Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Program Tanımları

Kuruluş

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı, 2012 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanının aranmadığı durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Program Profili

Tezsiz yüksek lisans programları örgün ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.
Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç yarıyıl, azami altı yarıyıldır. Belirlenen öğrenim süresi içerisinde programda yer alan dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

Bölüm Olanakları

Uzaktan Eğitim Merkezinin olanakları

Program Çıktıları

 1. Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
 2. Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
 3. Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 4. Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
 5. Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 6. Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
 7. Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
 8. Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 9. Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
 10. Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
 • Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
TAG600Dönem Projesi 927001 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 60.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAG600Dönem Projesi 927001 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAG601 Gayrimenkul Değerleme Esasları 927001 3 0 0 0.0
TAG602 Taşınmaz Hukuku 927001 3 0 0 6.0
TAG603 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 927001 3 0 0 6.0
TAG604 Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
TAG605 Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 927001 3 0 0 6.0
TAG606 Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927001 3 0 0 6.0
TAG607 Arazi Kullanım Planlaması 927001 3 0 0 6.0
TAG608 Sayısal Kadastro ve İleri Ölçme Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 927001 3 0 0 6.0
TAG610 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
TAG611 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 927001 3 0 0 6.0
TAG612 Taşınmaz Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
TAG614 Arazi Toplulaştırması 927001 3 0 0 0.0
TAG621 Gayrimenkul Satış ve Pazarlama 927001 3 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TAG601 Gayrimenkul Değerleme Esasları 927001 3 0 0 0.0
TAG602 Taşınmaz Hukuku 927001 3 0 0 6.0
TAG603 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 927001 3 0 0 6.0
TAG604 Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
TAG605 Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 927001 3 0 0 6.0
TAG606 Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927001 3 0 0 6.0
TAG607 Arazi Kullanım Planlaması 927001 3 0 0 6.0
TAG608 Sayısal Kadastro ve İleri Ölçme Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 927001 3 0 0 6.0
TAG610 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
TAG611 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 927001 3 0 0 6.0
TAG612 Taşınmaz Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
TAG614 Arazi Toplulaştırması 927001 3 0 0 0.0
TAG621 Gayrimenkul Satış ve Pazarlama 927001 3 0 0 0.0