Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Mikrobiyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 1982 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim alanında Doktora (PhD)derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

"Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,
ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir."

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir kural bulunmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı
(100 üzerinden en az 70 puan) olmak; konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programı Tıbbi mikrobiyoloji alanlarında eğitim sağlar. Program Tıbbi mikrobiyoloji alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programına katılanlar bir kamu kuruluşunda hekim olarak görevlerini yürütmekte olduklarından istihdam kendi görevlerinde ünvan değişikliği ile devam etmektedir. İl sağlık Müdürlüğü, İl halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde idari görevler almaktadırlar. Üniversitelerde Öğretim Üyesi olarak çalışabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora ünvanı alanlar akademisyen olarak devam etme hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

"Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Murat GÜNAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2665"

Bölüm Olanakları

Hastanemizin merkez laboratuvarı ve Anabilim Dalımızın araştırma laboratuvarları

Program Çıktıları

 1. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
 2. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
 3. TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
 4. Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
 5. Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
 6. Bağımsız çalışabilir
 7. Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Bağımsız çalışabilir

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MİK701 Klinik Bakteriyoloji 2 3 0 4.0 6.0
MİK702 Klinik Mikoloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK703 Klinik Parazitoloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK704 Klinik Viroloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK705 Klinik Mikrobiyolojide Tanısal Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
MİK709 İmmünolojik Yöntemler 2 2 0 3.0 6.0
MİK711 Klinik İmmünoloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK712 Hastane İnfeksiyonları 2 2 0 3.0 6.0
MİK713 Klinik Antibiyotik Kullanımı 2 0 0 2.0 6.0
MİK716 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2 0 0 2.0 6.0
MİK717 İmmünizasyon ve Aşılar 2 2 0 3.0 6.0
MİK719 Otoimmünite ve Otoimmün Hastalıklar 2 2 0 3.0 6.0
MİK721 Klinik Mikobakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK722 Viral Hepatitler 2 2 0 3.0 6.0
MİK723 Moleküler Mikrobiyoloji Tanı Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MİK701 Klinik Bakteriyoloji 2 3 0 4.0 6.0
MİK702 Klinik Mikoloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK703 Klinik Parazitoloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK704 Klinik Viroloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK705 Klinik Mikrobiyolojide Tanısal Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
MİK709 İmmünolojik Yöntemler 2 2 0 3.0 0.0
MİK711 Klinik İmmünoloji 2 2 0 3.0 0.0
MİK712 Hastane İnfeksiyonları 2 2 0 3.0 6.0
MİK713 Klinik Antibiyotik Kullanımı 2 0 0 2.0 6.0
MİK716 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2 0 0 2.0 6.0
MİK717 İmmünizasyon ve Aşılar 2 2 0 3.0 6.0
MİK719 Otoimmünite ve Otoimmün Hastalıklar 2 2 0 3.0 6.0
MİK721 Klinik Mikobakteriyoloji 2 2 0 3.0 6.0
MİK722 Viral Hepatitler 2 2 0 3.0 6.0
MİK723 Moleküler Mikrobiyoloji Tanı Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0