Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Diller Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

ingiliz Dili Eğitimi anabilim dalımız 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır

Kazanılan Derece

İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik alınarak Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans derecesine sahip olurlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ingilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

ingilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında ingilizce Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

ingilizce Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta mcolak@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

ingiliz Dili Eğitimi anabilim dalımız Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde , 1.doçent.d.r 5 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 12 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
 2. Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
 3. Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
 4. Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
 5. Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
 6. Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
 7. Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
 8. Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
 9. Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
 10. Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
 12. Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
 13. Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
 • Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
 • Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
 • Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
 • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
 • Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 3 0 0 3.0 6.0
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 3 0 0 3.0 0.0
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 0 0 3.0 0.0
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 3 0 0 3.0 0.0
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 3 0 0 3.0 0.0
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 3 0 0 3.0 6.0
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 3 0 0 3.0 0.0
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 3 0 0 3.0 6.0
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 3 0 0 3.0 0.0
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 3 0 0 3.0 6.0
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 3 0 0 3.0 0.0
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 3 0 0 3.0 6.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 3 0 0 3.0 0.0
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 3 0 0 3.0 6.0
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 0 0 3.0 0.0
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 3 0 0 3.0 0.0
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 3 0 0 3.0 6.0
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 3 0 0 3.0 0.0
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 3 0 0 3.0 6.0
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 3 0 0 3.0 0.0
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 3 0 0 3.0 6.0
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 3 0 0 3.0 6.0
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 3 0 0 3.0 0.0