Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

EPO Bilim dalı 2011 yılında YÖK tarafından onaylanarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece

EĞİTİM BİLİMLERİ (EPO) UZMANI

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim Fakültesi mezunu olmak. OMU Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yaptığı sınavda sıralamaya girmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim Fakültelerinin herhangi bir öğretmenlik branşından mezun olan herkes bu programa başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim Fakültelerinin herhangi bir öğretmenlik branşından mezun olan herkes bu programa başvurabilir.

Program Profili

Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel kurum/ kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlama ve yürütmek üzere program geliştirme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca eğitim fakültelerinde “eğitim programları ve öğretim” ile alan öğretiminde; öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinde; öğretim tasarımı, planlama, teknoloji/materyal kullanımı ile eğitimdeki yeni yaklaşımların eğitim ortamlarında uygulanması ile ilgili olarak uzman görevi alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

EPO uluslararası bir bilim dalıdır. tüm dünyada bilinmekte ve program olarak aynı adda bulunmaktadır. Yüksek lisans diploması alan öğrenciler ulusal ve uluslararası alanda doktora programına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup basarılı ve basarısız olarak değerlendirilir. Programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Ders geçme notu yüksek lisansta CB (4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 68 puan), olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. İsmail GELEN
OMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı (Ofis No: A415)
55139 Kurupelit- SAMSUN
Telefon: 0362 3121919 dan 5599
Mail: ismailgelen@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Fakültesine sunduğu tüm imkanlar kullanılabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
 2. Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
 3. Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
 4. Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
 5. Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
 6. Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
 7. Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
 8. Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
 9. Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
 10. Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
 11. Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
 12. Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
 13. Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
 14. Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
 15. Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
 16. Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
 • Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
 • Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
 • Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
 • Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
 • Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
 • Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
 • Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.
 • Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
 • Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
 • Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EGT601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
EPO601Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
EPO604Eğitimde Program Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 9 0 0 9.0 45.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
EGT601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EPO601Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
EPO604Eğitimde Program Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 17 0 0 9.0 37.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 60.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EPO602 Öğretim Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3.0 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3.0 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 3 0 0 3.0 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 3 0 0 3.0 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 3 0 0 3.0 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 3 0 0 3.0 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3.0 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 2 0 3.0 7.5
OZD601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501016472010 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 2 0 2.0 0.0
2501017482011 Dönem Projesi 0 0 0 0.0 0.0
EPO602 Öğretim Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3.0 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3.0 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 3 0 0 3.0 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 3 0 0 3.0 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 3 0 0 3.0 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 3 0 0 3.0 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 3 0 0 3.0 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3.0 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 2 0 3.0 7.5