Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Program 22.11.2001 tarihinde YÖK tarafından kabul edilmiştir. 2002-2003 Güz Yarıyılından başlayarak öğrenci kabul etmiştir. Türkçe Eğitimi Programından 25 öğrenci mezun olmuştur.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencinin önceden aldığı lisansüstü dersler yönetmelik çerçevesinde ön öğrenme olarak kabul edilmektedir. Ayrıca alan dışı olarak kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alarak bölümümüzde yüksek lisansa devam etmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans eğitimini tamamlayan adaylar, istenen şartları (ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları, mülakat vs.) sağlamaları halinde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Program Profili

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Yüksek Lisans Programı, Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal geliştirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programın mezunları ön koşulları yerine getirmeleri durumunda doktora çalışmalarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerde okutmanlık ya da akademisyenlik seçenekleri vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan adaylar, istenen şartları (ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları, mülakat vs.) sağlamaları halinde doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
(2) 21 inci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.
(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
Notlar Katsayılar
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
B: Kredisiz dersler için başarılı,
K: Kredisiz dersler için kalır,
D: Devamsız,
G: Girmedi,
M: Muaf ,
S: Süren çalışma,
E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)
(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.
(6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.
(7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Mezuniyet Koşulları

Program yeterlilikleri ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aydın mehmeta@omu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Yrd.Doç. Dr. Cafer Özdemir

Bölüm Olanakları

3 Derslik, 2 Projeksiyon cihazı. Anabilim Dalı'na kayıtlı öğrenciler OMÜ Eğitim Fakülltesi Kütüphanesi ile OMÜ merkez Kütüphanesinin imkanlarından yararlanabilirler.

Program Çıktıları

 1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 2. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 3. Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 4. Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 5. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 6. Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 7. Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 8. Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 9. Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 10. Türkçe Eğitimi alanında yenilikçi ve yaratıcı becerilere sahip olur, gerektiğinde risk almasını bilir.
 11. Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 12. Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 13. Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 14. Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 15. Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 16. Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 17. Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 18. Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 19. Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 20. Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 21. Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Türkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Türkçe Eğitimi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Türkçe Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Türkçe Eğitimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Türkçe Eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
TEB615Türk Dilbilgisi Öğretimi (Cümle Bilgisi) Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
TEB617Dilbilim ve Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 9 0 0 9.0 45.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
TEB608Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
TEB622Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 13 0 0 9.0 37.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB601 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Örnek Metinlerin Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB602 Roman Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB603 Dil Eğitbilimi Bağlamında Çocuk Yazını 3 0 0 3.0 7.5
TEB604 Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3.0 7.5
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB606 Öykü Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB608 Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama 3 0 0 3.0 7.5
TEB609 Çağdaş Türk Şiiri ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB611 Eski Türk Edebiyatında Eğitsel Yapıtlar ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB612 Çağdaş Türk Şiirine Biçimsel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
TEB613 Yeni Türk Edebiyatından Seçilmiş Metinlerin İncelenmesi 3 0 0 3.0 7.5
TEB614 Türk Dram Sanatı ve Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
TEB616 Metindilbilim ve Türkçe Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB618 Anlambilimi ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 3 0 0 3.0 7.5
TEB621 Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB650 Yunus Emre ve Eğitim 2 0 0 2.0 7.5
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB601 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Örnek Metinlerin Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB602 Roman Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB603 Dil Eğitbilimi Bağlamında Çocuk Yazını 3 0 0 3.0 7.5
TEB604 Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3.0 7.5
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB606 Öykü Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB608 Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama 3 0 0 3.0 7.5
TEB609 Çağdaş Türk Şiiri ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB611 Eski Türk Edebiyatında Eğitsel Yapıtlar ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB612 Çağdaş Türk Şiirine Biçimsel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
TEB613 Yeni Türk Edebiyatından Seçilmiş Metinlerin İncelenmesi 3 0 0 3.0 7.5
TEB614 Türk Dram Sanatı ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB616 Metindilbilim ve Türkçe Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB618 Anlambilimi ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 3 0 0 3.0 7.5
TEB621 Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
TEB650 Yunus Emre ve Eğitim 2 0 0 2.0 7.5