Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
 2. Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
 3. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
 4. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
 5. Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
 6. Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
 7. Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
 8. Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
 9. Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
 10. Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
 11. Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
 12. Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
 13. Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
 14. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 15. Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
 • Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
 • Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
 • Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
 • Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
 • Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
 • Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
 • Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 • Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
 • Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UFMA601 Cebir I 927001 3 0 0 0.0
UFMA602 Cebir II 927001 3 0 0 0.0
UFMA603 Karmaşık Analiz 927001 3 0 0 0.0
UFMA604 Topoloji I 927001 3 0 0 0.0
UFMA605 Topoloji II 927001 3 0 0 0.0
UFMA606 Gerçel Analiz 927001 3 0 0 0.0
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I 927001 3 0 0 0.0
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II 927001 3 0 0 0.0
UFMA609 Diferensiyel Geometri I 927001 3 0 0 0.0
UFMA610 Diferensiyel Geometri II 927001 3 0 0 0.0
UFMA611 Teorik Kinematik I 927001 3 0 0 0.0
UFMA612 Teorik Kinematik II 927001 3 0 0 0.0
UFMA613 Özel Fonksiyonlar 927001 3 0 0 0.0
UFMA614 Modül Teorisi 927001 3 0 0 0.0
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927001 3 0 0 0.0
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927001 3 0 0 0.0
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927001 3 0 0 0.0
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927001 3 0 0 0.0
UFMA619 Matrisler Teorisi I 927001 3 0 0 0.0
UFMA620 Matrisler Teorisi II 927001 3 0 0 0.0
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I 927001 3 0 0 0.0
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II 927001 3 0 0 0.0
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927001 3 0 0 0.0
UFMA624 P-Adik Analiz 927001 3 0 0 0.0
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927001 3 0 0 0.0
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927001 3 0 0 0.0
UFMA627 İleri Lineer Cebir I 927001 3 0 0 0.0
UFMA628 İleri Lineer Cebir II 927001 3 0 0 0.0
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I 927001 3 0 0 0.0
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II 927001 3 0 0 0.0
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 0.0
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927001 3 0 0 0.0
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927001 3 0 0 0.0
UFMA634 Bilim Felsefesi 927001 3 0 0 0.0
UFMA635 Bilgisayar Programlama 927001 3 0 0 0.0
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I 927001 3 0 0 0.0
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I 927001 3 0 0 0.0
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II 927001 3 0 0 0.0
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I 927001 3 0 0 0.0
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II 927001 3 0 0 0.0
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu 927001 3 0 0 0.0
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi 927001 3 0 0 0.0
UFMA643 Analitik Mekanik I 927001 3 0 0 0.0
UFMA644 Analitik Mekanik II 927001 3 0 0 0.0
UFMA645 Gruplar Teorisi I 927001 3 0 0 0.0
UFMA646 Gruplar Teorisi II 927001 3 0 0 0.0
UFMA647 Toplanabilme Teorisi 927001 3 0 0 0.0
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927001 3 0 0 0.0
UFMA649 Riemann Geometrisi 927001 3 0 0 0.0
UFMA650 Iraksak Seriler 927001 3 0 0 0.0
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 927001 3 0 0 0.0
UFMA652 Fourier Analizi 927001 3 0 0 0.0
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi 927001 3 0 0 0.0
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927001 3 0 0 0.0
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927001 3 0 0 0.0
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927001 3 0 0 0.0
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927001 3 0 0 0.0
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II 927001 3 0 0 0.0
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri 927001 3 0 0 0.0
UFMA660 Kesirli Analiz I 927001 3 0 0 0.0
UFMA661 Kesirli Analiz II 927001 3 0 0 0.0
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927001 3 0 0 0.0
UFMA663 Projektif Geometri 927001 3 0 0 0.0
