Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksel Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az (Yüksek Lisans programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 8 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından) 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır.

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;

1) Tezli-tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puana,

2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarında aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir. Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla (Yüksek Lisans programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 8 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından)en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Telefonu : +90 362 3121919

Faks : +90 362 4576083

Web : http://sosbilens.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi binasının 2. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 10 profesör, 5 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 1 okutman, 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
 2. Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
 3. Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
 4. Alana ait sorunları tespit edebilme,
 5. Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
 6. Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
 7. Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
 8. Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
 9. Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
 10. Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
 11. Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,
 12. Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
 • Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
 • Alana ait sorunları tespit edebilme,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
 • Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,
 • Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2303036762011Klasik Metinler 927001 3 0 0 0.0
DBDDış Birim Dersi 927001 0 0 0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
TİB683Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927001 3 0 0 6.0
TİB688.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 9 0 0 36.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2303036762011Klasik Metinler 927001 3 0 0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
SBESEMYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
TİB684Klasik Kelam Metinleri 927001 3 0 0 6.0
Toplam 10 0 0 36.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0
Toplam 4 0 0 30.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2303036412011 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
2303036422011 İslam Hukuku Tarihi 927001 3 0 0 6.0
2303036432011 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 927001 3 0 0 6.0
2303036442011 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927001 2 0 0 6.0
2303036452011 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927001 3 0 0 6.0
2303036462011 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 927001 2 0 0 6.0
2303036472011 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 927001 3 0 0 6.0
2303036482011 İslam Mezhepleri Metodolojisi 927001 3 0 0 6.0
2303036492011 Erken Dönem İslam Mezhepleri 927001 3 0 0 6.0
2303036502011 Günümüz İslam Mezhepleri 927001 2 0 0 6.0
2303036512011 Politik Teoloji 927001 3 0 0 6.0
2303036522011 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 927001 3 0 0 6.0
2303036532011 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 927001 3 0 0 6.0
2303036542011 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 927001 3 0 0 6.0
2303036552011 İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 927001 2 0 0 6.0
2303036562011 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 927001 3 0 0 6.0
2303036572011 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 927001 3 0 0 6.0
2303036582011 Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 927001 2 0 0 6.0
2303036592011 İnançsal Mezheplerin Doğuşu 927001 4 0 0 6.0
2303036602011 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 6.0
2303036612011 Kelam Tasavvuf İlişkileri 927001 2 0 0 6.0
2303036622011 Arapça'da Kelime Yapısı 927001 3 0 0 6.0
2303036632011 Arapça'da Cümle Yapısı 927001 3 0 0 6.0
2303036642011 Arapça'da Bağlaçlar 927001 3 0 0 6.0
2303036652011 Güncel Arapça Metinler 927001 2 0 0 6.0
2303036662011 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 927001 3 0 0 6.0
2303036672011 Arapça Cümle Tahlilleri 927001 3 0 0 6.0
2303036682011 Belagate Giriş 927001 3 0 0 6.0
2303036692011 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 927001 3 0 0 6.0
2303036702011 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927001 3 0 0 6.0
2303036712011 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 927001 3 0 0 6.0
2303036722011 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 927001 3 0 0 6.0
2303036732011 Modern Arapça Okumaları 927001 3 0 0 6.0
2303036742011 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
2303036752011 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 927001 3 0 0 6.0
2303036762011 Klasik Metinler 927001 3 0 0 6.0
TİB601 Kur'an Tarihi 927001 3 0 0 6.0
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
TİB603 Kur'an'A Göre Ahlak Esasları 927001 2 0 0 6.0
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 927001 3 0 0 6.0
TİB605 Kur'an'In Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 927001 2 0 0 6.0
TİB606 Hadislerin Kur'an Tefsirindeki Rolü 927001 2 0 0 6.0
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 927001 3 0 0 6.0
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 927001 3 0 0 6.0
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 927001 3 0 0 6.0
TİB610 Kur'an'da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 927001 2 0 0 6.0
TİB611 Kur'an'A Göre İman-Amel İlişkisi 927001 2 0 0 6.0
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927001 3 0 0 6.0
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 927001 2 0 0 6.0
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 927001 3 0 0 6.0
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 927001 3 0 0 6.0
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 927001 3 0 0 6.0
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927001 3 0 0 6.0
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 927001 3 0 0 6.0
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 927001 3 0 0 6.0
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 927001 3 0 0 6.0
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 927001 3 0 0 6.0
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 927001 3 0 0 6.0
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 927001 3 0 0 6.0
TİB624 Hadis Tahrici 927001 3 0 0 6.0
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 927001 3 0 0 6.0
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 927001 3 0 0 6.0
TİB627 Tasavvuf Terminolojisi 927001 2 0 0 6.0
