Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 3 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
EBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 7 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBETZTez 927001 0 0 0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBETZTez 927001 0 0 0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İMÖE601 Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
İMÖE602 Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
İMÖE603 İlköğretim Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 6.0
İMÖE604 Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya 927001 3 0 0 0.0
İMÖE605 Kliniksel Denetleme Metodları 927001 3 0 0 6.0
İMÖE606 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 927001 3 0 0 0.0
İMÖE607 İlköğretim Matematik Programı 927001 3 0 0 6.0
İMÖE608 Matematiksel Modeller ve Uygulamalar 927001 3 0 0 0.0
İMÖE609 Matematik Eğitiminde Uluslararası Çalışmalar 927001 3 0 0 6.0
İMÖE610 Eğitim Araştırmalarında Kritik ve Analiz 927001 3 0 0 0.0
İMÖE611 Matematik Eğitiminde Soyutlama 927001 3 0 0 6.0
İMÖE612 Matematik Eğitiminde Origami Kullanımı 927001 3 0 0 0.0
İMÖE613 Matematik Tarihi 927001 3 0 0 6.0
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 927001 3 0 0 0.0
İMÖE615 Matematiksel Çözümleme 927001 3 0 0 6.0
İMÖE616 Test Geliştirme Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
İMÖE618 Matematik Öğretiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme 927001 3 0 0 0.0
İMÖE619 İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
İMÖE621 Matematik Öğretiminde Muhakeme Etme ve Problem Çözme 927001 3 0 0 0.0
İMÖE622 Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 927001 3 0 0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İMÖE601 Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İMÖE602 Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
İMÖE603 İlköğretim Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
İMÖE604 Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya 927001 3 0 0 6.0
İMÖE605 Kliniksel Denetleme Metodları 927001 3 0 0 0.0
İMÖE606 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 927001 3 0 0 6.0
İMÖE607 İlköğretim Matematik Programı 927001 3 0 0 0.0
İMÖE608 Matematiksel Modeller ve Uygulamalar 927001 3 0 0 6.0
İMÖE609 Matematik Eğitiminde Uluslararası Çalışmalar 927001 3 0 0 0.0
İMÖE610 Eğitim Araştırmalarında Kritik ve Analiz 927001 3 0 0 6.0
İMÖE611 Matematik Eğitiminde Soyutlama 927001 3 0 0 0.0
İMÖE612 Matematik Eğitiminde Origami Kullanımı 927001 3 0 0 6.0
İMÖE613 Matematik Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 927001 3 0 0 6.0
İMÖE615 Matematiksel Çözümleme 927001 3 0 0 0.0
İMÖE616 Test Geliştirme Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
İMÖE618 Matematik Öğretiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme 927001 3 0 0 0.0
İMÖE619 İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
İMÖE621 Matematik Öğretiminde Muhakeme Etme ve Problem Çözme 927001 3 0 0 0.0
İMÖE622 Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 927001 3 0 0 0.0