Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 2. Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 3. Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
 4. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 5. Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
 6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
 7. Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
 8. Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 9. En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
 10. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
 11. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
 12. Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
 13. Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 • Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
 • Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 • Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi eld
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
 • Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
 • Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJEKHProje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3.0 0.0
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
YER502 Türk Yerel Yönetim Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
YER503 Türk Kamu Yönetimi Sistemi 3 0 0 3.0 0.0
YER504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
YER505 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3.0 6.0
YER506 Kentsel Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
YER507 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3.0 6.0
YER508 Kamu Yönetimi Reform 3 0 0 3.0 6.0
YER509 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3.0 0.0
YER510 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
YER511 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3.0 6.0
YER512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YER513 Siyaset Sosyolojisi'Nde Güncel Tartışmalar 3 0 0 3.0 0.0
YER514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3.0 0.0
YER515 Kimlik ve Milliyetçilik 3 0 0 3.0 0.0
YER516 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3.0 6.0
YER517 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3.0 0.0
YER518 Devlet Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
YER519 Siyaset Teorisi 3 0 0 3.0 6.0
YER520 Yerel Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
YER521 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 6.0
YER522 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3.0 6.0
YER523 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YER527 Yabancıların Türkiyede Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
YER502 Türk Yerel Yönetim Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
YER503 Türk Kamu Yönetimi Sistemi 3 0 0 3.0 0.0
YER504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
YER505 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3.0 6.0
YER506 Kentsel Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
YER507 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3.0 6.0
YER508 Kamu Yönetimi Reform 3 0 0 3.0 6.0
YER509 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3.0 0.0
YER510 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
YER511 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3.0 6.0
YER512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YER513 Siyaset Sosyolojisi'Nde Güncel Tartışmalar 3 0 0 3.0 0.0
YER514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3.0 0.0
YER515 Kimlik ve Milliyetçilik 3 0 0 3.0 0.0
YER516 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3.0 6.0
YER517 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3.0 0.0
YER518 Devlet Kuramları 3 0 0 3.0 7.5
YER519 Siyaset Teorisi 3 0 0 3.0 6.0
YER520 Yerel Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
YER521 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 6.0
YER522 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3.0 6.0
YER523 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YER525 Yabancı Yatırımcıların Kabulü 3 0 0 3.0 0.0
YER526 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
YER527 Yabancıların Türkiyede Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3.0 0.0