Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Spor Yöneticiliği

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, yabancı dil ve lisans ortalamasına göre yerleştirme yapılır. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır (http://sosbilens.omu.edu.tr/files/sosbilens2/files/1.pdf)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Spor yönetimi alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans'ta Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders, uzmanlık alan dersi ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan) ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Spor Yöneticiliği alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans mezunu olup doktara programlarına girmeye hak kazanır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Yazılı ve sözlü yoklamalar
• Seminer sunumları
* Başarı notu 65'dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü
e-posta: myalcint@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 / 5676 (Anabilim Dalı Başkanı)
03623121919 / 5675 (Sekreterlik)

Bölüm Olanakları

Performans analiz labaratuarı

Program Çıktıları

 1. Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 2. Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 3. Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
 5. Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 6. Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
 8. Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
 9. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 • Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 • Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY602Spor Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY608Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY610Spor Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY626Spor İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 12 0 0 12.0 60.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY602Spor Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY608Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY610Spor Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY626Spor İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 0 0 12.0 60.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BSY601 Antrenman Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY604 Spor Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu 3 0 0 3.0 6.0
BSY613 Geleneksel Sporlar 3 0 0 3.0 6.0
BSY614 İktisada Giriş 3 0 0 3.0 6.0
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 3 0 0 3.0 6.0
BSY618 Spor Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
BSY620 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3.0 6.0
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
BSY623 Spor Etiği 3 0 0 3.0 6.0
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY625 Kamu Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler 3 0 0 3.0 6.0
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor 3 0 0 3.0 6.0
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik 3 0 0 3.0 6.0
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 6.0
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı 3 0 0 3.0 7.5
BSY634 Sporda Ergonomi 3 0 0 3.0 6.0
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması 3 0 0 3.0 6.0
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme 3 0 0 3.0 6.0
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY638 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 0 0 3.0 0.0
BSY639 İstatistiksel Analiz ve İstatistik Paket Program Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BSY601 Antrenman Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY604 Spor Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu 3 0 0 3.0 6.0
BSY613 Geleneksel Sporlar 3 0 0 3.0 6.0
BSY614 İktisada Giriş 3 0 0 3.0 6.0
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 3 0 0 3.0 6.0
BSY618 Spor Felsefesi 3 0 0 3.0 6.0
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
BSY620 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3.0 6.0
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
BSY623 Spor Etiği 3 0 0 3.0 6.0
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY625 Kamu Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler 3 0 0 3.0 6.0
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor 3 0 0 3.0 6.0
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik 3 0 0 3.0 6.0
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 6.0
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı 3 0 0 3.0 7.5
BSY634 Sporda Ergonomi 3 0 0 3.0 6.0
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması 3 0 0 3.0 6.0
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme 3 0 0 3.0 6.0
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY638 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 0 0 3.0 0.0
BSY639 İstatistiksel Analiz ve İstatistik Paket Program Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5