Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

İKTİSAT alanında yüksek lisans.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:
• Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
• Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;
1) Tezli-tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puana,
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
• Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarında aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir. Yükseköğretim Kurumları bünyesinde aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olunamaz. Başarılı olunması halinde sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırılabilir.
• Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 70 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü; ilgili anabilimdalı aracılığıyla başvuruları değerlendirir. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alarak tümünü başarı ile tamamlamak ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunmak.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı bitiren öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmekte, kendi işlerini kurabilmekte, akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere İKTİSAT alanında yüksek lisans diploması verilir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kurupelit - Samsun. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. H. Alper Güzel

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
 2. İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
 3. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
 4. İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
 5. Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 6. İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 7. İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 8. Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
 9. İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
 10. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
 11. İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
 12. Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
 13. İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
 14. Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
 15. İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
 16. İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 17. Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
 18. Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
 19. Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
 20. Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
 21. Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
 22. Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
 • İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
 • İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
 • İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
 • İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
 • Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
 • Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
 • İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
 • İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
 • Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
 • İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
 • İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.
 • Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
 • İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2306046012012Makroekonomik Analiz I Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
2306046032012Mikroekonomik Analiz Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
İKT624Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 9 0 0 9.0 45.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2306046032012Mikroekonomik Analiz Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2306046022012 Makroekonomik Analiz II 3 0 0 3.0 7.5
2306046052012 Ekonometrik Analiz 3 0 0 3.0 7.5
2306046062012 Uygulamalı Ekonometri 3 0 0 3.0 7.5
2306046072012 Parasal Analiz 3 0 0 3.0 7.5
2306046082012 Türkiye Ekonomisinin Analizi 3 0 0 3.0 7.5
2306046092012 Uluslar Arası İktisat Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046102012 Uluslar Arası İktisat Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2306046112012 Gelişme Stratejileri 3 0 0 3.0 7.5
2306046122012 İktisadi Büyüme 3 0 0 3.0 7.5
2306046132012 Dünya Ekonomisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046142012 Uluslar Arası Politik İktisat 3 0 0 3.0 7.5
2306046152012 Açık Ekonomi Makro Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046162012 Göstergelerle İktisadi Analiz 3 0 0 3.0 7.5
2306046172012 Feminist İktisat 3 0 0 3.0 7.5
2306046182012 Endüstriyel İktisat 3 0 0 3.0 7.5
2306046192012 Oyun Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046202012 Yönetim Ekonomisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046212012 Avrupa İktisat Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2306046222012 Türkiye İktisat Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
İKT604 Kamu Ekonomisi 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2306046022012 Makroekonomik Analiz II 3 0 0 3.0 7.5
2306046052012 Ekonometrik Analiz 3 0 0 3.0 7.5
2306046062012 Uygulamalı Ekonometri 3 0 0 3.0 7.5
2306046072012 Parasal Analiz 3 0 0 3.0 7.5
2306046082012 Türkiye Ekonomisinin Analizi 3 0 0 3.0 7.5
2306046092012 Uluslar Arası İktisat Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046102012 Uluslar Arası İktisat Politikası 3 0 0 3.0 7.5
2306046112012 Gelişme Stratejileri 3 0 0 3.0 7.5
2306046122012 İktisadi Büyüme 3 0 0 3.0 7.5
2306046132012 Dünya Ekonomisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046142012 Uluslar Arası Politik İktisat 3 0 0 3.0 7.5
2306046152012 Açık Ekonomi Makro Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046162012 Göstergelerle İktisadi Analiz 3 0 0 3.0 7.5
2306046172012 Feminist İktisat 3 0 0 3.0 7.5
2306046182012 Endüstriyel İktisat 3 0 0 3.0 7.5
2306046192012 Oyun Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046202012 Yönetim Ekonomisi 3 0 0 3.0 7.5
2306046212012 Avrupa İktisat Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2306046222012 Türkiye İktisat Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
İKT604 Kamu Ekonomisi 3 0 0 3.0 7.5