Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu anabilim dalını başarıyla bitiren öğrenci alanında uzman olur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması yukarıda adı geçen ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Program Profili

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi ve Türk İslam Edebiyatı bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programı mezunları istedikleri takdirde doktora eğitim programına da başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın sınavları yukarıda değinilen ilgili yönetmeliğin 23-24. maddelerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yükümlü oldukları dersleri ve tezi başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu program Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür.
Adres: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ve görüntülü ders sunum imkanları bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, 1 seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet kütüphane ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
 2. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
 3. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
 4. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
 5. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
 6. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
 7. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
 8. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
 9. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
 10. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303026012011İslam Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
2303026182011Türk İslam Sanatlarına Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ADDAlan Dışı Ders Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
İTS641Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 9 0 0 9.0 36.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303026012011İslam Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
2303026182011Türk İslam Sanatlarına Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
İTS636Türk Dokuma Sanatları Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
İTS637Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
İTS638Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
İTS641Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 22 0 0 18.0 48.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2303026012011 İslam Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 6.0
2303026022011 Erken Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026032011 İslam Medeniyeti ve Kurumları 2 0 0 2.0 6.0
2303026042011 İslam Öncesi Arap Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026052011 Geç Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026062011 Arşivcilik 2 0 0 2.0 6.0
2303026072011 İlk Dört Halife Dönemi 3 0 0 3.0 6.0
2303026082011 Selçuklular Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026092011 Osmanlı Devleti Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
2303026102011 İslam Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2303026112011 Hz.Muhammed Dönemi 2 0 0 2.0 6.0
2303026122011 Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026132011 Epigrafi ve Paleografi 2 0 0 2.0 6.0
2303026142011 Emeviler Dönemi 2 0 0 2.0 6.0
2303026152011 Endülüs Emevî Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026162011 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
2303026172011 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
2303026192011 Sanat Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2303026202011 Türk İslam Sanatları Terminolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2303026212011 Anadolu Dışı Türk Sanatı 2 0 0 2.0 6.0
2303026232011 Anadolu Türk Sanatı 3 0 0 3.0 6.0
2303026242011 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 2 0 0 2.0 6.0
2303026252011 Şehircilik 2 0 0 2.0 6.0
2303026262011 Din Sanat İlişkisi 2 0 0 2.0 6.0
2303026272011 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3.0 6.0
2303026282011 Türk Din Musikisi Formları 3 0 0 3.0 6.0
2303026292011 Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 2 0 0 2.0 6.0
2303026302011 Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 2 0 0 2.0 6.0
2303026312011 Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 2 0 0 2.0 6.0
2303026322012 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3.0 6.0
2303026332012 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3.0 6.0
2303026342012 Menşeat Mecmuaları 3 0 0 3.0 6.0
2303026352012 Türk İslam Edebiyatında Türler 3 0 0 3.0 6.0
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 3 0 0 3.0 0.0
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 3 0 0 3.0 6.0
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 3 0 0 3.0 6.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2303026012011 İslam Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 6.0
2303026022011 Erken Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026032011 İslam Medeniyeti ve Kurumları 2 0 0 2.0 6.0
2303026042011 İslam Öncesi Arap Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026052011 Geç Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026062011 Arşivcilik 2 0 0 2.0 6.0
2303026072011 İlk Dört Halife Dönemi 3 0 0 3.0 6.0
2303026082011 Selçuklular Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026092011 Osmanlı Devleti Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
2303026102011 İslam Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2303026112011 Hz.Muhammed Dönemi 2 0 0 2.0 6.0
2303026122011 Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026132011 Epigrafi ve Paleografi 2 0 0 2.0 6.0
2303026142011 Emeviler Dönemi 2 0 0 2.0 6.0
2303026152011 Endülüs Emevî Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303026162011 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
2303026172011 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
2303026182011 Türk İslam Sanatlarına Giriş 3 0 0 3.0 6.0
2303026192011 Sanat Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2303026202011 Türk İslam Sanatları Terminolojisi 2 0 0 2.0 6.0
2303026212011 Anadolu Dışı Türk Sanatı 2 0 0 2.0 6.0
2303026232011 Anadolu Türk Sanatı 3 0 0 3.0 6.0
2303026242011 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 2 0 0 2.0 6.0
2303026252011 Şehircilik 2 0 0 2.0 6.0
2303026262011 Din Sanat İlişkisi 2 0 0 2.0 6.0
2303026272011 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3.0 6.0
2303026282011 Türk Din Musikisi Formları 3 0 0 3.0 6.0
2303026292011 Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 2 0 0 2.0 6.0
2303026302011 Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 2 0 0 2.0 6.0
2303026312011 Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 2 0 0 2.0 6.0
2303026322012 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3.0 6.0
2303026332012 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3.0 6.0
2303026342012 Menşeat Mecmuaları 3 0 0 3.0 6.0
2303026352012 Türk İslam Edebiyatında Türler 3 0 0 3.0 6.0
İTS622 Erken Dönem İslam Sanatı 3 0 0 3.0 0.0
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 3 0 0 3.0 0.0
İTS636 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3.0 0.0
İTS637 Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3.0 0.0
İTS638 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 3 0 0 3.0 0.0
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 3 0 0 3.0 6.0
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 3 0 0 3.0 6.0
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3.0 6.0