Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2003 yılı sonunda kurulmuştur. 2003-2013 yılları arasında lisans öğretimine devam etmiş ve 2013 yılı bahar yarıyılından itibaren tezli Yüksek lisans programını yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mikrobiyoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ile Sağlık Bilimleri alanı dışından başvuracak adaylarda intibak derslerinden başarılı olanlar yükseklisans programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Mikrobiyoloji yüksek lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden iki sömestir içinde en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak,
2. Alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın mikrobiyoloji, enfeksiyonlar ve bağışıklık alanlarında bireyin donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program Mikrobiyoloji, İmmunoloji ve Kanatlı enfeksiyon hastalıkları ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içermektedir. Anabilim Dalımız araştırma laboratuvarında yapılan çalışmalar temel olarak moleküler, serolojik, bakteriyolojik metodlar baz alınarak yürütülmektedir. Araştırmalar zoonozların ve önemli ekonomik kayıplara yol açan çeşitli enfeksiyonların teşhisine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi, epidemiyolojik moleküler çalışmalar ve mastitis üzerinde çeşitli immunolojik ve moleküler çalışmalardan ibarettir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları aşağıda belirtilen bölüm ya da yerlerde istihdam edilebilirler.

Tarım Bakanlığı kapsamında Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde,
Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kapsamında koruma kontrol müdürlüklerinde,
Teşhis amaçlı özel laboratuvarlarda,
Üniversitelerde araştırıcı ve eğitici olarak istihdam edilebilirler.
Ayrıca diyagnostik ve/veya aşı-biyolojik madde üretimi yapan, aşı kontrolleri yapabilen özel işletmelerde sorumlu olarak veya görev alarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce
dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan
mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim
görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Oktay GENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-1571


Bölüm Olanakları

Anabilim dalımız laboratuvarları rutin teşhis ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü iki bölümden oluşmaktadır. Araştırma bölümü; bakteriyolojik, moleküler biyolojik, lyofilizasyon, hücre kültürü ve serolojik çalışmaların ( ELISA, Elektroforez, Western Blotting, Protein saflaştırma) yapıldığı bölümlerden ibaret olup gerekli donanıma sahiptir. Rutin hizmetlerin yapıldığı laboratuvar ise sterilizasyon, bakteriyolojik ve serolojik teşhis ünitelerinden ibarettir.

Program Çıktıları

 1. Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
 2. Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara önem verilmesi sağlanacaktır.
 3. Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yaklaşım metotlarının geliştirilmesi sağlanabilecektir.
 4. Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısını hesaplayabilme becerisini kazanması
 5. İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
 6. İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasyonu, ve infeksiyöz hastalıkların indirekt tanısında kullanılan serolojik teknikleri uygulama ve yorumlayabilme becerisini kazanması.
 7. Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
 8. Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
 9. Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
 10. Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
 11. Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
 12. Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
 13. Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
 14. Araştırma ve üretim faaliyetlerinde rol alma
 15. Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
 16. Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
 17. Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
 18. İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemleri geliştirebilme
 19. Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
 20. Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
 21. Moleküler diyagnostik de kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi
 22. Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
 23. İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
 24. Aşı etkinliklerinin tespiti amacıyla antijenlerin tespiti ve üretimi
 25. Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
 26. Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi
 27. Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
 28. Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
 • Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi
 • Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yakl
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısı
 • İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri
 • İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasy
 • Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
 • Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
 • Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
 • Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
 • Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
 • Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
 • Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
 • Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
 • Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
 • Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uy
 • Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
 • Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
 • İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
 • Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin ver

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMK601 Genel Bakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
VMK602 Özel Bakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
VMK603 Temel İmmünoloji 2 2 0 3.0 6.0
VMK604 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
VMK605 Epidemiyoloji-I 2 0 0 2.0 6.0
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 2 0 0 2.0 6.0
VMK607 Bakteriyel İzalasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK608 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplenme Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK611 Biyoistatistik 2 0 0 2.0 6.0
VMK612 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VMK613 Biyoteknoloji 2 0 0 2.0 6.0
VMK614 Deney Hayvanları Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
VMK615 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VMK616 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 2 2 0 3.0 6.0
VMK617 Bakteriyel Virülens Faktörleri 2 0 0 2.0 6.0
VMK618 Spesifik Enfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma ve Kontrol Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK619 Laboratuvar Etiği ve Biyogüvenlik 2 0 0 2.0 6.0
VMK620 Zoonotik Enfeksiyonlar 2 0 0 2.0 6.0
VMK621 Laboratuvar Hayvanları, Deneysel Çalışmalar ve Etik Kuralları 2 2 0 3.0 6.0
VMK622 Aşılar ve Aşı Hazırlama Yöntemleri, Aşı Etkinlikleri ve Aşı Kontrol Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK623 Antijen Antikor Reaksiyonları 2 2 0 3.0 6.0
VMK625 Bakteriyel Tiplendirme Metodları 2 2 0 3.0 6.0
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
VMK627 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMK601 Genel Bakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
VMK602 Özel Bakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
VMK603 Temel İmmünoloji 2 2 0 3.0 6.0
VMK604 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
VMK605 Epidemiyoloji-I 2 0 0 2.0 6.0
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 2 0 0 2.0 6.0
VMK607 Bakteriyel İzalasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK608 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplenme Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK609 Literatür Saati 0 2 0 1.0 6.0
VMK611 Biyoistatistik 2 0 0 2.0 6.0
VMK612 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VMK613 Biyoteknoloji 2 0 0 2.0 6.0
VMK614 Deney Hayvanları Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
VMK615 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VMK616 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 2 2 0 3.0 6.0
VMK617 Bakteriyel Virülens Faktörleri 2 0 0 2.0 6.0
VMK618 Spesifik Enfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma ve Kontrol Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK619 Laboratuvar Etiği ve Biyogüvenlik 2 0 0 2.0 6.0
VMK620 Zoonotik Enfeksiyonlar 2 0 0 2.0 6.0
VMK621 Laboratuvar Hayvanları, Deneysel Çalışmalar ve Etik Kuralları 2 2 0 3.0 6.0
VMK622 Aşılar ve Aşı Hazırlama Yöntemleri, Aşı Etkinlikleri ve Aşı Kontrol Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VMK623 Antijen Antikor Reaksiyonları 2 2 0 3.0 6.0
VMK625 Bakteriyel Tiplendirme Metodları 2 2 0 3.0 6.0
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
VMK627 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 6.0