Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Fizyolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans eğitimi, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren de yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Aday Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıtta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar gözetilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programda, daha önce alınmış derslerin tanınmasıyla ilgili olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin dördüncü bölüm, Madde-20'de belirtilen esasları gözetilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen yeterlilik koşulları esas alınmaktadır.

Program Profili

Program, Fizyoloji alanında yeterli ve güncel bilimsel teorik bilgiye ve uygulama beceresine sahip, başına ya da ekip içerisinde bilimsel bir araştırma çalışmasının planlanması ve yürütülmesinde yetkin, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen, fizyoloji ile ilgili alanlarda çalışabilecek bireyler yetiştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Adaylar devam etmek isterlerse ve kabul-kayıt koşullarını yerine yerine getirmek şartıyla Doktora programına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizyoloji yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek fizyoloji alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Seminer ve Uzmanlık alan dersi haricindeki dersler için genel olarak bir ara sınav (%40) ve bir de dönem sonu final sınavı (%60) yapılır. Anabilim Dalınca gerekli görülmesi halinde sınav sayı ve şeklinde değişiklik yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Öğrenci adı geçen ders ve çalışmalardan başarılı olmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Mehmet KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
55139/Kurupelit/Atakum/SAMSUN
Tel: 3623121919 (3894), E-mail: kayam@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda Hematoloji ve Kardiyoloji alanlarında çalışma yürütmeye yeterli alt yapı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Fizyoloji alanında lisans düzeyindeki temel bilgilerini derinlemesine ve güncel bilgilerle güçlendirir.
 2. Fizyolojik parametrelerin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
 3. Kendi temel alanında yapılacak bir çalışmanın planlanma, yürütülme, sonuçlandırma ve raporlanma aşamalarını, bireysel veya ekibin bir üyesi olarak, yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
 4. Kendi temel alanında ihtiyaç duyacağı bilgiye nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilir.
 5. Fizyoloji temel alanında sahip olduğu bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında gerek duyduğu zamanlarda kullanır.
 6. Kazanmış olduğu bilgi ve donanımın sağladığı özgüvenle alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Fizyoloji alanında lisans düzeyindeki temel bilgilerini derinlemesine ve güncel bilgilerle güçlendirir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Fizyolojik parametrelerin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Kendi temel alanında yapılacak bir çalışmanın planlanma, yürütülme, sonuçlandırma ve raporlanma aşamalarını, bireysel veya ekibin bir üyesi olarak, yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Kendi temel alanında ihtiyaç duyacağı bilgiye nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Fizyoloji temel alanında sahip olduğu bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında gerek duyduğu zamanlarda kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VFZ601 Hücre Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ602 Sinir Sistemi Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ603 Kas Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ604 Özel Duyular Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ605 Solunum Sistemi Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ606 Boşaltım Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ607 Hematoloji 2 2 0 3.0 6.0
VFZ608 Dolaşım Sistemi Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ609 Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ610 Endokrin Sistem Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ611 Üreme Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ612 Metabolizma 2 0 0 2.0 6.0
VFZ613 Egzersiz Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ614 Beden Sıvıları ve Homeostazis 3 0 0 3.0 6.0
VFZ615 Asit-Baz Dengesi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ616 Temel Hematolojik Laboratuvar Teknikleri 1 2 0 2.0 6.0
VFZ617 Bağışıklık Sistemi ve Allerji 3 0 0 3.0 0.0
VFZ618 Özel Dolaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
VFZ619 Veteriner Ekg 2 2 0 3.0 6.0
VFZ620 Rumen Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ621 Emilim Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ622 Hormonlar ve Metabolizma 3 0 0 3.0 0.0
VFZ623 Gebelik ve Laktasyon Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ624 Termoregülasyon 2 0 0 2.0 6.0
VFZ625 Davranış Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ626 Deney Hayvanları Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ627 Hormon Analiz Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VFZ628 Fizyolojik Çalışmalarda Kullanılan Aletler ve Çalışma Prensipleri 1 2 0 2.0 6.0
VFZ629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VFZ601 Hücre Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ602 Sinir Sistemi Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ603 Kas Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ604 Özel Duyular Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ605 Solunum Sistemi Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ606 Boşaltım Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ607 Hematoloji 2 2 0 3.0 6.0
VFZ608 Dolaşım Sistemi Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ609 Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ610 Endokrin Sistem Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ611 Üreme Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ612 Metabolizma 2 0 0 2.0 6.0
VFZ613 Egzersiz Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ614 Beden Sıvıları ve Homeostazis 3 0 0 3.0 6.0
VFZ615 Asit-Baz Dengesi 3 0 0 3.0 6.0
VFZ616 Temel Hematolojik Laboratuvar Teknikleri 1 2 0 2.0 6.0
VFZ617 Bağışıklık Sistemi ve Allerji 3 0 0 3.0 0.0
VFZ618 Özel Dolaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
VFZ619 Veteriner Ekg 2 2 0 3.0 6.0
VFZ620 Rumen Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ621 Emilim Fizyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
VFZ622 Hormonlar ve Metabolizma 3 0 0 3.0 0.0
VFZ623 Gebelik ve Laktasyon Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ624 Termoregülasyon 2 0 0 2.0 6.0
VFZ625 Davranış Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ626 Deney Hayvanları Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VFZ627 Hormon Analiz Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VFZ628 Fizyolojik Çalışmalarda Kullanılan Aletler ve Çalışma Prensipleri 1 2 0 2.0 6.0
VFZ629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0