Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Bahçe Bitkileri Alanında Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2. Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a. İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c. Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç. Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
Enstitü Müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Ziraat Fakültesi) Kurupelit-Atakum/SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN
AKTS/DS Kooordinatörü: Yard. Doç. Dr. Bülent KÖSE

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
 2. Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
 3. Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
 4. Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
 5. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 6. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 7. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 8. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 9. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
 10. Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 11. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 12. Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 13. Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 14. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 15. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 16. Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
 17. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
 18. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
 • Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
 • Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
 • Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
 • Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Alanında özel konularda uzmanlaşır.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAH710Ektomikorizal Mantarlar ve Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH725Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
BAH726Sert Kabuklu Meyveler Islahı 927001 3 0 0 6.0
Toplam 8 2 0 12.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-7Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 0 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-8Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESDRSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESDRSeminer 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 30.0
FBE-7 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2102017012000 İleri Sebze Tohumculuğu 927001 3 0 0 6.0
2102017022000 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 927001 2 2 0 6.0
2102017032000 Bahçe Bitkilerinde Preparasyon Tekniklari 927001 2 2 0 6.0
2102017042000 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi 927001 2 2 0 6.0
2102017052000 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102017062000 Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102017072000 Yemeklik Mantar Islahı 927001 2 2 0 6.0
2102017082000 Meyvecilikte Anaç Islahı 927001 2 0 0 6.0
2102017092000 Bahçe Bitkilerinde Sitoloji 927001 3 0 0 6.0
2102017102000 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 927001 2 0 0 6.0
2102017112000 Kültürü Yapılan Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102017122000 Bağcılıkta Anaç Islahı 927001 2 0 0 6.0
2102017132000 Asmalarda Verimlilik Kompenentleri 927001 2 0 0 6.0
2102017142000 Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı 927001 2 0 0 6.0
2102017152000 Bağ Islahının Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102017162000 Özel Sebze Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102017172000 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Modellerinin Kullanımı 927001 2 2 0 6.0
2102017182000 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji 927001 2 2 0 6.0
2102017192000 Ampelografi 927001 2 2 0 6.0
2102017202000 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi 927001 3 0 0 6.0
2102017212000 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri 927001 3 0 0 6.0
2102017222000 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927001 2 0 0 6.0
2102017232000 Köklenme Mekanizması 927001 1 2 2 6.0
2102017242000 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması 927001 2 0 0 6.0
2102017252000 Bitki Islahında Popülasyon Analizleri 927001 2 2 0 6.0
BAH601 Bahçe Ürünlerinde Soğutma ve Muhafaza Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
BAH602 Yazlık Sebze Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH603 Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH604 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH605 Ilıman İklim Meyve Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH606 Organik Bağcılık 927001 2 2 0 0.0
BAH607 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH608 Organik Sebze Tohum Üretimi 927001 3 0 0 0.0
BAH609 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH610 Bahçe Bitkilerinde Hasat-Tasnif ve Ambalajlama Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH611 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH612 Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Kantitatif Analizleri 927001 2 2 0 0.0
BAH613 Organik Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 0.0
BAH614 Fotosentez Ekolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH615 Asmanın Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH616 Kışlık Sebze Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH617 Meyve Çeşit Bilimi 927001 2 2 0 0.0
BAH618 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH619 Bahçe Bitkilerinin Döllenme Biyolojisi 927001 2 2 0 0.0
BAH620 Organik Mantar Üretimi 927001 2 2 0 0.0
BAH621 Subtropik Meyve İslahı 927001 2 2 0 0.0
BAH622 Meyve Fidanı Üretiminde Yeni Gelişmeler 927001 2 2 0 0.0
BAH623 Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri 927001 2 2 0 0.0
BAH624 Mantar Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH625 Mantar Miseli Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH626 Asma Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH627 Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri 927001 3 0 0 0.0
BAH628 Asma Fidanı Üretim Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH629 Sert Kabuklu Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişimler 927001 3 0 0 0.0
BAH630 Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH631 Subtropik İklim Meyve ve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH632 Organik Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH633 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu 927001 2 2 0 0.0
