Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Akıllı Sistemler Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

2013 yılında başvurusu yapılan programa 2013-2014 yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Akıllı Üretim Sistemleri ve Akıllı Yazılım Sistemleri olmak üzere 2 adet bilim dalı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Akıllı Sistemler Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Kurulu ve
Üniversite Senatosunca onaylanan lisansüstü kontenjanlar ve başvuru koşulları her
yıl/yarıyıl başlarında ilan edilir. “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan öğrenci kesin
kaydını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takviminde ve ilan metninde
belirtilen tarihler arasında yaptırmak zorundadır.

Akıllı sistemler Mühendisliği öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan
itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır.
Anadilleri dışında YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yerleştirme puanı,
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en
az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara
yerleştirilir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek
olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ hükümlerine bağlıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders,
bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir. Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üretim ve Hizmet İşletmelerinde; Üretim Planlama, Kalite Kontrol, Lojistik, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Veri Analizi, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem vs. gibi birçok alanda mezunların iş bulma imkanı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu
başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
program ile ilişiği kesilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Sermin Elevli (Anabilim Dalı Başkanı)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Samsun
e-posta: sermin.elevli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Altı Sigma Lab., Ergonomi Lab.

Program Çıktıları

 1. Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
 2. En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
 3. Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
 4. Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
 5. Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
 6. Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler
 7. Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
 8. Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
 • Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM-1Seçmeli I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM-2Seçmeli II SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ASM-1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASM601 Algoritmalar ve Karmaşıklık 3 0 0 3.0 7.5
ASM602 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
ASM603 Yapay Zeka 3 0 0 3.0 7.5
ASM604 İstatistiksel Süreç Kontrolü 3 0 0 3.0 7.5
ASM605 İleri Üretim Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
ASM606 İş Yükleme ve Çizelgeleme 3 0 0 3.0 7.5
ASM607 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
ASM608 Veri Madenciliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM609 Akıllı Üretim Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3.0 7.5
ASM610 Oyun Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
ASM611 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 3.0 7.5
ASM612 Çizge Kuramı ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
ASM613 Kriptografi Mühendisliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM614 Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3.0 7.5
ASM615 Sistem TasarımIVe Analizi 3 0 0 3.0 7.5
ASM616 İleri Veri Madenciliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM617 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 0 3.0 7.5
ASM619 Akıllı Yazılım Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3.0 7.5
ASM620 İleri Programlama-I 3 0 0 3.0 7.5
ASM621 İleri Programlama-II 3 0 0 3.0 7.5
ASM622 Mühendislik Uygulamaları ve Benzetim 3 0 0 3.0 7.5
ASM623 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme 3 0 0 3.0 7.5
ASM624 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 7.5
ASM625 Olasılık ve Rassal Süreçler 3 0 0 3.0 7.5
ASM626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
ASM-2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ASM601 Algoritmalar ve Karmaşıklık 3 0 0 3.0 7.5
ASM602 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
ASM603 Yapay Zeka 3 0 0 3.0 7.5
ASM604 İstatistiksel Süreç Kontrolü 3 0 0 3.0 7.5
ASM605 İleri Üretim Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
ASM606 İş Yükleme ve Çizelgeleme 3 0 0 3.0 7.5
ASM607 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
ASM608 Veri Madenciliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM609 Akıllı Üretim Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3.0 7.5
ASM610 Oyun Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
ASM611 Yapay Sinir Ağları 3 0 0 3.0 7.5
ASM612 Çizge Kuramı ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
ASM613 Kriptografi Mühendisliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM614 Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3.0 7.5
ASM615 Sistem TasarımIVe Analizi 3 0 0 3.0 7.5
ASM616 İleri Veri Madenciliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM617 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3.0 7.5
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 0 3.0 7.5
ASM619 Akıllı Yazılım Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 0 3.0 7.5
ASM620 İleri Programlama-I 3 0 0 3.0 7.5
ASM621 İleri Programlama-II 3 0 0 3.0 7.5
ASM622 Mühendislik Uygulamaları ve Benzetim 3 0 0 3.0 7.5
ASM623 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme 3 0 0 3.0 7.5
ASM624 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 7.5
ASM625 Olasılık ve Rassal Süreçler 3 0 0 3.0 7.5
ASM626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0