Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılında Resim-iş öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümleri olarak kurulan bölümümüz, 1997 yılından itibaren Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı altında birleştirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü halini almıştır. Halen anabilim dallarında ayrı öğretim programlarıyla öğrenci yetiştiren bölümümüz, resim ve müzik öğretmeni yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Resim-iş Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2. Tezli-Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerasarı kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den en az 55 puana sahip olmaları gerekir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Ders yüklerini 4.00 üzerinden en az 2.5 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlamış olmaları, kredisiz Seminer dersi ve Uzmanlık Alan Dersi’nden başarılı olmuş ve atanmış jüri üyeleri tarafından tezlerini savunmuş olmaları gerekir.

Program Profili

OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin belli bir konu üzerindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmeyi, geniş bir bilgi birikimini öğrencilere kazandırabilmeyi ve bu bilgi birikimini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme yetisini öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Resim-İş Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler aynı ya da farklı bir alanda doktora eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk-orta öğretim kurumlarında veya Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve Yüksek lisans diploması alan adaylar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve yeterli düzeyde dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarına başvuru hakkına sahip olurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
• Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile değerlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak, başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır
• Ders geçme notu yüksek Lisans için CB’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun Yüksek Lisans programlarında en az 65 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim dalının ve enstitüdeki diğer bilim dallarının ilişkili olan bölümlerin lisansüstü programlarında olan derslerinden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 2.5 / 100 üzerinden 65 ağırlıklı not ortalaması elde eden; seminer, uzmanlık alanı dersinden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi başarıyla savunan öğrencilere Resim-iş Eğitimi Bilim dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Bölümü, İlkadım/SAMSUN
Telefonu : +90 362 445 01 18
Belge Geçer : +90 362 445 03 00
E-Posta : egtfak_gsegt omu.edu.tr
Web Adresi : www.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 2 Derslik, 22 Atölye (Resim, Grafik, Heykel, Seramik, End.Tas), 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Fotoğraf Atölyesi, 2 Teknoloji Sınıfı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 2. • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
 3. • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
 4. • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 5. • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
 6. • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
 7. • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
 8. • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
 9. • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 10. • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.
 11. • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
 • • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrul
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bili
 • • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 • • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.
 • • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
GSE661Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
RES601Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0 2.0
RES603Desen Öğretim Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 8 0 0 30.0 8.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
EBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
GSE661Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
RES601Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0 2.0
RES603Desen Öğretim Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 12 0 0 30.0 8.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBETZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBETZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501077402012 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 927001 3 0 0 6.0
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
RES602 Sanat ve Eğitim 927001 2 0 0 0.0
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 927001 2 0 0 6.0
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES617 Estetik 927001 2 0 0 0.0
RES618 Sanat Ontolojisi 927001 2 0 0 0.0
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 927001 3 0 0 6.0
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 927001 3 0 0 6.0
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 927001 3 0 0 6.0
RES624 Canlandırma Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 927001 3 0 0 6.0
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 927001 2 0 0 6.0
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 3 0 0 6.0
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
RES634 Renk Teorileri 927001 2 0 0 6.0
RES635 Reklam Grafiği 927001 3 0 0 0.0
RES638 Ambalaj Grafiği 927001 2 0 0 6.0
RES639 Sayısal Resim 927001 2 0 0 6.0
RES640 Kaligrafi 927001 2 0 0 3.0
RES641 Medya ve Sanat 927001 2 0 0 6.0
RES642 Semiyotik 927001 2 0 0 0.0
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 927001 2 0 0 6.0
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 927001 2 0 0 0.0
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 927001 2 0 0 0.0
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 927001 3 0 0 6.0
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 927001 3 0 0 6.0
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 927001 4 0 0 6.0
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 927001 4 0 0 6.0
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 927001 3 0 0 6.0
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 927001 4 0 0 6.0
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 927001 3 0 0 6.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2501076512010 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 927001 2 0 0 0.0
2501077402012 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 927001 3 0 0 6.0
RES602 Sanat ve Eğitim 927001 2 0 0 0.0
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 927001 2 0 0 6.0
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 927001 4 0 0 6.0
RES611 Tasarıma Giriş 927001 4 0 0 6.0
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 927001 4 0 0 6.0
RES617 Estetik 927001 2 0 0 0.0
RES618 Sanat Ontolojisi 927001 2 0 0 0.0
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 927001 3 0 0 6.0
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 927001 3 0 0 6.0
RES621 Tasarım Teorileri 927001 3 0 0 0.0
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 927001 3 0 0 6.0
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 927001 3 0 0 6.0
RES624 Canlandırma Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 927001 3 0 0 6.0
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 927001 2 0 0 6.0
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 3 0 0 6.0
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 927001 2 0 0 6.0
RES634 Renk Teorileri 927001 2 0 0 6.0
RES635 Reklam Grafiği 927001 3 0 0 0.0
RES636 Reklam Analizi 927001 2 0 0 6.0
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 927001 2 0 0 6.0
RES638 Ambalaj Grafiği 927001 2 0 0 6.0
RES639 Sayısal Resim 927001 2 0 0 6.0
RES640 Kaligrafi 927001 2 0 0 3.0
RES641 Medya ve Sanat 927001 2 0 0 6.0
RES642 Semiyotik 927001 2 0 0 0.0
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 927001 2 0 0 6.0
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 927001 2 0 0 0.0
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 927001 2 0 0 6.0
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 927001 3 0 0 6.0
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 927001 3 0 0 6.0
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 927001 3 0 0 6.0
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 927001 3 0 0 6.0
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 927001 3 0 0 0.0
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 927001 4 0 0 6.0
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 927001 4 0 0 6.0
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 927001 4 0 0 6.0
RES658 Teknoloji ve Sanat 927001 2 0 0 6.0
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 927001 3 0 0 6.0
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 927001 4 0 0 6.0
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 927001 3 0 0 0.0
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 927001 3 0 0 6.0