Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit kampüsünde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 2016 yılında kurulmuş olup; 1 profesör,4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile lisans ve lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programına yatay geçişle gelen öğrencilerin bazı derslerden muaf olabilme hakları bulunmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden üç sömestr içinde en az 30 kredilik (60-90 ECTS) dersi alıp başarılı olmak, alanıyla ilgili hazırladığı dönem projesi hazırlayarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği alanında bireyin donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program; Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar uzman hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak hemşirelik ve ebelik eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar tezli yüksek lisans programlarından mezun olmadıkları halde bir üst programa geçemezler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-6385

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
 2. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
 3. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
 4. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
 5. Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
 6. Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 7. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 8. Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
 9. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
 10. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKH501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 2 0 0 2.0 0.0
DKH502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 2 0 0 2.0 0.0
DKH503 Ürojinekoloji Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
DKH504 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
DKH505 Kadın Ruh Sağlığı 2 0 0 2.0 0.0
DKH506 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 0 4.0 0.0
DKH507 Cinsel Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
DKH508 Ebeveynliğe Hazırlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 2 0 0 2.0 0.0
DKH509 Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
DKH510 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Klinik Öğretim İlkeleri 2 0 0 2.0 0.0
DKH511 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4.0 6.0
DKH512 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4.0 6.0
DKH513 İnfertilite Hemşireliği 2 0 0 2.0 6.0
DKH514 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal ve Etik Konular 3 0 0 3.0 6.0
DKH515 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKH501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 2 0 0 2.0 0.0
DKH502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 2 0 0 2.0 0.0
DKH503 Ürojinekoloji Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
DKH504 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 2 0 0 2.0 0.0
DKH505 Kadın Ruh Sağlığı 2 0 0 2.0 0.0
DKH506 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 0 4.0 0.0
DKH507 Cinsel Sağlık 2 0 0 2.0 0.0
DKH508 Ebeveynliğe Hazırlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 2 0 0 2.0 0.0
DKH509 Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
DKH510 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Klinik Öğretim İlkeleri 2 0 0 2.0 0.0
DKH511 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4.0 6.0
DKH512 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4.0 6.0
DKH513 İnfertilite Hemşireliği 2 0 0 2.0 6.0
DKH514 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal ve Etik Konular 3 0 0 3.0 6.0
DKH515 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4.0 6.0