Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dini Danışmanlık ve Rehberlik

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu anabilim dalını başarıyla bitiren öğrenci alanında uzman olur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanının aranmadığı durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî
Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması yukarıda adı geçen ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

Program Profili

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Eğitimi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programı mezunları istedikleri takdirde doktora eğitim programına da başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bu programın sınavları yukarıda değinilen ilgili yönetmeliğin 23-24. maddelerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Yükümlü oldukları dersleri ve döben projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu programı başkanı Anabilim Dalı Başkanıdır. Adres: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Kurupelit-Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak konferanslar, seminerler sunulmaktadır. Fakülte
bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
 2. Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
 3. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
 4. Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
 5. Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
 6. Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
 7. Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.
 8. Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.
 • Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 24.0 0.0
Toplam 0 0 0 24.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 24.0 0.0
Toplam 0 0 0 24.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBEPROJEProje Ödevi 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2303045012012 İletişim Becerileri 927001 3 0 0 7.5
2303045022012 Danışmanlık Teorileri 927001 3 0 0 7.5
2303045032012 Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 7.5
2303045042012 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 7.5
2303045052012 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
2303045062012 Aile Danışmanlığı Kuramları 927001 3 0 0 7.5
2303045072012 Ruh Sağlığı ve Din 927001 3 0 0 7.5
2303045082012 Bireyi Tanıma Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
2303045092012 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 7.5
2303045102012 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 6.0
2303045112012 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 7.5
2303045122012 Aile Sorunları ve Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 7.5
2303045132012 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 7.5
2303045142012 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 7.5
IDR501 İletişim Becerileri 927001 3 0 0 0.0
IDR502 Danışmanlık Teorileri 927001 3 0 0 0.0
IDR503 Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 0.0
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 927001 3 0 0 0.0
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 927001 3 0 0 0.0
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
IDR509 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR515 Araştırma Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
IDR515 Araştırma Teknikleri 927001 2 0 0 6.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
IDR501 İletişim Becerileri 927001 3 0 0 0.0
IDR502 Danışmanlık Teorileri 927001 3 0 0 0.0
IDR503 Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 0.0
IDR504 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
IDR506 Aile Danışmanlığı Kuramları 927001 3 0 0 0.0
IDR507 Ruh Sağlığı ve Din 927001 3 0 0 0.0
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
IDR509 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
IDR510 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR511 Cezaevlerinde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR513 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR514 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık 927001 3 0 0 0.0
IDR515 Araştırma Teknikleri 927001 3 0 0 0.0