Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili temel kavram, teori ve uygulamalar hakkında genel bilgiye sahiptir.
 2. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 3. Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 4. Bilimsel düşünme yeteneği kazanır ve bunu günlük hayatında uygulayabilir
 5. Karşılaştığı bir problemi sistematik olarak sınıflayabilir ayrıca makul, anlaşılabilir ve objektif çözümler üretebilir
 6. Farklı gibi görünen olaylar arasında ilişkiler kurabilir
 7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
 8. Lise öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 9. Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 10. Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 11. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini biyoloji öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 12. Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.
 13. Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 14. Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanı ile ilgili temel kavram, teori ve uygulamalar hakkında genel bilgiye sahiptir.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 • Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Bilimsel düşünme yeteneği kazanır ve bunu günlük hayatında uygulayabilir
 • Karşılaştığı bir problemi sistematik olarak sınıflayabilir ayrıca makul, anlaşılabilir ve objektif çözümler üretebilir
 • Farklı gibi görünen olaylar arasında ilişkiler kurabilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Lise öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini biyoloji öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 • Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 • Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501016012010Seminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302026002006Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302026002006Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMB601 Biyoloji Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
OFMB602 Biyolojinin Kavramsal Analizi 3 0 0 3.0 0.0
OFMB603 Biyoloji Eğitiminde Ders Materyali Olarak Animasyon Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5
OFMB604 Biyoloji Öğretiminde Model ve Modelleme 3 0 0 3.0 7.5
OFMB605 Biyoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 7.5
OFMB606 Biyoloji Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
OFMB607 Biyoloji Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
OFMB608 Biyoloji Eğitiminde Alternatif Ölçme Metodları & Araştırma Desenleri 3 0 0 3.0 0.0
OFMB609 Çevre Eğitimi Ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3.0 7.5
OFMB610 Bilim Tarihi İçinde Bilimin Doğası Kavramı 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMB601 Biyoloji Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
OFMB602 Biyolojinin Kavramsal Analizi 3 0 0 3.0 0.0
OFMB603 Biyoloji Eğitiminde Ders Materyali Olarak Animasyon Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
OFMB604 Biyoloji Öğretiminde Model ve Modelleme 3 0 0 3.0 0.0
OFMB605 Biyoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 0.0
OFMB606 Biyoloji Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
OFMB607 Biyoloji Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
OFMB608 Biyoloji Eğitiminde Alternatif Ölçme Metodları & Araştırma Desenleri 3 0 0 3.0 0.0
OFMB609 Çevre Eğitimi Ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3.0 0.0
OFMB610 Bilim Tarihi İçinde Bilimin Doğası Kavramı 3 0 0 3.0 0.0