Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

2010 yılında Eğitim Yönetimi uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler ilgili alanda "bilim uzmanı" unvanını kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda görev yapmış veya halen yapıyor olan yönetici ve öğretmenler ile müfettiş olarak çalışanlar müracaat edebilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanı aranmamaktadır. Sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

Program Profili

Programında teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen yüksek lisans programında 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayan öğrenciler bilim uzmanı olarak çeşitli kurumlarda görev yapmaktadırlar. Öğrencilerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığında görevli eğitim işgörenlerinden oluşmaktadır. Mezunların, Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde yönetici olarak istihdam edilmelerinde bu programdan mezuniyet bir ek değerlendirme ölçütü olarak alınmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ALES’ten en az 70 puan almak ve not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra tezli yüksek lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş yapabilirler. Başvuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si ve not ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Tezli yüksek lisans programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Eğitim Yönetimi doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

e-Öğrenme

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Cevat ELMA, cevat.elma@omu.edu.trOndokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5249

Bölüm Olanakları

Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

Program Çıktıları

 1. Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
 2. Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
 3. Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
 4. Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
 5. Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
 6. Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
 7. Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
 8. Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
 9. Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
 10. Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
 11. Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
 12. Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
 13. Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
 14. Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
 • Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
 • Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
 • Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
 • Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
 • Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
 • Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
 • Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
 • Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
 • Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
 • Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
 • Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
 • Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
 • Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-1Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-2Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
ETPDPDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETPDPDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBEU-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 0.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT608 Meslek Etiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 2 2 0 3.0 0.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2.0 0.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 0.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 3 0 0 3.0 0.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3.0 0.0
EBEU-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3.0 4.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 6.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 6.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT608 Meslek Etiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 2 2 0 3.0 0.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2.0 0.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 0.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 3 0 0 3.0 0.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3.0 0.0