Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 3 0 0 0.0 3.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
EBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 7 0 0 0.0 3.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBETZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
EBETZTez 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri İsbe601 927001 2 0 0 0.0
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 927001 3 0 0 0.0
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 927001 3 0 0 0.0
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 927001 3 0 0 0.0
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 927001 3 0 0 0.0
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 927001 3 0 0 0.0
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 927001 3 0 0 0.0
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 927001 3 0 0 0.0
İSBE614 Türkiye İklimi 927001 3 0 0 0.0
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 927001 3 0 0 0.0
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 927001 3 0 0 0.0
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 927001 3 0 0 0.0
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 927001 3 0 0 0.0
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri İsbe601 927001 2 0 0 0.0
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 927001 3 0 0 0.0
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 927001 3 0 0 0.0
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 927001 3 0 0 0.0
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 927001 3 0 0 0.0
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 927001 3 0 0 0.0
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 927001 3 0 0 0.0
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 927001 3 0 0 0.0
İSBE614 Türkiye İklimi 927001 3 0 0 0.0
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 927001 3 0 0 0.0
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 927001 3 0 0 0.0
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 927001 3 0 0 0.0
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 927001 3 0 0 0.0
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0