Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Enstitüsü - (DSPL)Tıbbi Resimleme

Program Tanımları

Kuruluş

11.02.2015 yılında üniversite senatosuna, 05.03.2015’te ise Yüksek Öğretim Kurumu’na teklif edilmiştir. 2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu’nun kararı ile uygulamaya konulmuştur. YÖK’te kabul edilen program 13.07.2015 tarihinde açılmış ve Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2016 - 2017 eğitim öğretim yılından itibaren Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı'nda eğitime başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Tıbbi Resimleme (Medikal İllüstrasyon) alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Enstitümüzün internet adresinde yayınlanmaktadır
(http://guzsanens.omu.edu.tr/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen hususlarla belirlenmiştir.

Program Profili

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 24 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerin tasarım ile ilgili birimlerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca bu yüksek lisans programı gerek sanat ve tasarım alanlarının birikimi ile mezun olmuş yetenekli lisans mezunlarının; gerekse tıp, diş hekimliği, veteriner gibi alanların bilgisine sahip mezunlarının sanat ve bilim, sanat ve tıp ortak paydasında aldıkları lisansüstü eğitimle “Medikal İllüstratör” olma yolunda önemli bir katkı sağlamaktadır.

Medikal illüstratör, tıp, bilim, sanat, tasarım, görsel teknoloji, medya-iletişim teknikleri ve öğrenme ile ilgili teoriler konusunda uzmanlaşmış ve ileri eğitim görmüş profesyonel bir sanatçıdır. Bilim adamları, hekimler ve diğer içerik uzmanları ile iş birliği içinde eğitim, tıp ve biyoloji araştırmaları, hasta bakımı, hasta eğitimi, halkla ilişkiler ve pazarlama hedeflerini
desteklemek için karmaşık teknik bilgilerin görsel çevirmenleri olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Resimleme (Medikal İllüstrasyon) Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlilik Programı’na alan içi olarak veya herhangi bir üniversitede doktora ve Sanatta Yeterlilik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde Enstitü internet sayfasından ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların YDS’ den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden YDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabulünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat, yetenek sınavı, portfolyo incelemesi ve/veya yazılı değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Güzel Sanatlar Enstitüsü Tıbbi Resimleme (Medikal İllüstrasyon) Dalı Örgün eğitim süreçleri içinde bir ara sınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi kazanan öğrenciler bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer derslerinin tümünü başarı ile tamamlaması gerekir. Konusu ile ilgili bir tez hazırlar ve bu tez seçilmiş jüri tarafından başarıyla kabul edilmesi gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali SEYLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Kampüsü
55100 İlkadım / SAMSUN
T: 362 445 01 18
F: 362 445 27 70

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili bölüm ve anabilim dallarında görev yapan Öğretim Üyeleri, bina bünyelerinde bulunan derslik ve laboratuvarlarda eğitim öğretimlerini sürdürmektedirler.

Program Çıktıları

 1. Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
 2. Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
 3. Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
 4. Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
 5. Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
 6. Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Sanat/tasarım ve medikal alanlardan gelen öğrenciler bu alanlarda iletişim kurabilecek temel terminolojiye sahip olurlar.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Geçmişten günümüze uygulanan geleneksel görselleştirme tekniklerini bilirler ve uygulayabilirler.
 • Günümüzde uygulanan ve gelişen görselleştirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Üç boyutlu ve hareketli uygulamalar gerçekleştirebilirler.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Tıp alanında görselleştirmeye ihtiyaç duyulan problemleri tespit edebilirler, doğru ve uygun görselleştirme çözümleri üretebilirler.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Medikal alan uzmanları ile ortak çalışma yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olurlar.
 • Ekip çalışması yaparak meslek yaşamında kendilerini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
MEİ611Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
MEİ613Medikal İllüstrasyon Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 5 2 0 6.0 7.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
MEİ616Medikal İllüstrasyon Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MEİ618Dijital 3D Modelleme Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 8 4 0 6.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

GSE001 / Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MEİ601 Topografik Anatomi 3 0 0 3.0 0.0
MEİ603 Genel Histoloji 3 0 0 3.0 0.0
MEİ605 Temel Embriyoloji 3 0 0 3.0 0.0
MEİ607 Temel Stereoloji 3 0 0 3.0 0.0
MEİ609 Genel Cerrahi Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MEİ615 Görselleştirme-Modelleme Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
MEİ617 Medikal Fotografi 2 2 0 3.0 0.0
MEİ619 İnfografik 2 2 0 3.0 0.0
GSE002 / Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MEİ602 Plastik Cerrahide Teknikler ve Prensipler 3 0 0 3.0 0.0
MEİ604 Histopatolojiye Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MEİ606 Sistemler Histolojisi 3 0 0 3.0 0.0
MEİ608 Işık Mikroskopi ve Mikropreparasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MEİ610 Fizyopatoloji 3 0 0 3.0 0.0
MEİ612 Nöroanatomi 3 0 0 3.0 0.0
MEİ614 Biyomalzemeler ve Klinik Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
MEİ620 Tipografi 2 2 0 3.0 0.0
MEİ622 Sunum Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0