BAH634 Sebze Tohumu Muhafaza Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH635 Sebze Tohumculuğunda Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH636 Meyve Seleksiyon Kriter Değerleri 927001 2 0 0 0.0
BAH637 Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği 927001 3 0 0 0.0
BAH638 Açıkta ve Örtüaltında Organik Sebze Yetiştiriciliği 927001 3 2 0 0.0
BAH639 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar 927001 3 0 0 0.0
BAH640 İleri Üzümsü Meyve Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH641 Üzümsü Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler 927001 3 0 0 0.0
BAH642 Üzümsü Meyveler Islahı 927001 3 0 0 0.0
BAH643 Makro Mantar Teşhis Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
BAH644 Soğanlı Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH645 Kesme Çiçek Yetiştirme Tekniği 927001 2 2 0 0.0
BAH646 Dış Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH647 İç Mekan Süs Bitkileri 927001 2 2 0 0.0
BAH648 Kültürü Yapılan Vacciniumların Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 0.0
BAH649 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH651 Üzüm Çeşitleri(Sofralık,Şaraplık,Kurutmalık) 927001 3 0 0 0.0
BAH652 Bağcılıkta Terbiye Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
BAH701 İleri Sebze Tohumculugu 927001 3 0 0 0.0
BAH702 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 927001 3 0 0 0.0
BAH703 Bahçe Bitkilerinde Prepasyon Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH704 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi 927001 2 2 0 0.0
BAH705 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH706 Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi 927001 3 0 0 0.0
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı 927001 2 2 0 0.0
BAH708 Meyvecilikte Anaç Islahı 927001 3 0 0 0.0
BAH709 Bahçe Bitkilerinde Sistoloji 927001 3 0 0 0.0
BAH710 Ektomikorizal Mantarlar ve Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH711 Egzotik Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH712 Bağcılıkta Anaç Islahı 927001 2 0 0 0.0
BAH713 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler 927001 3 0 0 0.0
BAH714 Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı 927001 2 0 0 0.0
BAH715 Bağ Islahının Esasları 927001 3 0 0 0.0
BAH716 Özel Sebze Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
BAH717 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Modellerinin Kullanımı 927001 2 2 0 0.0
BAH718 Organik Tohum Üretimi Yönetmeliği Kontrol ve Sertifikasyonu 927001 3 0 0 0.0
BAH719 Ampelografi 927001 2 2 0 0.0
BAH720 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi 927001 3 0 0 0.0
BAH721 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri 927001 2 2 0 6.0
BAH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
BAH723 Bitki Islahında Populasyon Analizleri 927001 3 0 0 0.0
BAH724 İleri Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BAH725 Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı 927001 3 0 0 6.0
BAHH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
EBAH605 Breeding for Temperate Fruit 927001 2 2 0 0.0
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 927001 2 2 0 0.0
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 927001 2 2 0 0.0
EBAH630 Advances in Stone and Pome Fruit Species 927001 3 0 0 0.0
EBAH646 Outdoor Ornamental Plants 927001 2 2 0 0.0
EBAH647 İndoor Ornamental Plants 927001 2 2 0 0.0
EBAH648 Cultivated Vacciniums 927001 2 2 0 0.0
EBAH702 Plant Growth Regulators in Horticultural Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH706 Stress Physiology of Horticultural Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH719 Ampelography 927001 2 2 0 0.0
EBAH721 Postharvest Physiology of Cut Flowers 927001 3 0 0 0.0
EBAH722 Physiology of Flower Bulbs 927001 3 0 0 0.0
EBAH724 Advanced Fruit Tree Physilogy 927001 3 0 0 0.0
EBAH725 Special Progation Methads in Fruit Trees 927001 3 0 0 0.0
EBAH726 Nut Crops Breeding 927001 3 0 0 0.0
FBE-8 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2102010002000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2102010012000 Seminer 927001 0 0 0 0.0
2102017012000 İleri Sebze Tohumculuğu 927001 3 0 0 6.0
2102017022000 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 927001 2 2 0 6.0
2102017032000 Bahçe Bitkilerinde Preparasyon Tekniklari 927001 2 2 0 6.0
2102017042000 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi 927001 2 2 0 6.0
2102017052000 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
2102017062000 Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102017072000 Yemeklik Mantar Islahı 927001 2 2 0 6.0
2102017082000 Meyvecilikte Anaç Islahı 927001 2 0 0 6.0
2102017092000 Bahçe Bitkilerinde Sitoloji 927001 3 0 0 6.0
2102017102000 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 927001 2 0 0 6.0
2102017112000 Kültürü Yapılan Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
2102017122000 Bağcılıkta Anaç Islahı 927001 2 0 0 6.0
2102017132000 Asmalarda Verimlilik Kompenentleri 927001 2 0 0 6.0
2102017132011 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler 927001 3 0 0 6.0
2102017142000 Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı 927001 2 0 0 6.0
2102017152000 Bağ Islahının Esasları 927001 3 0 0 6.0
2102017162000 Özel Sebze Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
2102017172000 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Modellerinin Kullanımı 927001 2 2 0 6.0
2102017182000 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji 927001 2 2 0 6.0
2102017192000 Ampelografi 927001 2 2 0 6.0
2102017202000 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi 927001 3 0 0 6.0
2102017212000 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri 927001 3 0 0 6.0
2102017222000 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927001 2 0 0 6.0
2102017232000 Köklenme Mekanizması 927001 1 2 2 6.0
2102017242000 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması 927001 2 0 0 6.0
2102017252000 Bitki Islahında Popülasyon Analizleri 927001 2 2 0 6.0
BAH710 Ektomikorizal Mantarlar ve Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH711 Egzotik Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
BAH721 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri 927001 2 2 0 6.0
BAH724 İleri Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927001 3 0 0 6.0
BAH725 Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri 927001 3 0 0 7.5
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı 927001 3 0 0 6.0
BAHH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927001 2 2 0 6.0
EBAH702 Plant Growth Regulators in Horticultural Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH706 Stress Physiology of Horticultural Plants 927001 3 0 0 0.0
EBAH722 Physiology of Flower Bulbs 927001 3 0 0 0.0