Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Programımız, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Müzik Öğretmenliği Bilim Dalının temel amacı müzik eğitimi alanında hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu, alanında uzman insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerasarı kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Ders yüklerini 4.00 üzerinden en az 2.5 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlamış olmaları, kredisiz Seminer dersi ve Uzmanlık Alan Dersi’nden başarılı olmuş ve atanmış jüri üyeleri tarafından tezlerini savunmuş olmaları gerekir.

Program Profili

Bu programın temel amacı, öğrencilerin alan bilgisini, genel kültür ve mesleki biçimlenmeye ilişkin kazanımlarını bilimsel nitelik yönünden de geliştirerek Müzik Eğitimi alan uzmanları olarak yetişmelerini sağlamaktır. Program bu yönüyle Müzik Eğitimi Doktora Programına hazırlık amacını da gerçekleştirmektedir. Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarından mezun öğrencilerin ve müzik eğitimcilerinin akademik bilgi ve birikimlerini geliştirmelerini sağlamak, yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yapmak ve müzik eğitiminin kalitesini arttırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Müzik eğitimi programından mezun olan öğrenciler aynı ya da farklı bir alanda doktora eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar yüksek öğretim kurumlarının ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygun kurumlarında ya da Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve Yüksek lisans diploması alan adaylar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve yeterli düzeyde dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarına başvuru hakkına sahip olurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
• Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile değerlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak, başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır
• Ders geçme notu yüksek Lisans için CB’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun Yüksek Lisans programlarında en az 65 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, İlkadım/SAMSUN
Telefonu : +90 362 445 01 18
Belge Geçer : +90 362 445 03 00
E-Posta : egtfak_gsegt omu.edu.tr
Web Adresi : www.omu.edu.tr
Program Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Tarman
AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Beril Tekeli

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 1 adet konser salonu, 1 adet prova salonu, 4 adet toplu derslik, 15 öğrenci çalışma odaları, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 30 adet piyano ve 1 adet dijital piyano, enstrüman odasında orf çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
 2. Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
 3. Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
 4. Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
 5. Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 6. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
 7. Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
 8. Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
 9. Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
 10. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
 11. Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
 12. Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
 13. Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
 14. Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
 • Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
 • Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
 • Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultus
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
 • Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
 • Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
 • Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
 • Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturm

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501076032010Müzikal Analiz I Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
2501077302012Bireysel Piyano Eğitimi I Zorunlu 2 1 0 3.0 7.5
2501077422012Bireysel Viyola Eğitimi Zorunlu 2 1 0 3.0 7.5
2501077762012Bireysel Keman Eğitimi Eğitimi I Zorunlu 2 1 0 3.0 7.5
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSE661Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 12 3 0 15.0 60.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501076032010Müzikal Analiz I Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
2501077302012Bireysel Piyano Eğitimi I Zorunlu 2 1 0 3.0 7.5
2501077422012Bireysel Viyola Eğitimi Zorunlu 2 1 0 3.0 6.0
2501077762012Bireysel Keman Eğitimi Eğitimi I Zorunlu 2 1 0 3.0 7.5
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 3 0 12.0 58.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501076042010 Müzikal Analiz II 3 0 0 3.0 6.0
2501076122010 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3.0 6.0
2501076132010 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
2501077432012 Bireysel Gitar Eğitimi I 2 1 0 3.0 0.0
2501077442012 Bireysel Bağlama Eğitimi I 2 1 0 3.0 6.0
2501077472012 Bilgisayarla Nota Yazılımı. 3 0 0 3.0 7.5
2501077512012 Bireysel Piyano Eğitimi II 2 1 0 3.0 6.0
2501077722012 Bireysel Viyola Eğitimi II 2 1 0 3.0 6.0
2501077732012 Bireysel Gitar Eğitimi II. 2 1 0 3.0 6.0
2501077752012 Müzik Eğitimi Program Geliştirme 3 0 0 3.0 6.0
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3.0 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-639 Müzik Eğitiminde Doğaçlama 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-640 Müzik Eğitiminde Doğaçlama-I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-643 Korrepetisyon-I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-644 Korrepetisyon-II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-645 Meslek İngilizcesi-I 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-646 Meslek İngilizcesi-II 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3.0 7.5
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501076042010 Müzikal Analiz II 3 0 0 3.0 6.0
2501076122010 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3.0 6.0
2501076132010 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
2501077432012 Bireysel Gitar Eğitimi I 2 1 0 3.0 0.0
2501077442012 Bireysel Bağlama Eğitimi I 2 1 0 3.0 0.0
2501077472012 Bilgisayarla Nota Yazılımı. 3 0 0 3.0 6.0
2501077512012 Bireysel Piyano Eğitimi II 2 1 0 3.0 6.0
2501077722012 Bireysel Viyola Eğitimi II 2 1 0 3.0 7.5
2501077732012 Bireysel Gitar Eğitimi II. 2 1 0 3.0 7.5
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3.0 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-639 Müzik Eğitiminde Doğaçlama 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-640 Müzik Eğitiminde Doğaçlama-I 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-643 Korrepetisyon-I 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-644 Korrepetisyon-II 3 0 0 3.0 0.0
MÜZ-645 Meslek İngilizcesi-I 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-646 Meslek İngilizcesi-II 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3.0 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3.0 7.5