0 0 2.0 0.0
FDB609 Dini Danışma ve Rehberlik 2 0 0 2.0 6.0
FDB610 Psikoterapide Kuramlar 3 0 0 3.0 0.0
FDB611 Dini Danışmanlık Alanları 3 0 0 3.0 0.0
FDB612 Din ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
FDB613 Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB614 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
FDB615 Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 2 0 0 2.0 6.0
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
FDB617 Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
FDB618 Din Bilimleri İçin Spss Uygulamalı İstatistik Teknikler 3 0 0 3.0 0.0
FDB619 İslam'da Eğitim ve Öğretim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
FDB620 İletişim ve Din Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
FDB621 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
FDB622 Gençlik Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
FDB623 Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
FDB624 Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Temel Problemleri 3 0 0 3.0 0.0
FDB625 Kur'an ve Sünnet'Te Eğitimin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
FDB626 Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
FDB627 Temel Sosyolojik Kavramlar 3 0 0 3.0 6.0
FDB628 Din ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3.0 0.0
FDB629 Kur'an'da Sosyal Değişme 2 0 0 2.0 0.0
FDB630 Sosyal Şiddet 2 0 0 2.0 0.0
FDB631 Sosyalleşme ve Din 2 0 0 2.0 0.0
FDB632 Türkiye'de Kadın Sorunları 2 0 0 2.0 0.0
FDB633 Meslek Ahlakı ve Dini Zihniyet 2 0 0 2.0 0.0
FDB634 Sivil Toplum-Din İlişkileri 2 0 0 2.0 0.0
FDB635 Din ve Kültür İlişkileri 2 0 0 2.0 0.0
FDB636 Din ve Modernizm 2 0 0 2.0 0.0
FDB637 Klasik Sosyal Teori ve Din 3 0 0 3.0 0.0
FDB638 İslam Felsefesinin Temel Problemleri 3 0 0 3.0 0.0
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 2 0 0 2.0 0.0
FDB640 İslam Filozoflarında Siyasi Felsefe 2 0 0 2.0 0.0
FDB641 Felsefi Hermenötiğe Giriş 3 0 0 3.0 0.0
FDB642 Metinlerle İslam Ahlakı ve Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
FDB643 Din Felsefesi Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
FDB644 Din-Felsefe İlişkisi ve Bilgelik 3 0 0 3.0 0.0
FDB645 Etik ve Estetik Değerler 3 0 0 3.0 0.0
FDB646 Sistematik Felsefe 3 0 0 3.0 6.0
FDB647 Ölümsüzlük Problemi 3 0 0 3.0 0.0
FDB648 Dini Epistemoloji 2 0 0 2.0 0.0
FDB649 Tanrı-Evren İlişkisi 2 0 0 2.0 6.0
FDB650 İnformel Mantık ve Tartışma Metotları 3 0 0 3.0 0.0
FDB652 Dinler Tarihi Metodolojileri 3 0 0 3.0 6.0
FDB653 Dinler ve Kültürlerarası Diyalog 3 0 0 3.0 6.0
FDB654 Hıristiyanlık Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
FDB655 Anadolu İnançları 2 0 0 2.0 6.0
FDB656 Yahudilik Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
FDB657 Hint Kökenli Dinler 3 0 0 3.0 6.0
FDB658 Antropoloji ve Halk İnançları 3 0 0 3.0 6.0
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 3 0 0 3.0 6.0
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0