Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk (OMÜ-KTÜ Ortak)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19'uncu maddesi gereği, 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit Yerleşkesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Enstitümüz bünyesindeki Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programımız(KTÜ-OMÜ Ortak Özel Hukuk) ise 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı'nın ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere "ÖZEL HUKUK" alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si(ilgili ALES puan türünün en az 55 olması koşuluyla), lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u(yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrencileri mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, öncelikle öğrencinin bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine ilişkin nosyon kazanmasını sağlar. Bununla birlikte, hukuk kurallarını yorumlamak suretiyle pratik hayattaki hukuki problemleri çözme becerisini kazandırır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrenciler alanlarıyla ilgili öğretim görevlisi olmak için gerekli olan ön şartlardan birisini yerine getirmiş olurlar. Bununla birlikte kamu kurumlarında hakim, avukat, uzman, uzman yardımcısı, müfettiş vb. meslekleri yürüten öğrencilerimiz programdan mezun olmakla birlikte mesleklerinde kıdem kazanmış olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN Tel: Santral 0(362) 800 81 71-72-73-74 Faks: 0(362) 800 81 78 hukuk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Çarşamba ilçesindeki Hukuk Fakültesi binasında hizmet vermekte olup, Anabilim Dalında 1 Profesör, 5 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÖHS-1Seçmeli-1 927003 0 0 0 0.0 0.0
ÖYL630Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 3 0 0 0.0 3.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÖHS000Seminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
ÖHS-2Seçmeli-2 927003 0 0 0 0.0 0.0
ÖYL800Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ÖHT000Tez 927001 0 0 0 0.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
ÖHS-1 / Seçmeli-1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 927001 3 0 0 7.5
ÖYL602 İrade Sakatlıkları 927001 3 0 0 7.5
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 927001 3 0 0 7.5
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri 927001 3 0 0 7.5
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 927001 3 0 0 7.5
ÖYL607 Bilişim Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL608 Fikri Haklar 927001 3 0 0 0.0
ÖYL609 Çocuk Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 927001 3 0 0 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi 927001 3 0 0 7.5
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 927001 3 0 0 7.5
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 927001 3 0 0 7.5
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL617 Toplu İş Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL618 Tacir Yardımcıları 927001 3 0 0 0.0
ÖYL619 Taşıma Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL622 Patent Hukuku 927001 3 0 0 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim 927001 3 0 0 0.0
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması 927001 3 0 0 0.0
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi 927001 3 0 0 0.0
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini 927001 3 0 0 0.0
ÖHS-2 / Seçmeli-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 927001 3 0 0 0.0
ÖYL602 İrade Sakatlıkları 927001 3 0 0 0.0
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 927001 3 0 0 0.0
ÖYL607 Bilişim Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL608 Fikri Haklar 927001 3 0 0 0.0
ÖYL609 Çocuk Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 927001 3 0 0 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi 927001 3 0 0 0.0
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 927001 3 0 0 0.0
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 927001 3 0 0 0.0
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL617 Toplu İş Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL618 Tacir Yardımcıları 927001 3 0 0 0.0
ÖYL619 Taşıma Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL622 Patent Hukuku 927001 3 0 0 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku 927001 3 0 0 0.0
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim 927001 3 0 0 0.0
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması 927001 3 0 0 0.0
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi 927001 3 0 0 0.0
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri 927001 3 0 0 0.0
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini 927001 3 0 0 0.0