Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

2005 yılında “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi” programı yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Uzmanı” unvanı ile mezun olmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales “Eşit Ağırlık” puan türünde en az 55, YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil puanı, Lisans not ortalaması Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 27 krediyi (54 ECTS) tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans Programında teorik ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen yüksek lisans Programı, 4 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, Bakanlık gibi kurum ve kuruluşlarda uzman olarak hizmet vermektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ve dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. Uygulama derslerinde sorumlu oldukları uygulamalar ve bu uygulamaların raporlaştırılması sonucu değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 27 krediyi tamamlayan ve tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül igul@omu.edu.tr Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5379

Bölüm Olanakları

Program için kullanılan 1 adet sınıf ve 1 seminer odası vardır. Sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilebilir.

Program Çıktıları

 1. Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
 2. Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 3. Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 4. Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
 5. Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 6. Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 7. Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
 8. Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
 9. Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
 10. Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
 11. Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
 12. Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
 13. Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 14. Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 • Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 • Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
 • Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 • Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 • Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
 • Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 • Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
 • Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
 • Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EYP614Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927001 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 2 2 0 0.0 3.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
EGT601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5 3.0
EYP603Örgüt Geliştirme 927001 3 0 0 0.0 3.0
EYP605Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
Toplam 8 2 0 37.5 9.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
EBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
EGT601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
EYP604Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927001 3 0 0 0.0 3.0
EYP608Eğitim Hukuku 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 13 0 0 30.0 9.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBETZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBETZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 927001 3 0 0 0.0
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 927001 5 0 0 0.0
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 927001 3 0 0 6.0
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 927001 3 0 0 0.0
EYP611 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 927001 3 0 0 0.0
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 927001 5 0 0 0.0
EYP609 Eğitim İstatistiği 927001 3 0 0 6.0
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 927001 3 0 0 0.0