Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. İşletme Tezli Yüksek Lisans programı 2011-2012 Bahar Yarıyılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 70 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü; ilgili anabilimdalı aracılığıyla başvuruları değerlendirir. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, ve bir adet proje çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 68 olması gerekir.
Proje çalışması kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl proje çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Programındaki bir öğrenci proje ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Proje sınavının tamamlanmasından sonra jüri proje hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir.

Program Profili

Rekabet koşullarında meydana gelen değişimler, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktadan hareketle açılan İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, herhangi bir alanda lisans eğitimini tamamlamış kişilere, işletme alanında temel bilgilerin yanında, esnek bir düşünce yapısı, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına çalışmalarını sürdürebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Program dahilinde öğrencilerimize verdiğimiz derslerle onları, işletmecilik alanındaki modern yaklaşımlarla donatarak, gelişmelere hazır olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir vize ve bir final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 3.kat, Kurupelit Yerleşkesi, Kurupelit – SAMSUN
ABD. Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde işletme alanının kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen Konferans ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
 3. Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
 4. İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
 5. Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 6. İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
 7. Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 8. Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
 9. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
 10. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
 11. Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 12. Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
 13. Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
 14. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 15. Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
 16. Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 17. Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
 18. İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
 19. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 20. Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
 21. Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
 22. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
 23. Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
 24. İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
 25. Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
 26. İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
 27. Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
 28. İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
 29. Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
 • Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
 • İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında b
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 • İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
 • Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
 • Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 • Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
 • İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
 • İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
 • Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
 • Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
 • İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJEProje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2306035012011 Genel İşletme 3 0 0 3.0 6.0
2306035022011 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 6.0
2306035032011 Finansal Muhasebe 3 0 0 3.0 6.0
2306035042011 Finansal Yönetim 3 0 0 3.0 6.0
2306035052011 Satış Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035062011 Üretim Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035072011 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2306035082011 Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2306035092011 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3.0 6.0
2306035102011 Marka Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035112011 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
2306035122011 Uluslararası Finansman 3 0 0 3.0 6.0
2306035132011 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3.0 6.0
2306035142011 İşletme İstatistiği 3 0 0 3.0 7.5
2306035152011 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035162011 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3.0 7.5
2306035172011 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035182011 Stratejik Yönetim 3 0 0 3.0 6.0
2306035192011 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 5.9
2306035202011 E-Pazarlama 3 0 0 3.0 6.0
2306035212011 İşletme Matematiği 3 0 0 3.0 7.5
2306035222011 Optimizasyon 3 0 0 3.0 7.5
İŞL511 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
İŞL524 İşletme Politikası 3 0 0 3.0 6.0
İŞL525 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3.0 6.0
İŞL526 Modern Yönetim Becerileri 3 0 0 3.0 6.0
İŞL527 Türev Piyasaları 3 0 0 3.0 0.0
İŞL528 Uluslararası Arası Yönetim 3 0 0 3.0 6.0
İŞL529 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3.0 6.0
İŞL530 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
İŞL531 Bağımsız Denetim Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
İŞL532 Üretim Planlama ve Kontrol 3 0 0 3.0 6.0
İŞL533 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3.0 6.0
İŞL534. Üretim/İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 6.0
İŞL535 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
İŞL536 Endüstriyel Pazarlama 3 0 0 3.0 6.0
İŞL537 Pazarlama Kanalları ve Perakendecilik 3 0 0 3.0 6.0
İŞL538 Pazarlama Etiği 3 0 0 3.0 6.0
İŞL539 Kalite Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
İŞL540 Pazarlama İletişimi 3 0 0 3.0 6.0
İŞL541 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3.0 6.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2306035012011 Genel İşletme 3 0 0 3.0 6.0
2306035022011 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.0 6.0
2306035032011 Finansal Muhasebe 3 0 0 3.0 6.0
2306035042011 Finansal Yönetim 3 0 0 3.0 6.0
2306035052011 Satış Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035062011 Üretim Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035072011 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2306035082011 Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2306035092011 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3.0 6.0
2306035102011 Marka Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035122011 Uluslararası Finansman 3 0 0 3.0 6.0
2306035132011 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3.0 6.0
2306035142011 İşletme İstatistiği 3 0 0 3.0 7.5
2306035152011 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035162011 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3.0 7.5
2306035172011 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2306035182011 Stratejik Yönetim 3 0 0 3.0 6.0
2306035192011 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
2306035202011 E-Pazarlama 3 0 0 3.0 6.0
2306035212011 İşletme Matematiği 3 0 0 3.0 7.5
2306035222011 Optimizasyon 3 0 0 3.0 7.5
İŞL511 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
İŞL524 İşletme Politikası 3 0 0 3.0 0.0
İŞL525 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3.0 6.0
İŞL526 Modern Yönetim Becerileri 3 0 0 3.0 6.0
İŞL527 Türev Piyasaları 3 0 0 3.0 0.0
İŞL528 Uluslararası Arası Yönetim 3 0 0 3.0 0.0
İŞL529 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3.0 0.0
İŞL530 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İŞL531 Bağımsız Denetim Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İŞL532 Üretim Planlama ve Kontrol 3 0 0 3.0 0.0
İŞL533 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3.0 6.0
İŞL534. Üretim/İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İŞL535 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
İŞL536 Endüstriyel Pazarlama 3 0 0 3.0 0.0
İŞL537 Pazarlama Kanalları ve Perakendecilik 3 0 0 3.0 0.0
İŞL538 Pazarlama Etiği 3 0 0 3.0 0.0
İŞL539 Kalite Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
İŞL540 Pazarlama İletişimi 3 0 0 3.0 0.0
İŞL541 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3.0 0.0