Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Cerrahisi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2014 yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim dalımız tezli yüksek lisans programına Veteriner Fakültesi Lisans mezunları başvurabilirler. Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve cerrahi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilme.
2.Cerrahi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilme.
3. Cerrahi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilme.
4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
5. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde

Program Profili

Veteriner Cerrahi yüksek lisansı, Veteriner Cerrahi alanında ihtiyaç duyacağı temel bilgi birikimine sahip olabilme, hayvan türlerini iyi tanıyabilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bununla sonucunda, öğrenci bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Özel klinik ve hastaneler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü sınavlar Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Doktora Notlandırma Sistemi
Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu 75 dir.

Puan Not Katsayı
95-100 AA 4.00
90-94 AB 3.50
85-89 BB 3.00
80-84 BC 2.50
75-79 CC 2.00
G
G notu: kredisiz dersler içindir.
E : Çalışması eksik.
F1 : Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok.
F2 : Sınavlara girmedi.
F3 : Yarıyıl sınavlarına girdi, başarısız.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK CERRAHİ Anabilim Dalı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı SAMSUN tel: 0362 312 19 19 /1227 e-mail: aozak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Veteriner fakültesi Hayvan Hastanesi olankalrı dahilinde uygulamalar yapılmaktadır. Röntgen CR Anestezi Cihazı Operasyon Lambası

Program Çıktıları

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 3. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 5. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 6. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 7. Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlaya
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katk
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katk
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CSBE-1V.Seçmeli 1 927003 0 0 0 0.0
VCR603Özel Radyografi Teknikleri ve Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
VCR604Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 927001 2 2 0 0.0
VCR621Evcil Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VCR632Ortopedik Lezyonlarda Konservatif ve Operatif Sağaltım 927001 2 2 0 0.0
VCR647Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 11 8 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CSBE-2V.Seçmeli 2 927003 0 0 0 0.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBEYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
CSBE-1 / V.Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 927001 2 2 0 0.0
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 927001 2 0 0 0.0
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 927001 2 0 0 0.0
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 927001 2 0 0 0.0
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 927001 2 2 0 0.0
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 927001 2 0 0 0.0
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 927001 2 0 0 0.0
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 927001 2 2 0 0.0
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 927001 2 2 0 0.0
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 927001 3 0 0 0.0
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 927001 2 0 0 0.0
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 927001 2 0 0 0.0
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 927001 2 0 0 0.0
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927001 2 0 0 0.0
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 927001 2 0 0 0.0
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 927001 2 0 0 0.0
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927001 2 0 0 0.0
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 927001 2 2 0 0.0
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927001 3 0 0 0.0
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 927001 2 0 0 0.0
VCR639 Atlarda Kastrasyon 927001 2 0 0 0.0
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927001 3 0 0 0.0
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927001 2 1 0 0.0
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 2 1 0 0.0
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927001 2 1 0 0.0
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 927001 3 0 0 0.0
CSBE-2 / V.Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 927001 2 2 0 0.0
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 927001 2 0 0 0.0
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 927001 2 0 0 0.0
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 927001 2 0 0 0.0
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 927001 2 2 0 0.0
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 927001 2 0 0 0.0
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 927001 2 0 0 0.0
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 927001 2 2 0 0.0
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 927001 2 2 0 0.0
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 927001 3 0 0 0.0
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 927001 2 0 0 0.0
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 927001 2 0 0 0.0
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 927001 2 0 0 0.0
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927001 2 0 0 0.0
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 927001 2 0 0 0.0
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 927001 2 0 0 0.0
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927001 2 0 0 0.0
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 927001 2 2 0 0.0
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927001 3 0 0 0.0
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 927001 2 0 0 0.0
VCR639 Atlarda Kastrasyon 927001 2 0 0 0.0
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927001 3 0 0 0.0
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927001 2 1 0 0.0
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 2 1 0 0.0
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927001 2 1 0 0.0
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 927001 3 0 0 0.0