Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilk ingilizce yüksek lisans programı açan bölüm olarak 2013 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 2018 yılı itibariyle 4 adet yüksek lisans öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmektedir. 2019 yılında ilk ingilizce yüksek lisans mezununu vermiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS/ÜDS'den en az 70 veya Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. 2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında, temel mühendislik dersleri ve laboratuvar alanında ileri seviyede bilgi verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle en iyi seviyede başa çıkabilmesi için eğitimler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vs. gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,YDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir. 2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Çevre Mühendisliği Anabilimdalında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır.Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Program Çıktıları

 1. Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
 2. Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
 3. Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
 4. Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
 5. Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
 6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
 7. Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
 8. Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
 9. Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
 10. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
 11. Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 12. Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 13. Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
 14. Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 15. Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
 16. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
 • Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
 • Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
 • Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
 • Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
 • Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
 • Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
 • Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
 • Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFCM607 Water Treatment Technology 3 0 0 3.0 0.0
EFCM609 Fundamentals of Environmental Technology 3 0 0 3.0 0.0
EFCM611 Soil and Groundwater Pollution 3 0 0 3.0 0.0
EFCM616 Enhanced Remediation of Contaminated Sites 3 0 0 3.0 0.0
EFCM624 Remediation of Contaminated Sites 3 0 0 3.0 0.0
EFCM643 Membrane Processes 3 0 0 3.0 0.0
EFCM644 Industrial Pollution, Control and Treatment 3 0 0 3.0 0.0
EFCM645 Disposal and Processing of Treatment Sludges 3 0 0 3.0 0.0
EFCM646 Solid Waste Disposal Technıques 3 0 0 3.0 0.0
EFÇM613 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
ENVE603 Mass Transfer 3 0 0 3.0 0.0
ENVE609 Fundamentals of Environmental Engineering I 3 0 0 3.0 0.0
ENVE614 Transport And Fate Of Contaminants İn Soil 3 0 0 3.0 0.0
ENVE619 Fundamentals Of Waste Gas Treatment Processes 3 0 0 3.0 0.0
ENVE624 Remediation Of Contaminated Land 3 0 0 3.0 0.0
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 3 0 0 3.0 6.0
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 3 0 0 3.0 0.0
ENVE638 Chemical Treatment Of Wastewaters 3 0 0 3.0 0.0
ENVE642 Adsorption & Lon Exchange İn Environmental Engineering 3 0 0 3.0 7.5
ENVE644 Industrial Waste Management 3 0 0 3.0 7.5
ENVE646 Integrated Solid Waste Management 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFCM607 Water Treatment Technology 3 0 0 3.0 0.0
EFCM609 Fundamentals of Environmental Technology 3 0 0 3.0 0.0
EFCM611 Soil and Groundwater Pollution 3 0 0 3.0 0.0
EFCM616 Enhanced Remediation of Contaminated Sites 3 0 0 3.0 0.0
EFCM624 Remediation of Contaminated Sites 3 0 0 3.0 0.0
EFCM643 Membrane Processes 3 0 0 3.0 0.0
EFCM644 Industrial Pollution, Control and Treatment 3 0 0 3.0 0.0
EFCM645 Disposal and Processing of Treatment Sludges 3 0 0 3.0 0.0
EFCM646 Solid Waste Disposal Technıques 3 0 0 3.0 0.0
EFÇM613 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
ENVE603 Mass Transfer 3 0 0 3.0 0.0
ENVE609 Fundamentals of Environmental Engineering I 3 0 0 3.0 0.0
ENVE614 Transport And Fate Of Contaminants İn Soil 3 0 0 3.0 0.0
ENVE619 Fundamentals Of Waste Gas Treatment Processes 3 0 0 3.0 0.0
ENVE624 Remediation Of Contaminated Land 3 0 0 3.0 0.0
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 3 0 0 3.0 0.0
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 3 0 0 3.0 0.0
ENVE638 Chemical Treatment Of Wastewaters 3 0 0 3.0 0.0
ENVE642 Adsorption & Lon Exchange İn Environmental Engineering 3 0 0 3.0 0.0
ENVE644 Industrial Waste Management 3 0 0 3.0 0.0
ENVE646 Integrated Solid Waste Management 3 0 0 3.0 0.0