Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Ana Bilim Dalımıza öğrenci alımına 2013-2014 Bahar Döneminde başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ana Bilim Dalımıza öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer üniversitelerin aynı anabilim dalından yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Ondokuz Mayıs Üniveristesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin ilk olarak toplam 7 dersten ve 1 dönem seminer dersinden (60 AKTS Kredisi) başarılı olması beklenir. Ders dönemini bitiren öğrenciler, danışman(lar)ı ile birlikte komisyon tarafından yeterli görülecek bir tez hazırlarlar.

Program Profili

Bu program yüksek lisans öğrencilerini öğretim teknolojisi uzmanı, yönetici, müfredat danışmanı, test ve değerlendirme uzmanları olarak yetiştirmek için hazırlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve benzeri devlet kurumlarında öğretmen, eğitim teknoloğu, materyal geliştirmeci vb.; TUBİTAK vb. kurumlarda proje yürütücüsü öğretim tasarımcısı; eğitim yazılım firmalarında danışman, geliştirici, programcı, tasarımcı; şirketlerin ARGE bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar başvuru koşullarını sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında veya çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" kısmında açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Polat Şendurur, e-posta: polat.sendurur@omu.edu.tr, tel: 03623121919/5902

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tamamı Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca bazı dersleri bölüm dışından alanında uzman öğretim üyeleri verebilecektir. Bölümümüzde 2 adet laboratuvar mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Temel araştırma yöntemlerini bilme.
 2. Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
 3. Eğitsel yazılım geliştirebilme.
 4. Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
 5. Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
 6. Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
 7. Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
 8. Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
 • Temel araştırma yöntemlerini bilme.
 • Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Eğitsel yazılım geliştirebilme.
 • Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
 • Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
 • Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
 • Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 • Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BOTE601Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BOTE602Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BOTE609Eğitim Teknolojilerinde İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BÖTE620Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 12 0 0 12.0 52.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BOTE601Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BOTE602Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BOTE609Eğitim Teknolojilerinde İstatistik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BÖTE620Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 0 0 12.0 52.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 2 2 0 3.0 0.0
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar 2 2 0 3.0 0.0
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
BOTE608 Eğitim Teknolojilerinde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 2 2 0 3.0 0.0
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar 2 2 0 3.0 0.0
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri 3 0 0 3.0 0.0