Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları (DSPL)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenilenebilir Enerji ve Uyygulamaları Anabilimdalı Yüksek Lisans Programı 2016 yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Uzmanlık derecesi kazanır

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’ı ve bilim sınavı (sözlü ve/veya yazılı) puanının % 20’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin enerji kaynakları ve tenilenebilir enerji için gerekli araçlar ve geliştirilebilecek araçlar ile başka yeni araçların tasarı ve geliştirilmesinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek Lisans mezunları; başka disiplinlerdeki doktora programlarına devam edebilir ve bu sırada Araştırma Görevlisi kadrolarına atanabilirler. Çeşitli Devlet ve Özel Sektör kurumlarında Uzman Araştırıcı olarak görev alabilirler. Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerin Yüksek Okullarında Öğretim Görevlisi olarak istihdamları mümkündür.
Özellikle Ülkemizde geç de olsa önemi anlaşılan yenilenebilir enerji alanında ihtiyaç duyulacak yetişmiş kalifiye eleman teminininde bu disiplinde yüksek lisans yapmış mezunların tercih edileceği beklenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse disiplinler asası alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği gibi yapılır. Bu değerlendirmelerden başlıcaları aşağıda verilmiştir.
1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.
2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Recep TAPRAMAZ recept@omu.edu.tr, 0362 3121919, Dahili Tel:5013

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının kendine ait bir laboratuvarı ve atölyesi yoktur. Ancak araştırma projeleri ile tez danışmanlarının kendi alanlarında hazırladıkları araştırma ve diğer altyapı değerlendirilmektedir. Bunun dışında bağlantı kurulabildiği taktirde Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren isletmelere ziyaretler planlanmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
 2. Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
 3. Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
 4. Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
 5. Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
 6. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
 7. Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
 8. Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
 9. Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
 • Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
 • Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBS-2Seçmeli II 927003 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927001 4 0 0 0.0
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 927001 3 0 0 0.0
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 927001 3 0 0 0.0
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
YEU609 Hidroelektrik Enerji 927001 3 0 0 0.0
YEU610 Hidrolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 927001 3 0 0 0.0
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 927001 3 0 0 0.0
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 0.0
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 927001 3 0 0 7.5
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU617 Enerji Hukuku 927001 3 0 0 0.0
YEU618 Termoelektrik Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 927001 3 0 0 0.0
YEU621 Rüzgar Enerjisi 927001 3 0 0 0.0
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 927001 3 0 0 0.0
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 927001 3 0 0 0.0
FBS-2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927001 4 0 0 0.0
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 927001 3 0 0 0.0
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 927001 3 0 0 0.0
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
YEU609 Hidroelektrik Enerji 927001 3 0 0 0.0
YEU610 Hidrolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 927001 3 0 0 0.0
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 927001 3 0 0 0.0
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 0.0
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU617 Enerji Hukuku 927001 3 0 0 0.0
YEU618 Termoelektrik Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 927001 3 0 0 0.0
YEU621 Rüzgar Enerjisi 927001 3 0 0 0.0
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 927001 3 0 0 0.0
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 927001 3 0 0 0.0