Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Spor Yöneticiliği

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, yabancı dil ve lisans ortalamasına göre yerleştirme yapılır. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır (http://sosbilens.omu.edu.tr/files/sosbilens2/files/1.pdf)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Spor yönetimi alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans'ta Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders, uzmanlık alan dersi ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan) ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Spor Yöneticiliği alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans mezunu olup doktara programlarına girmeye hak kazanır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Yazılı ve sözlü yoklamalar
• Seminer sunumları
* Başarı notu 65'dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü
e-posta: myalcint@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 / 5676 (Anabilim Dalı Başkanı)
03623121919 / 5675 (Sekreterlik)

Bölüm Olanakları

Performans analiz labaratuarı

Program Çıktıları

 1. Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 2. Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 3. Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
 5. Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 6. Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
 8. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
 9. Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 • Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 • Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 0 0 0 30.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
SBESEMYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 30.0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0 0.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301046102012 Beden Sosyolojisi 927001 3 0 0 7.5
BİO222 Gıda Mikrobiyolojisi 927006 2 0 0 0.0
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri 927006 2 0 0 0.0
BİO226 Toksikoloji 927006 2 0 0 0.0
BSY601 Antrenman Teorisi 927001 3 0 0 6.0
BSY602 Spor Yönetimi ve Organizasyonu 927001 3 0 0 6.0
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY604 Spor Psikolojisi 927001 3 0 0 6.0
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular 927001 3 0 0 6.0
BSY606 Spor Sosyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BSY607 Sporda Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 6.0
BSY608 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY610 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk 927001 3 0 0 6.0
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 927001 3 0 0 6.0
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu 927001 3 0 0 6.0
BSY613 Geleneksel Sporlar 927001 3 0 0 6.0
BSY614 İktisada Giriş 927001 3 0 0 6.0
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi 927001 3 0 0 6.0
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927001 3 0 0 6.0
BSY618 Spor Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
BSY620 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 6.0
BSY621 Spor Hukuku 927001 3 0 0 6.0
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları 927001 3 0 0 6.0
BSY623 Spor Etiği 927001 3 0 0 6.0
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY625 Kamu Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY626 Spor İşletmeciliği 927001 3 0 0 5.8
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 6.0
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor 927001 3 0 0 6.0
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik 927001 3 0 0 6.0
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 6.0
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı 927001 3 0 0 6.0
BSY634 Sporda Ergonomi 927001 3 0 0 6.0
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması 927001 3 0 0 6.0
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme 927001 3 0 0 6.0
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi 927001 3 0 0 6.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2301046102012 Beden Sosyolojisi 927001 3 0 0 7.5
BSY601 Antrenman Teorisi 927001 3 0 0 6.0
BSY602 Spor Yönetimi ve Organizasyonu 927001 3 0 0 6.0
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY604 Spor Psikolojisi 927001 3 0 0 6.0
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular 927001 3 0 0 6.0
BSY606 Spor Sosyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BSY607 Sporda Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 6.0
BSY608 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY610 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk 927001 3 0 0 6.0
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 927001 3 0 0 6.0
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu 927001 3 0 0 6.0
BSY613 Geleneksel Sporlar 927001 3 0 0 6.0
BSY614 İktisada Giriş 927001 3 0 0 6.0
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi 927001 3 0 0 6.0
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927001 3 0 0 6.0
BSY618 Spor Felsefesi 927001 3 0 0 6.0
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
BSY620 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 6.0
BSY621 Spor Hukuku 927001 3 0 0 6.0
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları 927001 3 0 0 6.0
BSY623 Spor Etiği 927001 3 0 0 6.0
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY625 Kamu Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY626 Spor İşletmeciliği 927001 3 0 0 5.8
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 6.0
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor 927001 3 0 0 6.0
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik 927001 3 0 0 6.0
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 6.0
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı 927001 3 0 0 6.0
BSY634 Sporda Ergonomi 927001 3 0 0 6.0
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması 927001 3 0 0 6.0
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme 927001 3 0 0 6.0
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi 927001 3 0 0 6.0