Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
 3. Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
 4. şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
 5. Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 6. İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
 7. Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 8. Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
 9. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
 10. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
 11. Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 12. Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
 13. Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
 14. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 15. Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
 16. Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 17. Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
 18. İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
 19. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 20. Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
 21. Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
 22. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
 23. Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
 24. İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
 25. Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
 26. İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
 27. Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
 28. İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
 29. Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
 • Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
 • şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bi
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 • İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
 • Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 • Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
 • Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 • Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
 • İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
 • İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
 • Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
 • Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
 • Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
 • İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUF627.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 7.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MFT516. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
MUF601 Muhasebe Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
MUF602 Finansal Raporlama, Analiz ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF603 Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF604 Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF605 Bağımsız Denetim, Standartlar ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF606 Kazanç Yönetimi ve Vergi Avantajları 3 0 0 3.0 7.5
MUF607 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
MUF608 Sektörel Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF609 İleri Finansal Muhasebe 3 0 0 3.0 7.5
MUF610 Şirketler Muhasebesinde Özellikli Konular 3 0 0 3.0 7.5
MUF611 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetim (Muhasebe Temelli) 3 0 0 3.0 7.5
MUF612 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
MUF613 Lojistik Maliyetler ve Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
MUF614 Maliyet Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
MUF615 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular ve Örnek Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF616 Kredi Derecelendirme ve Değerleme 3 0 0 3.0 7.5
MUF617 Finansal Piyasalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF618 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
MUF619 Uluslararası Finansmanda Güncel Konular 3 0 0 3.0 7.5
MUF620 Finansman Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
MUF621 Finansal Risk Yönetimi ve Analizi 3 0 0 3.0 7.5
MUF622 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 3 0 0 3.0 7.5
MUF623 Yatırımcı Psikolojisi 3 0 0 3.0 7.5
MUF624 Muhasebe ve Finans Alanında Ekonometrik Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF625 Birleşme ve Satın Almalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF626 İç Kontrol ve Denetim Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF627. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUF601 Muhasebe Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
MUF602 Finansal Raporlama, Analiz ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF603 Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF604 Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF605 Bağımsız Denetim, Standartlar ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF606 Kazanç Yönetimi ve Vergi Avantajları 3 0 0 3.0 7.5
MUF607 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
MUF608 Sektörel Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
MUF609 İleri Finansal Muhasebe 3 0 0 3.0 7.5
MUF610 Şirketler Muhasebesinde Özellikli Konular 3 0 0 3.0 7.5
MUF611 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Yönetim (Muhasebe Temelli) 3 0 0 3.0 7.5
MUF612 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
MUF613 Lojistik Maliyetler ve Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
MUF614 Maliyet Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
MUF615 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular ve Örnek Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF616 Kredi Derecelendirme ve Değerleme 3 0 0 3.0 7.5
MUF617 Finansal Piyasalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF618 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
MUF619 Uluslararası Finansmanda Güncel Konular 3 0 0 3.0 7.5
MUF620 Finansman Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
MUF621 Finansal Risk Yönetimi ve Analizi 3 0 0 3.0 7.5
MUF622 Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar 3 0 0 3.0 7.5
MUF623 Yatırımcı Psikolojisi 3 0 0 3.0 7.5
MUF624 Muhasebe ve Finans Alanında Ekonometrik Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF625 Birleşme ve Satın Almalar 3 0 0 3.0 7.5
MUF626 İç Kontrol ve Denetim Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5