Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Programı 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Kimya Mühendisliği Anabilimdalında 2013 yılı itibariyle bir Profösör, 2 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi ve biri doktor olmak üzere 2 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Kimya Mühendisliği alanında yer alan Kimyasal Teknolojiler, Temel İşlemler, Termodinamik ve Enerji Teknolojileri, Proses ve Reaktör Tasarımı anabilim dallarına bağlı olarak Tezli Yüksek Lisans Programı bu dallardan her birinde yürütülmektedir. Derslerin tamamı seçmelidir. Dersler için kimya mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan polimer, çevre, reaktör ve kataliz, yüzey olayları, ayırma işlemleri gibi konuların oluşturduğu bir havuzdan seçenekler sunulur. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması göz önünde bulundurularak Danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler, eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız Kimya Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir. Mezunlar ; Petrokimya,Tıbbi ve Tarımsal İlaç, Boya ve Mürekkep, Deterjan ve Sabun, Kozmetik ,Deri ve Tekstil, Akaryakıt ve Madeni Yağlar, Gıda ve Kimyasal Madde Üretimi ve benzeri iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama alanlarında yüksek kimya mühendisi olarak ve yönetici olarak görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Turan Kaya YAZICILAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı/ AKTS/DS Koordinatörü.
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN.
Tel : Bölüm Başkanlığı : 0362 312 19 19/ 1340
Bölüm Sekreterliği : 0362 312 19 19/ 1211
Fax : (0 362) 457 60 94
E-Posta : tkyazici@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Mühendisliği Bölümüne ait 75 m2 ve 40 m2 lik iki adet araştırma laboratuarı, 15 m2 lik iki adet cihaz odası, 100 m2 lik bir adet Kimya Mühendisliği öğrenci laboratuarı ve 15 m2 bir havalandırma ve soğutma sistemli bir adet kimyasal deposu mevcuttur.

Araştıma Laboratuarı I (75 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar; magnetik karıştırıcılar, mekanik karıştırıcı, hassas teraziler, viskozimetre, vakumlu fırın, , çalkalamalı fırın, nem tayin cihazı, santrifüj, vorteks, mini santrijüj, buz makinası, peristaltik pompa, pH metreler, sirkülasyonlu su banyosu, saf su cihazı ve çeker ocaktır.

Araştıma Laboratuarı II (40 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar teraziler, magnetik karıştırıcılar, su banyosu, kül fırını, otoklav, balon ısıtıcılar, soğutmalı fırın, çoklu magnetik karıştırıcı, filtrasyon düzeneğidir.

FT-IR – UV Spektrometre Odası (15 m2)
Bu oda FT-IR ve UV Spektrometre cihazlarının bulunduğu özel olarak ayrılmış bir laboratuardır.

TGA-DTA Odası (10 m2)
Bu oda TGA-DTA cihazının bulunduğu özel olarak ayrılmış bir laboratuardır.

Kimya Mühendisliği Öğrenci Laboratuarı (100 m2)
Yakıt pili deney seti, Seviye- sıcaklık-akış-basınç proses kontrol seti, Akışkanlar mekaniği deney seti, Sıvı difüzyon deney seti, Sıvı-gaz difüzyon deney seti, Plakalı ısı değiştirici deney seti, Kabuk-tüp ısı değiştirici deney seti, Ceketli ısı değiştirici deney seti, Genişletilmiş yüzey ısı transferi deney seti, Kararsız hal ısı transferi deney seti, etüv, kompresör.

