Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Program, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuş ve 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak yüksek lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Arkeoloji alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi), Su Altı Arkeolojisi, Yerleşim Arkeolojisi Bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Diğer koşullar “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yetelilik Koşulları ve Kuralları “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir.

Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerinin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlamaktadır. Programın hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlem ve yorum yapabilme yeteneğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl Kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, İl Özel İdareleri’nde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan öğrencilere Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
(D Blok / Giriş Kat)
Atakum/ 55139 SAMSUN


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Vedat KELEŞ
Telefon: +90 362 312 19 19- 4690

AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Telefon: +90 362 312 19 19- 4687

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ARK601Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu 927001 3 0 0 7.5 3.0
ARK602.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5 3.0
ARK615Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 927001 3 0 0 7.5 3.0
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 9 0 0 22.5 9.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ARK615Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 927001 3 0 0 7.5 3.0
ARKT000Tez 927001 0 0 0 0.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 0 0 7.5 3.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ARK602 Arkeoloji' Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 927001 3 0 0 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 927001 3 0 0 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 927001 3 0 0 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 927001 3 0 0 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 927001 3 0 0 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 927001 3 0 0 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 927001 3 0 0 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 927001 3 0 0 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 927001 3 0 0 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 927001 3 0 0 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 927001 3 0 0 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 927001 3 0 0 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927001 3 0 0 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 927001 3 0 0 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 927001 3 0 0 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 927001 3 0 0 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 927001 3 0 0 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0.0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 927001 3 0 0 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 927001 3 0 0 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 927001 3 0 0 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 927001 3 0 0 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 927001 3 0 0 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 927001 3 0 0 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 927001 3 0 0 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 927001 3 0 0 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 927001 3 0 0 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 927001 3 0 0 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 927001 3 0 0 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 927001 3 0 0 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927001 3 0 0 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 927001 3 0 0 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 927001 3 0 0 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 927001 3 0 0 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 927001 3 0 0 7.5
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
YER506 Kentsel Siyaset 927001 3 0 0 0.0
YER508 Kamu Yönetimi Reform 927001 3 0 0 0.0
YER519 Siyaset Teorisi 927001 3 0 0 0.0