Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Evde Bakım Hemşireliği

Program Tanımları

Kuruluş

• bu program 2012 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Öğrenciler yüksek lisans düzeyinde eğitim aldıktan sonra Evde Bakım Hemşireliği alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi kazanırlar

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

• Bu programa hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Evde bakım hemşireliği alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için en az 30 kredilik (90 AKTS) ders almış olmak ve bir dönem projesi sunmak gerekir.

Program Profili

Program öğrencilere evde bakım hemşireliği yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

• evde bakım hemşireliği programı uygulama alanı geniş bir programdır. bu program mezunları şu alanlarda istihdam edilebilirler
* evde bakım birimleri
* evde bakım hizmeti veren hastaneler
* belediyelerin evde bakım organizasyonları
* özel sağlık kurumları
* geriatrik bakım veren kuruluşlar
* sağlık okullarında akademisyen olarak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Başarılı öğrenciler ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• vize ve final sınavları ile uygulama değerlendirmeleri, seminerler, sunumlar, vaka taktimleri. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir. Sınavlarda başarılı sayılmak için 100'lük sistemde en az 65 alınması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

• Programdan mezun olabilmek için en az 30 kredilik (90 AKTS) ders almış olmak ve bir dönem projesi sunmak gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Evde Bakım Hemşireliği Anabilim dalı
Kurupelit SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı; Doç. Dr. İlknur Aydın Avci
tel: 0 362 312 1919 / 6367
email: i.aydinavci@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

 1. Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
 2. Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 3. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
 4. Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
 5. Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
 6. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
 7. Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 8. Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
 9. Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
 10. Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 11. Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 12. Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
 13. Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
 • Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
 • Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme
 • Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBH519Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları Zorunlu 3 2 0 4.0 0.0
EBH522Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBEU-1Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBEU-1Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 5 2 0 6.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBEU-2.Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBEU-2.Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
SBEPRJDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3.0 0.0
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2.0 0.0
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2.0 0.0
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2.0 0.0
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4.0 0.0
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3.0 0.0
SBEU-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3.0 0.0
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2.0 0.0
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2.0 0.0
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2.0 0.0
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları 3 2 0 4.0 0.0
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4.0 0.0
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2.0 0.0
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3.0 0.0
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2.0 0.0
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2.0 0.0
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2.0 0.0
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4.0 0.0
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2.0 0.0
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3.0 0.0
SBEU-2. / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3.0 0.0
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3.0 0.0
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2.0 0.0
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2.0 0.0
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2.0 0.0
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları 3 2 0 4.0 0.0
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4.0 0.0
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2.0 0.0
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3.0 0.0