Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Diller Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Lisans Öğretim Kanunu gereğince 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Bölümün yada ilişkili olan diğer bölümlerin yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ( AKTS karşılığı) ders alan, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri fransız Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması almaya ve alanında uzman olmaya hak kazanmış olur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 almaları ve öğrenim görecekleri yabancı dilde ÜDS’den en az 70 almaları gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Ders geçme notu yüksek lisansta 2.50 dir. Yüksek Lisans öğrencilerinin mezuniyeti için genel not ortalamaları en az 2.50 olması ve tezini başarı ile savunmuş olmaları gerekmektedir

Program Profili

Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının öncelikli hedefi öğrencileri Fransız dilinin öğretimi, fransız edebiyatı, , fransız kültürü, dilbilim, çeviribilim gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayarak geniş bir bilgi birikimi kazanmalarına olanak sunmaktır. Ayrıca Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulama alanları ile birleştirebilmeleri ve araştırmalar yapmaya başlamalarıdır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

yüksek lisans programımızdan mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uzman öğretmen olma hakkına sahiptir. mezunlarımız halen araştırma görevlisi, okutman olarak görev yapmaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümün Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler Doktora programına başvurma hakkına sahip olurlar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün Yüksek Lisans programında mevcut olan derslerden yeterli kredilik (24 Kredi) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminer dersini alan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fransız Dili Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19 E-Posta mcolak@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Fransız Dili Eğitimi A.B.D Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. anabilim dalımızda , 2 doçent d.r, 3 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 6 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 İ teknoloji sınıfı olan toplam 4derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve FRANSIZ Kültür Merkezinin sağladığı ders materyalleri bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
 2. Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
 3. Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
 4. Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
 5. Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
 6. Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
 7. Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
 9. Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
 10. Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
 11. Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
 12. Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
 13. Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
 • Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
 • Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
 • Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
 • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
 • Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
FRE601Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler. Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
FRE603Dilbilim Araştırma Alanları Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
YDE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 9 0 0 9.0 52.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
FRE606Metin Çözümlemeleri ve Yabancı Dil Öğretimi Fre606 Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
FRE614Dil ve Edebiyat Araştırmalarına Eleştirel Yaklaşım Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
YDE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 13 0 0 9.0 52.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 6.0
Toplam 4 0 0 0.0 36.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRE602 Dil Öğretiminde Masal Öykü ve Roman Fre602 3 0 0 3.0 7.5
FRE604 Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 3 0 0 3.0 7.5
FRE607 Dil Ediniminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fre607 3 0 0 3.0 7.0
FRE608 Fransız Dili Eğitimi ve Dilbilgisi Fre608 3 0 0 3.0 7.5
FRE611 Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal Tasarımı Fre611 3 0 0 3.0 6.0
FRE612 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili 3 0 0 3.0 0.0
FRE613 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 3 0 0 3.0 7.5
FRE615 Dramatik Türler ve Öğretimi Fre615 3 0 0 3.0 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRE602 Dil Öğretiminde Masal Öykü ve Roman Fre602 3 0 0 3.0 7.5
FRE604 Yabancı Dil Öğretimi-Öğrenimi ve Kültürlerarası İletişim 3 0 0 3.0 7.5
FRE607 Dil Ediniminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fre607 3 0 0 3.0 6.0
FRE608 Fransız Dili Eğitimi ve Dilbilgisi Fre608 3 0 0 3.0 7.5
FRE611 Yabancı Dil Öğretiminde Özgün Materyal Tasarımı Fre611 3 0 0 3.0 6.0
FRE612 Yabancı Dil Öğretiminde Medya Dili 3 0 0 3.0 0.0
FRE613 Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Geliştirme Fre613 3 0 0 3.0 7.5
FRE615 Dramatik Türler ve Öğretimi Fre615 3 0 0 3.0 7.5
YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5