Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ebelik

Program Tanımları

Kuruluş

Ebelik Yüksek Lisans Programı 2017 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Ebelik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ebelik lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, varsa YDS belgesi veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ebelik Yüksek Lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/ fakülte/ enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden dört sömestr içinde en az 24 kredilik (120 ECTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak, alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın ebelik alanında donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program ebelik bilimi ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar uzman ebe olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak ebe eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (YDS, TOEFL, YÖKDİL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üy. Serap TOPATAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-6372

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
 2. Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
 3. Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
 4. Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
 5. Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
 6. Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
 7. Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
 8. Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
 • Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
 • Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE600 Ebelikte Temel Kavramlar 3 0 0 3.0 6.0
EBE601 Perinatoloji-I 3 0 0 3.0 6.0
EBE602 Perinatoloji Uygulamaları –I 0 4 0 2.0 6.0
EBE603 Perinatoloji-II 3 0 0 3.0 6.0
EBE604 Perinatoloji Uygulamaları –II 0 4 0 2.0 6.0
EBE605 Kadın Ruh Sağlığı 3 0 0 3.0 6.0
EBE606 İnfertilite 2 0 0 2.0 6.0
EBE607 Cinsel Sağlık 3 0 0 3.0 6.0
EBE608 Ebeveynliğe Hazırlık ve Ebelik Yaklaşımı 2 0 0 2.0 6.0
EBE609 Ebelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2.0 6.0
EBE610 Transkültürel Ebelik 2 0 0 2.0 6.0
EBE611 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 0 0 2.0 6.0
EBE612 Ebelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
EBE613 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3.0 6.0
EBE614 Doğal Doğum 2 0 0 2.0 6.0
EBE615 Ebelikte Etik 2 0 0 2.0 0.0
EBE616 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 0 2.0 6.0
EBE618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE600 Ebelikte Temel Kavramlar 3 0 0 3.0 6.0
EBE601 Perinatoloji-I 3 0 0 3.0 6.0
EBE602 Perinatoloji Uygulamaları –I 0 4 0 2.0 6.0
EBE603 Perinatoloji-II 3 0 0 3.0 6.0
EBE604 Perinatoloji Uygulamaları –II 0 4 0 2.0 6.0
EBE605 Kadın Ruh Sağlığı 3 0 0 3.0 6.0
EBE606 İnfertilite 2 0 0 2.0 6.0
EBE607 Cinsel Sağlık 3 0 0 3.0 6.0
EBE608 Ebeveynliğe Hazırlık ve Ebelik Yaklaşımı 2 0 0 2.0 6.0
EBE609 Ebelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2.0 6.0
EBE610 Transkültürel Ebelik 2 0 0 2.0 6.0
EBE611 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 0 0 2.0 6.0
EBE612 Ebelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
EBE613 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3.0 6.0
EBE614 Doğal Doğum 2 0 0 2.0 6.0
EBE615 Ebelikte Etik 2 0 0 2.0 0.0
EBE616 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 0 2.0 6.0
EBE618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0