Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk (OMÜ-KTÜ Ortak)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19'uncu maddesi gereği, 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit Yerleşkesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Enstitümüz bünyesindeki Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programımız(KTÜ-OMÜ Ortak Özel Hukuk) ise 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı'nın ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere "ÖZEL HUKUK" alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si(ilgili ALES puan türünün en az 55 olması koşuluyla), lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u(yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrencileri mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, öncelikle öğrencinin bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine ilişkin nosyon kazanmasını sağlar. Bununla birlikte, hukuk kurallarını yorumlamak suretiyle pratik hayattaki hukuki problemleri çözme becerisini kazandırır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrenciler alanlarıyla ilgili öğretim görevlisi olmak için gerekli olan ön şartlardan birisini yerine getirmiş olurlar. Bununla birlikte kamu kurumlarında hakim, avukat, uzman, uzman yardımcısı, müfettiş vb. meslekleri yürüten öğrencilerimiz programdan mezun olmakla birlikte mesleklerinde kıdem kazanmış olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN Tel: Santral 0(362) 800 81 71-72-73-74 Faks: 0(362) 800 81 78 hukuk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Çarşamba ilçesindeki Hukuk Fakültesi binasında hizmet vermekte olup, Anabilim Dalında 1 Profesör, 5 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
 2. Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
 3. Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
 4. Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
 5. İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
 6. İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
 7. Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
 8. Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
 9. Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
 10. Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.
 11. Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
 12. Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
 13. Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
 14. Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
 • Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
 • Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
 • İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
 • İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
 • Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
 • Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
 • Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
 • Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖHS-1Seçmeli-1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
ÖYL630Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖHS000Seminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ÖHS-2Seçmeli-2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
ÖYL800Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖHT000Tez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ÖHS-1 / Seçmeli-1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL602 İrade Sakatlıkları 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL607 Bilişim Hukuku 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL608 Fikri Haklar 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL609 Çocuk Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL617 Toplu İş Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL618 Tacir Yardımcıları 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL619 Taşıma Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL622 Patent Hukuku 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini 3 0 0 3.0 0.0
ÖHS-2 / Seçmeli-2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL602 İrade Sakatlıkları 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL607 Bilişim Hukuku 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL608 Fikri Haklar 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL609 Çocuk Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL617 Toplu İş Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL618 Tacir Yardımcıları 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL619 Taşıma Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL622 Patent Hukuku 3 0 0 3.0 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri 3 0 0 3.0 0.0
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini 3 0 0 3.0 0.0