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927001 3 0 0 6.0
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927001 3 0 0 6.0
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 927001 3 0 0 6.0
TİB631 Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 927001 2 0 0 6.0
TİB632 Tasavvufun Temel Kaynakları 927001 2 0 0 6.0
TİB633 Tasavvuf Problemleri 927001 3 0 0 6.0
TİB634 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927001 2 0 0 6.0
TİB635 İslam Hukuk Metodolojisi 927001 4 0 0 6.0
TİB636 Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 927001 2 0 0 6.0
TİB637 Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 927001 2 0 0 6.0
TİB638 İslam'da Genel Hukuk Kuralları 927001 2 0 0 6.0
TİB639 Hukuka Giriş 927001 2 0 0 6.0
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 927001 3 0 0 6.0
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927001 3 0 0 6.0
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927001 3 0 0 6.0
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 927001 3 0 0 6.0
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 927001 3 0 0 6.0
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 927001 3 0 0 6.0
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 927001 3 0 0 6.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2303036412011 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
2303036422011 İslam Hukuku Tarihi 927001 3 0 0 6.0
2303036432011 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 927001 3 0 0 6.0
2303036442011 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927001 2 0 0 6.0
2303036452011 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
2303036462011 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 927001 2 0 0 0.0
2303036472011 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 927001 3 0 0 0.0
2303036482011 İslam Mezhepleri Metodolojisi 927001 3 0 0 0.0
2303036492011 Erken Dönem İslam Mezhepleri 927001 3 0 0 0.0
2303036502011 Günümüz İslam Mezhepleri 927001 2 0 0 0.0
2303036512011 Politik Teoloji 927001 3 0 0 0.0
2303036522011 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
2303036532011 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 927001 3 0 0 0.0
2303036542011 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 927001 3 0 0 0.0
2303036552011 İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 927001 2 0 0 0.0
2303036562011 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 927001 3 0 0 0.0
2303036572011 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 927001 3 0 0 0.0
2303036582011 Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 927001 2 0 0 0.0
2303036592011 İnançsal Mezheplerin Doğuşu 927001 4 0 0 0.0
2303036602011 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
2303036612011 Kelam Tasavvuf İlişkileri 927001 2 0 0 0.0
2303036622011 Arapça'da Kelime Yapısı 927001 3 0 0 0.0
2303036632011 Arapça'da Cümle Yapısı 927001 3 0 0 0.0
2303036642011 Arapça'da Bağlaçlar 927001 3 0 0 0.0
2303036652011 Güncel Arapça Metinler 927001 2 0 0 0.0
2303036662011 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 927001 3 0 0 0.0
2303036672011 Arapça Cümle Tahlilleri 927001 3 0 0 0.0
2303036682011 Belagate Giriş 927001 3 0 0 0.0
2303036692011 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 927001 3 0 0 0.0
2303036702011 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927001 3 0 0 0.0
2303036712011 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 927001 3 0 0 0.0
2303036722011 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 927001 3 0 0 0.0
2303036732011 Modern Arapça Okumaları 927001 3 0 0 0.0
2303036742011 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
2303036752011 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 927001 3 0 0 0.0
TİB601 Kur'an Tarihi 927001 3 0 0 0.0
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
TİB603 Kur'an'A Göre Ahlak Esasları 927001 2 0 0 0.0
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 927001 3 0 0 0.0
TİB605 Kur'an'In Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 927001 2 0 0 0.0
TİB606 Hadislerin Kur'an Tefsirindeki Rolü 927001 2 0 0 0.0
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 927001 3 0 0 0.0
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 927001 3 0 0 0.0
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 927001 3 0 0 0.0
TİB610 Kur'an'da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 927001 2 0 0 0.0
TİB611 Kur'an'A Göre İman-Amel İlişkisi 927001 2 0 0 0.0
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927001 3 0 0 0.0
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 927001 2 0 0 0.0
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 927001 3 0 0 0.0
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 927001 3 0 0 0.0
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 927001 3 0 0 0.0
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927001 3 0 0 0.0
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 927001 3 0 0 0.0
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 927001 3 0 0 0.0
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 927001 3 0 0 0.0
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 927001 3 0 0 0.0
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 927001 3 0 0 0.0
TİB624 Hadis Tahrici 927001 3 0 0 0.0
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 927001 3 0 0 0.0
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 927001 3 0 0 0.0
TİB627 Tasavvuf Terminolojisi 927001 2 0 0 0.0
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927001 3 0 0 0.0
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927001 3 0 0 0.0
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 927001 3 0 0 0.0
TİB631 Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 927001 2 0 0 0.0
TİB632 Tasavvufun Temel Kaynakları 927001 2 0 0 0.0
TİB633 Tasavvuf Problemleri 927001 3 0 0 0.0
TİB634 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927001 2 0 0 6.0
TİB635 İslam Hukuk Metodolojisi 927001 4 0 0 6.0
TİB636 Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 927001 2 0 0 6.0
TİB637 Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 927001 2 0 0 0.0
TİB638 İslam'da Genel Hukuk Kuralları 927001 2 0 0 0.0
TİB639 Hukuka Giriş 927001 2 0 0 0.0
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 927001 3 0 0 0.0
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927001 3 0 0 0.0
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927001 3 0 0 0.0
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 927001 3 0 0 0.0
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 927001 3 0 0 0.0
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 927001 3 0 0 0.0
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 927001 3 0 0 0.0
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927001 3 0 0 0.0
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 927001 3 0 0 0.0
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 927001 3 0 0 0.0
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular 927001 3 0 0 0.0
TİB687 İslami İlimlerde Usul 927001 4 0 0 0.0