Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Antrenörlük Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, yabancı dil ve lisans ortalamasına göre yerleştirme yapılır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Antrenörlük Eğitimi alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans'ta Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders, uzmanlık alan dersi ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan) ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Antrenörlük Eğitimi alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans mezunu olup doktara programlarına girmeye hak kazanır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Yazılı ve sözlü yoklamalar
• Seminer sunumları

*Başarı notu 65'dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı, Atakum/SAMSUN.
e-posta: ahmetsa@omu.edu.tr / s.ahmet.agaoglu@gmail.com
Tel:03623121919-5673(Sekreterlik)
Tel:03623121919-5674(Anabilim Dalı Başkanı)

Bölüm Olanakları

Performans analiz labaratuarı

Program Çıktıları

 1. Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 2. Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 3. Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
 5. Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 6. Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 8. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 • Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 • Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
 • Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 • Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
SBEYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AED601 Spor Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
AED602 Antrenman Teorisi 3 0 0 3.0 6.0
AED603 Sporda Performans Testleri 3 0 0 3.0 6.0
AED604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
AED605 İstatistik 3 0 0 3.0 6.0
AED606 Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
AED607 Spor Biyomekaniği 3 0 0 3.0 6.0
AED609 Kinesyoloji 3 0 0 3.0 6.0
AED610 Sporda Yetenek Seçimi 3 0 0 3.0 6.0
AED611 Egzersiz Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
AED612 Spor Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları-I 3 0 0 3.0 6.0
AED613 Fitness 3 0 0 3.0 6.0
AED614 Spor Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
AED615 Akuatik Egzersizler 3 0 0 3.0 6.0
AED616 Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyon-I 3 0 0 3.0 6.0
AED617 Klinik Uygulamaları-I 3 0 0 3.0 6.0
AED618 Engellilerde Spor-I 3 0 0 3.0 6.0
AED619 Kadın ve Spor 3 0 0 3.0 6.0
AED620 Pediatrik Egzersizler 3 0 0 3.0 6.0
AED621 Kişisel Antrenörlük Eğitimi-I 3 0 0 3.0 6.0
AED622 Psikomotor Gelişim 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AED601 Spor Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
AED602 Antrenman Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
AED603 Sporda Performans Testleri 3 0 0 3.0 6.0
AED604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
AED605 İstatistik 3 0 0 3.0 6.0
AED606 Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
AED607 Spor Biyomekaniği 3 0 0 3.0 6.0
AED609 Kinesyoloji 3 0 0 3.0 6.0
AED610 Sporda Yetenek Seçimi 3 0 0 3.0 6.0
AED611 Egzersiz Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
AED612 Spor Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları-I 3 0 0 3.0 6.0
AED613 Fitness 3 0 0 3.0 6.0
AED614 Spor Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
AED615 Akuatik Egzersizler 3 0 0 3.0 6.0
AED616 Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyon-I 3 0 0 3.0 6.0
AED617 Klinik Uygulamaları-I 3 0 0 3.0 6.0
AED618 Engellilerde Spor-I 3 0 0 3.0 6.0
AED619 Kadın ve Spor 3 0 0 3.0 6.0
AED620 Pediatrik Egzersizler 3 0 0 3.0 6.0
AED621 Kişisel Antrenörlük Eğitimi-I 3 0 0 3.0 6.0
AED622 Psikomotor Gelişim 3 0 0 3.0 6.0