Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Enstitüsü - Müzik

Program Tanımları

Kuruluş

Güzel Sanatlar Enstitü Piyano Anasanat Dalı çerçevesinde Yükseköretim Kurumu’nun 04.07.2014 tarihli 4346 sayılı onayı ile 2015 - 2016 Güz Yarıyılı’nda eğitim öğretime başlanan Müzikte Yorumculuk Tezli Yüksek Lisans programı, üniversite senatosunun 29.12.2016 tarih ve 2016/396 sayılı kararı ile Müzik Anasanat Dalı bünyesine taşınmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Müzikte Yorumculuk alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet adresinde yayınlanmaktadır (www.omu.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Enstitü Anasanat Dalı'nda verilen dersleri alabilirler. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini ERASMUS Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler ERASMUS Ofisi`nin internet adresine mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programlarının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlarla belirlenmiştir. Lisans diploması, Transkript belgesi, ve eğer mevcutsa yabancı dil belgesi; yabancı öğrenciler için, lisans diploması ve transkript gerekmektedir. Programa kabul sürecinde alan yeterlik sınavında çeşitli dönem eserlerinden oluşan en az 30 dk’lık bir repertuvar sunulması gerekir. Jüri önünde bu repertuvardan jürinin tercih ettiği eserler seslendirilir.

Program Profili

Müzikte Yorumculuk Yüksek Lisans programı, tüm Dünya’da performans ve kompozisyon anlamında ortak dil olarak yayılan, gelişimini ve yenileşmeyi sürdüren (yazılı) müzik tür, biçim ve stillerini esas alan, uygulama ve teori içerikli ileri icracılık eğitimine yer veren bir yüksek lisans programıdır. Program çerçevesinde 2 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent ders vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisansı bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen, orkestra/stüdyo müzisyeni ve akademisyen olabilmektedir. 2016-2017 Akademik Yılı sonu itibariyle henüz programdan mezun olan öğrenci bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda sanatta yeterlik ya da doktora programlarına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alan yeterlik sınavı sonrasında programa Kabul edilen öğrencilerin kuramsal derslerdeki başarıları yazılı sınavlarının ve ödevlerinin; uygulamalı derslerdeki başarıları ise performans ve sunum projelerinin kalitesine binaen, derse devam durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi kazanan öğrenciler bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer derslerinin tümünü başarı ile tamamladıktan sonra konusu ile ilgili bir tez ve resital hazırlar. Tezin ve resitalin seçilmiş jüri tarafından yeterli bulunması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Olga HASANOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü
Telefon: 03623121919/ 4881
03623121919/ 4864
E-Posta: olga.hasanoglu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Program çerçevesinde piyano alanında 2 profesör, flüt, vurmalı çalgılar ve gitar alanında 3 doçent, müzik teorisi alanında 1 yardımcı doçent ders vermektedir. Konservatuvar binasında yeterli sayıda piyanolu çalışma odası, 2 adet konser salonu yer almaktadır.

Program Çıktıları

 1. Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
 2. Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
 3. İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
 4. Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
 5. Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
 6. Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
 7. Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
 8. Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
 9. Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
 10. Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
 11. Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
 12. Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
 13. Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
 14. Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
 15. Doğaçlama yapabilmek.
 16. Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
 17. Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
 18. Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
 19. Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Bilimsel araştırma yoluyla müzik alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek.
 • Müzik alanında bilimsel ve bilim etiğine uygun yayın yapabilmek.
 • İleri müzik kuramları ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi verebilmek.
 • Çalgısının tarihsel evrimi ve çağdaş yenilikleriyle ilgili bilgi verebilmek.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Müzik alanı ilgili bir problemi araştırarak çözümler geliştirebilmek.
 • Çalgısı ile ilgili yenilikleri kavrayabilmek ve uygulayabilmek
 • Çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müziğinde kullanabilmek.
 • Çalgı dışı sesleri ile beden seslerini ve hareketlerini kullanarak müzik yapabilmek
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Performanslar düzenleyebilmek ve gerçekleştirebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Anadolu coğrafyasında kullanılan müzikal malzemeyi açıklayabilmek ve uygulayabilmek.
 • Cumhuriyet Dönemi ve/veya Çağdaş Türk Bestecilerini ve eserlerini açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
 • Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş Uluslararası Bestecileri ve eserlerini, müzik akımlarını açıklayabilmek ve edindiği bilgiyi yorumculuğunda kullanabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Birlikte çalma süreçlerine ait sözsüz iletişim vb. becerilerini ileri derecede kullanabilmek.
 • Çalgısı ile anlatım, tematik vb. içerikli dinleti yapabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Çalgısıyla eşlik yapabilmek.
 • Doğaçlama yapabilmek.
 • Çalgısı ile ilgili çeşitli müzik notasyonlarını deşifre edebilmek.
 • Yazılı müziğin çalgısına aktarımı ve uyarlanması yönünde pratik yöntemler geliştirebilmek ve kullanabilmek.
 • Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları vb. bağlamında analiz edebilmek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
YOR601.Repertuvar I Zorunlu 2 2 0 3.0 7.5
YOR603.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 5 2 0 6.0 15.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
YOR602.Repertuvar II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Toplam 6 2 0 3.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

GSE001 / Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR605. Oda Müziği I 2 2 0 3.0 7.5
YOR607 Piyano Tarihi I 3 0 0 3.0 7.5
YOR609. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri I 2 2 0 3.0 0.0
YOR611. Tonalite ve Sonrası Başlıca Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
YOR613. Güncel Türk Müziği Besteleme Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
YOR615. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri I 3 0 0 3.0 7.5
YOR617 Gitarda Şifreli Bas 3 0 0 3.0 7.5
YOR619 Gitar Edebiyatı 3 0 0 3.0 7.5
YOR621. 20. Yüzyıl Müziği I 3 0 0 3.0 7.5
YOR623. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları I 2 2 0 3.0 0.0
YOR625. Bedenle Müzik Dünyası I 2 2 0 3.0 0.0
YOR627. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı I 3 0 0 3.0 7.5
YOR629.. Flütte İleri Teknikler I 2 2 0 3.0 0.0
YOR631. Orkestra Repertuvarı I 2 2 0 3.0 0.0
GSE002 / Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR604. Doğaçlama 2 2 0 3.0 0.0
YOR606. Oda Müziği II 2 2 0 3.0 7.5
YOR608 Piyano Tarihi II 3 0 0 3.0 7.5
YOR610. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri II 2 2 0 3.0 0.0
YOR612. Mikrotonal Müziğe Giriş 3 0 0 3.0 7.5
YOR614. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri II 3 0 0 3.0 7.5
YOR616 Gitarda Kalıp Organizasyonu 3 0 0 3.0 7.5
YOR618 Gitarda Analitik Deşifre 3 0 0 3.0 7.5
YOR620 Gitarda Notasyonun Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
YOR622. 20. Yüzyıl Müziği II 3 0 0 3.0 7.5
YOR624. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları II 2 2 0 3.0 0.0
YOR626. Bedenle Müzik Dünyası II 2 2 0 3.0 0.0
YOR628. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı II 3 0 0 3.0 7.5
YOR630.. Flütte İleri Teknikleri II 2 2 0 3.0 0.0
YOR632. Orkestra Repertuvarı II 2 2 0 3.0 0.0