Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

2010 yılında tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans mezunu olmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencinin lisans not ortalaması dikkate alınır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

EYTP tezisz yüksek Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi gerekmektedir.

Program Profili

EYTPE tezsiz yüksek lisans Programında teorik derslere yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen programında, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program ayrıca bir istihdam imkanı sağlamamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler doktora programına devam edememektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Notlar dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin dönem sonunda tamamlaması gereken bir de dönem projesi bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması krediyi tamamlayan ve dönem projesini de başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜL igul@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5379

Bölüm Olanakları

EYTPE Tezsiz Yüksek Lisans Programı için kullanılan 1 adet sınıf ve 1 seminer odası vardır. Sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 2. Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 3. Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
 4. Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 5. Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
 6. Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 7. Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
 8. Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 9. Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
 10. Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
 11. Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
 12. Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
 13. Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
 14. Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
 • Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
 • Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
 • Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
 • Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
 • Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
 • Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
 • Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
 • Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
 • Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501017482011Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501016742010 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
2501016762010 Meslek Etiği 3 0 0 3.0 0.0
2501017272011 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 6.0
2501017282011 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 6.0
2501017292011 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
2501017442011 Okul Yön.Liderlik Ebut613 3 0 0 3.0 6.0
2501017452011 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Ebut617 3 0 0 3.0 6.0
2501017462011 Eğitim İstatistiği Ebt619 3 0 0 3.0 6.0
2501017562011 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Ebt618 3 0 0 3.0 0.0
2501017572011 Yönetim Felsefesi Ebt620 3 0 0 3.0 0.0
2501017912012 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 6.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501016122010 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2.0 0.0
2501016132010 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 2 0 0 2.0 0.0
2501016272010 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3.0 0.0
2501016442010 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 1 2 0 2.0 0.0
2501017282011 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 0.0
2501017462011 Eğitim İstatistiği Ebt619 3 0 0 3.0 0.0
2501017572011 Yönetim Felsefesi Ebt620 3 0 0 3.0 6.0
2501017912012 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
EBT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 6.0