Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
UFMA601 Cebir I 927001 3 0 0 6.0
UFMA602 Cebir II 927001 3 0 0 6.0
UFMA603 Karmaşık Analiz 927001 3 0 0 7.5
UFMA604 Topoloji I 927001 3 0 0 7.5
UFMA605 Topoloji II 927001 3 0 0 7.5
UFMA606 Gerçel Analiz 927001 3 0 0 7.5
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I 927001 3 0 0 7.5
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II 927001 3 0 0 7.5
UFMA609 Diferensiyel Geometri I 927001 3 0 0 7.5
UFMA610 Diferensiyel Geometri II 927001 3 0 0 7.5
UFMA611 Teorik Kinematik I 927001 3 0 0 7.5
UFMA612 Teorik Kinematik II 927001 3 0 0 7.5
UFMA613 Özel Fonksiyonlar 927001 3 0 0 7.5
UFMA614 Modül Teorisi 927001 3 0 0 7.5
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927001 3 0 0 7.5
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927001 3 0 0 7.5
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927001 3 0 0 7.5
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927001 3 0 0 7.5
UFMA619 Matrisler Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
UFMA620 Matrisler Teorisi II 927001 3 0 0 7.5
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I 927001 3 0 0 7.5
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II 927001 3 0 0 7.5
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927001 3 0 0 0.0
UFMA624 P-Adik Analiz 927001 3 0 0 0.0
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927001 3 0 0 7.5
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927001 3 0 0 0.0
UFMA627 İleri Lineer Cebir I 927001 3 0 0 7.5
UFMA628 İleri Lineer Cebir II 927001 3 0 0 7.5
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I 927001 3 0 0 7.5
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II 927001 3 0 0 7.5
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 7.5
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927001 3 0 0 7.5
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927001 3 0 0 0.0
UFMA634 Bilim Felsefesi 927001 3 0 0 0.0
UFMA635 Bilgisayar Programlama 927001 3 0 0 7.5
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I 927001 3 0 0 7.5
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I 927001 3 0 0 0.0
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II 927001 3 0 0 0.0
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I 927001 3 0 0 0.0
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II 927001 3 0 0 0.0
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu 927001 3 0 0 0.0
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi 927001 3 0 0 0.0
UFMA643 Analitik Mekanik I 927001 3 0 0 0.0
UFMA644 Analitik Mekanik II 927001 3 0 0 0.0
UFMA645 Gruplar Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
UFMA646 Gruplar Teorisi II 927001 3 0 0 7.5
UFMA647 Toplanabilme Teorisi 927001 3 0 0 0.0
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927001 3 0 0 7.5
UFMA649 Riemann Geometrisi 927001 3 0 0 7.5
UFMA650 Iraksak Seriler 927001 3 0 0 7.5
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 927001 3 0 0 7.5
UFMA652 Fourier Analizi 927001 3 0 0 7.5
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi 927001 3 0 0 7.5
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927001 3 0 0 7.5
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927001 3 0 0 7.5
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927001 3 0 0 7.5
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927001 3 0 0 7.5
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II 927001 3 0 0 7.5
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri 927001 3 0 0 7.5
UFMA660 Kesirli Analiz I 927001 3 0 0 7.5
UFMA661 Kesirli Analiz II 927001 3 0 0 7.5
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927001 3 0 0 7.5
UFMA663 Projektif Geometri 927001 3 0 0 7.5
UFMA664 Dinamik Sistemler I 927001 3 0 0 0.0
UFMA665 Dinamik Sistemler II 927001 3 0 0 0.0
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927001 3 0 0 7.5
UFMA667 Lorentz Geometri 927001 3 0 0 0.0
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 927001 3 0 0 0.0
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II 927001 3 0 0 7.5
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927001 3 0 0 7.5
UFMA672 Değişmeli Halkalar 927001 3 0 0 0.0
UFMA673 Halka Teorisi I 927001 3 0 0 7.5
UFMA674 Halka Teorisi II 927001 3 0 0 0.0
UFMA675 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0.0