Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Program Profili

Programın amacı öğrencilere Sosyal Bilgiler eğitimiyle ilgili lisans üstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak Sosyal Bilgiler eğitimi alanında uzman olmalarını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları eğitim sektöründe uzman ve akademisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan
Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Önder Duman

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ- B BLOK

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 2. Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
 3. Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 4. Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
 5. Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
 6. Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 7. Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
 8. Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 9. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 10. Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 11. Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 12. Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
 13. Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
 14. En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
 • Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
 • Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
 • Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
 • En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 3 0 0 3.0 6.0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 0.0
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 3 0 0 3.0 6.0
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 3 0 0 3.0 7.5
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 3 0 0 3.0 0.0
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 3 0 0 3.0 6.0
İSBE614 Türkiye İklimi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3.0 6.0
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 0.0
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 3 0 0 3.0 6.0
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3.0 6.0
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 3 0 0 3.0 6.0
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 3 0 0 3.0 6.0
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 6.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 3 0 0 3.0 6.0
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 3 0 0 3.0 6.0
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 3 0 0 3.0 0.0
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 3 0 0 3.0 6.0
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 3 0 0 3.0 0.0
İSBE614 Türkiye İklimi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 3 0 0 3.0 0.0
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 3 0 0 3.0 6.0
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 3 0 0 3.0 6.0
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 3 0 0 3.0 6.0
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 3 0 0 3.0 0.0
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 3 0 0 3.0 6.0
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 3 0 0 3.0 6.0
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3.0 6.0
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0