Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kadın ve Aile Araştırmaları

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesindeki Eğitim Fakültesinin I. Katında hizmet vermeyi sürdürmektedir. 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla yürüttüğü 6 anabilim dalında doktora, 11 anabilim dalında tezli yüksek lisans ve 3 anabilim dalında da tezsiz yüksek lisans programıyla 600’ü aşkın lisansüstü öğrenciye hizmet vermektedir.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere Kadın ve Aile Araştırmaları alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,
2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES ve ya GRE) en az 55 puan almış olmak,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

İki yıllık disiplinler arası Yüksek Lisans programı olan Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı toplum ve cinsiyet konularını irdeleyerek, özellikle Türkiye'de kadınların toplumsal konumuna ve kadın-erkek eşitsizliği konusuna bir çözümleme getirmeyi hedefler. Toplumsal Cinsiyet rolleri ve kadının toplumsal konumu üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, toplumsal gerçekliği ortaya çıkarmak ve bu durumun kadınlar lehine iyileştirilebilmesi için yapılması gerekenleri araştırmak ve bu yolla da kadın-erkek eşitliği konusunda bilinci artırmak hedeflenmiştir. Özelde Samsun’da genelde ise Karadeniz’de kadın sorunları şiddet, işsizlik, erken evlendirme, cinsel taciz bağlamında sıkça gündem oluşturmaktayken üniversitemiz Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi bu konuya yüksek lisans programı ile hem duyarlılığını göstermek, hem de konunun bilimsel yöntemlerle araştırılmasına ön ayak olmak istemektedir. Kadınların toplum içinde güçlenmesi yalnızca kadınlar lehine bir durum değil aynı zamanda toplumun gelişmesi lehine bir durum olduğu için kadının statüsünün yükseltilmesi için yapılacak bu tür bilimsel araştırmalar tüm toplumsal yapıları ilgilendirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları, lisans mezuniyet alanlarına da uygun olarak, sivil toplum kuruluşlarında, sosyal hizmet kurumlarında, kadın sığınma evlerinde, valilikler bünyesinde açılan kadının statüsü birimlerinde, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde ve akademik alanda istihdam şansına sahip olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı bitiren öğrenciler doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (% 40) ve bir final sınavı (% 60) uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere mezun olabilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Atakum/SAMSUN
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : 0 362 457 60 27
E-Posta : sbe@omu.edu.tr, kap@omu.edu.tr

Bölüm Başkanı : Doç .Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
Telefon : 0 362 312 19 19 / 5334
E-Posta : kap@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Programın interdisiplinler olması nedeniyle üniversitemizin değişik birimlerinden yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
 2. Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
 3. Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
 4. Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
 5. Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
 6. Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
 7. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
 8. Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
 9. Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
 • Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.
 • Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
 • Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
2305016012011Sosyal Bilimlerde Düşünme Biçimleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
2305016132011Feminist Teoriler 927001 3 0 0 7.5 3.0
KAP625.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5 3.0
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 9 0 0 45.0 9.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
SBESEMYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2305015972011 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2305015992012 Tez Çalışması 927001 0 0 0 0.0
2305016022011 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 927001 3 0 0 6.0
2305016032011 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 927001 3 0 0 6.0
2305016042011 Bilim Tarihi ve Kadın 927001 3 0 0 6.0
2305016082011 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 927001 3 0 0 6.0
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 927001 3 0 0 0.0
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 927001 3 0 0 0.0
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 927001 3 0 0 0.0
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 927001 3 0 0 0.0
KAP611 Kadın ve Siyaset 927001 3 0 0 0.0
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 927001 3 0 0 0.0
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 927001 3 0 0 7.7
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 927001 3 0 0 0.0
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 927001 3 0 0 0.0
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 927001 3 0 0 0.0
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 927001 3 0 0 0.0
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 927001 3 0 0 0.0
KAP622 Kadın ve Sağlık 927001 3 0 0 6.0
KAP623 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme 927001 2 2 0 6.0
KAP623 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme 927001 3 0 0 0.0
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 927001 3 0 0 0.0
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 927001 3 0 0 7.7
KAP628 Kalkınma ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 927001 3 0 0 7.7
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 927001 3 0 0 6.0
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 927001 3 0 0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2305015972011 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2305015992012 Tez Çalışması 927001 0 0 0 0.0
2305016022011 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 927001 3 0 0 0.0
2305016032011 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
2305016042011 Bilim Tarihi ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
2305016082011 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 927001 3 0 0 0.0
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 927001 3 0 0 0.0
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 927001 3 0 0 0.0
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 927001 3 0 0 0.0
KAP611 Kadın ve Siyaset 927001 3 0 0 0.0
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 927001 3 0 0 0.0
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 927001 3 0 0 0.0
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 927001 3 0 0 0.0
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 927001 3 0 0 0.0
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 927001 3 0 0 0.0
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 927001 3 0 0 0.0
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 927001 3 0 0 0.0
KAP622 Kadın ve Sağlık 927001 3 0 0 0.0
KAP623 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme 927001 2 2 0 6.0
KAP623 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme 927001 3 0 0 0.0
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 927001 3 0 0 0.0
KAP625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 927001 3 0 0 0.0
KAP628 Kalkınma ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 927001 3 0 0 0.0
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 927001 3 0 0 0.0
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 927001 3 0 0 6.0
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 927001 3 0 0 7.5