Program Çıktıları

 1. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 2. Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
 3. Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
 4. Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
 5. Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
 6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
 7. Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
 8. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 • Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
 • Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
 • Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
 • Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
 • Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KMB01 Taşınım Olayları 927001 3 0 0 7.5
KMB602 İleri Reaksiyon Mühendisliği 927001 3 0 0 0.0
KMB603 İleri Termodinamik 927001 3 0 0 0.0
KMB604 Çözelti Termodinamiği ve Faz Dengesi 927001 3 0 0 0.0
KMB605 Katı Hal Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0
KMB606 Mühendislik İçin İleri Analitik Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
KMB607 Mühendislik İçin İleri Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
KMB608 Adsorpsiyon 927001 3 0 0 7.5
KMB609 Biyokimya Mühendisliği-I 927001 3 0 0 0.0
KMB610 Biyokimya Mühendisliği - II 927001 3 0 0 0.0
KMB611 Biyoteknoloji Süreç Prensileri 927001 3 0 0 0.0
KMB612 Biyo-Nano Kompozitler 927001 3 0 0 0.0
KMB613 Katalistler 927001 3 0 0 0.0
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 927001 3 0 0 0.0
KMB615 İleri Anorganik Teknolojiler 927001 3 0 0 0.0
KMB616 Endüstriyel Atık Arıtma 927001 3 0 0 0.0
KMB617 Enzim Kinetiği 927001 3 0 0 0.0
KMB618 Hidrojen Depolama Kabiliyetleri Yüksek Malzemeler 927001 3 0 0 0.0
KMB619 İleri Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
KMB620 Katılarda Atomik Düzenlemeler 927001 3 0 0 0.0
KMB621 Kristalleştirme 927001 3 0 0 0.0
KMB622 İleri Matlab Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
KMB623 Membran Teknolojileri ve Uygulama Alanları 927001 3 0 0 0.0
KMB624 Membran Reaktör Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
KMB625 Biyoproses Dizaynı 927001 3 0 0 0.0
KMB626 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 927001 3 0 0 0.0
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
KMB628 Mikrokapsül Üretimi ve Kontrollü Salınımı 927001 3 0 0 0.0
KMB629 Molekül Modellemeye Giriş 927001 3 0 0 0.0
KMB630 Polimer Atıkların Geri Kazanımları 927001 3 0 0 0.0
KMB631 Polimer Çözeltilerin Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0
KMB632 Polimer Fiziği 927001 3 0 0 0.0
KMB633 Polimer Kimyası 927001 3 0 0 0.0
KMB634 Yakıt Hücreleri 927001 3 0 0 0.0
KMB635 Yanma Olayları 927001 3 0 0 0.0
KMB636 X - Işını Kırınımı 927001 3 0 0 0.0
KMB637 Hidrojen Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB638 Gözenekli Malzemeler 927001 3 0 0 0.0
KMB639 Isısal Analiz Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 927001 3 0 0 0.0
KMB641 İleri Malzeme Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB642 Yakıt Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB643 Enerji Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 927001 3 0 0 0.0
KMB645 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
KMB646 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu 927001 3 0 0 0.0
KMB647 Biyoproses Ayırma İşlemleri 927001 3 0 0 0.0
KMB648 Biyomühendisliğin Temelleri 927001 3 0 0 0.0
KMB649 İleri Isı ve Kütle Transferi 927001 3 0 0 0.0
KMB650 Nanoteknoloji Bilimine Giriş 927001 3 0 0 0.0
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
KMB652 İleri Sol Gel Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB653 Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi ve Deney Tasarımı İlkeleri 927001 3 0 0 0.0
KMB654 Biyoproses Mühendisliğine Giriş I 927001 3 0 0 0.0
KMB655 Su ve Atıksu Sistemlerinin Projelendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
KMB656 Su Kimyası 927001 3 0 0 0.0
KMB657 Polimer Kinetiği 927001 3 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KMB01 Taşınım Olayları 927001 3 0 0 0.0
KMB602 İleri Reaksiyon Mühendisliği 927001 3 0 0 0.0
KMB603 İleri Termodinamik 927001 3 0 0 0.0
KMB604 Çözelti Termodinamiği ve Faz Dengesi 927001 3 0 0 0.0
KMB605 Katı Hal Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0
KMB606 Mühendislik İçin İleri Analitik Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
KMB607 Mühendislik İçin İleri Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
KMB608 Adsorpsiyon 927001 3 0 0 0.0
KMB609 Biyokimya Mühendisliği-I 927001 3 0 0 0.0
KMB610 Biyokimya Mühendisliği - II 927001 3 0 0 0.0
KMB611 Biyoteknoloji Süreç Prensileri 927001 3 0 0 0.0
KMB612 Biyo-Nano Kompozitler 927001 3 0 0 0.0
KMB613 Katalistler 927001 3 0 0 0.0
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 927001 3 0 0 0.0
KMB615 İleri Anorganik Teknolojiler 927001 3 0 0 0.0
KMB616 Endüstriyel Atık Arıtma 927001 3 0 0 0.0
KMB617 Enzim Kinetiği 927001 3 0 0 0.0
KMB618 Hidrojen Depolama Kabiliyetleri Yüksek Malzemeler 927001 3 0 0 0.0
KMB619 İleri Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 0.0
KMB620 Katılarda Atomik Düzenlemeler 927001 3 0 0 0.0
KMB621 Kristalleştirme 927001 3 0 0 0.0
KMB622 İleri Matlab Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
KMB623 Membran Teknolojileri ve Uygulama Alanları 927001 3 0 0 7.5
KMB624 Membran Reaktör Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
KMB625 Biyoproses Dizaynı 927001 3 0 0 0.0
KMB626 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 927001 3 0 0 7.5
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 927001 3 0 0 7.5
KMB628 Mikrokapsül Üretimi ve Kontrollü Salınımı 927001 3 0 0 0.0
KMB629 Molekül Modellemeye Giriş 927001 3 0 0 0.0
KMB630 Polimer Atıkların Geri Kazanımları 927001 3 0 0 0.0
KMB631 Polimer Çözeltilerin Termodinamiği 927001 3 0 0 0.0
KMB632 Polimer Fiziği 927001 3 0 0 0.0
KMB633 Polimer Kimyası 927001 3 0 0 0.0
KMB634 Yakıt Hücreleri 927001 3 0 0 0.0
KMB635 Yanma Olayları 927001 3 0 0 0.0
KMB636 X - Işını Kırınımı 927001 3 0 0 0.0
KMB637 Hidrojen Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB638 Gözenekli Malzemeler 927001 3 0 0 0.0
KMB639 Isısal Analiz Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 927001 3 0 0 0.0
KMB641 İleri Malzeme Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB642 Yakıt Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB643 Enerji Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 927001 3 0 0 0.0
KMB645 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
KMB646 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu 927001 3 0 0 0.0
KMB647 Biyoproses Ayırma İşlemleri 927001 3 0 0 0.0
KMB648 Biyomühendisliğin Temelleri 927001 3 0 0 0.0
KMB649 İleri Isı ve Kütle Transferi 927001 3 0 0 0.0
KMB650 Nanoteknoloji Bilimine Giriş 927001 3 0 0 0.0
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
KMB652 İleri Sol Gel Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
KMB653 Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi ve Deney Tasarımı İlkeleri 927001 3 0 0 0.0
KMB654 Biyoproses Mühendisliğine Giriş I 927001 3 0 0 0.0
KMB655 Su ve Atıksu Sistemlerinin Projelendirilmesi 927001 3 0 0 7.5
KMB656 Su Kimyası 927001 3 0 0 7.5
KMB657 Polimer Kinetiği 927001 3 0 0 0.0