UFMA664 Dinamik Sistemler I 927001 3 0 0 0.0
UFMA665 Dinamik Sistemler II 927001 3 0 0 0.0
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927001 3 0 0 0.0
UFMA667 Lorentz Geometri 927001 3 0 0 0.0
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 927001 3 0 0 0.0
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I 927001 3 0 0 0.0
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II 927001 3 0 0 0.0
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927001 3 0 0 0.0
UFMA672 Değişmeli Halkalar 927001 3 0 0 0.0
UFMA673 Halka Teorisi I 927001 3 0 0 0.0
UFMA674 Halka Teorisi II 927001 3 0 0 0.0
UFMA675 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UFMA601 Cebir I 927001 3 0 0 6.0
UFMA602 Cebir II 927001 3 0 0 6.0
UFMA603 Karmaşık Analiz 927001 3 0 0 6.0
UFMA604 Topoloji I 927001 3 0 0 6.0
UFMA605 Topoloji II 927001 3 0 0 6.0
UFMA606 Gerçel Analiz 927001 3 0 0 6.0
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I 927001 3 0 0 6.0
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II 927001 3 0 0 6.0
UFMA609 Diferensiyel Geometri I 927001 3 0 0 6.0
UFMA610 Diferensiyel Geometri II 927001 3 0 0 6.0
UFMA611 Teorik Kinematik I 927001 3 0 0 6.0
UFMA612 Teorik Kinematik II 927001 3 0 0 6.0
UFMA613 Özel Fonksiyonlar 927001 3 0 0 6.0
UFMA614 Modül Teorisi 927001 3 0 0 6.0
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927001 3 0 0 6.0
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927001 3 0 0 6.0
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927001 3 0 0 6.0
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927001 3 0 0 6.0
UFMA619 Matrisler Teorisi I 927001 3 0 0 6.0
UFMA620 Matrisler Teorisi II 927001 3 0 0 6.0
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I 927001 3 0 0 6.0
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II 927001 3 0 0 6.0
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927001 3 0 0 6.0
UFMA624 P-Adik Analiz 927001 3 0 0 6.0
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927001 3 0 0 6.0
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927001 3 0 0 6.0
UFMA627 İleri Lineer Cebir I 927001 3 0 0 6.0
UFMA628 İleri Lineer Cebir II 927001 3 0 0 6.0
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I 927001 3 0 0 6.0
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II 927001 3 0 0 6.0
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 6.0
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927001 3 0 0 6.0
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927001 3 0 0 6.0
UFMA634 Bilim Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
UFMA635 Bilgisayar Programlama 927001 3 0 0 6.0
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I 927001 3 0 0 6.0
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I 927001 3 0 0 6.0
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II 927001 3 0 0 6.0
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I 927001 3 0 0 6.0
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II 927001 3 0 0 6.0
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu 927001 3 0 0 6.0
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi 927001 3 0 0 6.0
UFMA643 Analitik Mekanik I 927001 3 0 0 6.0
UFMA644 Analitik Mekanik II 927001 3 0 0 6.0
UFMA645 Gruplar Teorisi I 927001 3 0 0 6.0
UFMA646 Gruplar Teorisi II 927001 3 0 0 6.0
UFMA647 Toplanabilme Teorisi 927001 3 0 0 6.0
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927001 3 0 0 6.0
UFMA649 Riemann Geometrisi 927001 3 0 0 6.0
UFMA650 Iraksak Seriler 927001 3 0 0 6.0
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 927001 3 0 0 6.0
UFMA652 Fourier Analizi 927001 3 0 0 6.0
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi 927001 3 0 0 6.0
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927001 3 0 0 6.0
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927001 3 0 0 6.0
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927001 3 0 0 6.0
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927001 3 0 0 6.0
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II 927001 3 0 0 6.0
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri 927001 3 0 0 6.0
UFMA660 Kesirli Analiz I 927001 3 0 0 6.0
UFMA661 Kesirli Analiz II 927001 3 0 0 6.0
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927001 3 0 0 6.0
UFMA663 Projektif Geometri 927001 3 0 0 6.0
UFMA664 Dinamik Sistemler I 927001 3 0 0 6.0
UFMA665 Dinamik Sistemler II 927001 3 0 0 6.0
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927001 3 0 0 6.0
UFMA667 Lorentz Geometri 927001 3 0 0 6.0
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 927001 3 0 0 6.0
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I 927001 3 0 0 6.0
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II 927001 3 0 0 6.0
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927001 3 0 0 6.0
UFMA672 Değişmeli Halkalar 927001 3 0 0 6.0
UFMA673 Halka Teorisi I 927001 3 0 0 6.0
UFMA674 Halka Teorisi II 927001 3 0 0 6.0
UFMA675 Dönem Projesi 927001 0 0 0 6.0