Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyokimya

Program Tanımları

Kuruluş

Biyokimya Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü bünyesinde 1979-1980 öğretim yılında kurulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliklerini sağlayanlar Tıbbi Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip olurlar.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Altı yıllık Tıp Eğitimi veya dört yıllık Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Biyoloji ve Moleküler Biyoloji bölümü mezunu Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler bu programa başvurabilirler.Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,ÜDS,YDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdırlar.Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim ve Öğretim önetmeliğine göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıbbi Biyokimya Doktora programına kaydolan yada yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan)ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Doktora (Ph.D.) programı Tıbbi Biyokimya alanında eğitim sağlar. Program Tıbbi Biyokimya alanında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Anabilim Dalımızda birçok araştırma projesi yürütülmekte olup sonuçları ulusal ve uluslar arası dergi ve kongrelerde sunulmakta ve yayınlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim Üyesi ihtiyacı bulunan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Abdülkerim BEDİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2537

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin tetkiklerin yanı sıra Spektrofotometrik Analizler, HPLC Analizleri, Likid Kromatografi Kapiller Elektroforez, Jel Elektroforezi, Moleküler Çalışmalar, Hücre Kültür Çalışmaları, Comet Analizi, RIA, ELİSA, İzoelektrik Fokuslama ve santrifüjleme yapılabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilme ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
 2. Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
 3. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
 4. Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmeli.
 5. Yeni bilgileri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmeli
 6. Alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmeli.
 7. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilmeli
 8. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
 9. Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmeli

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilme ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmeli.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yeni bilgileri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmeli
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmeli
 • Alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmeli.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilmeli

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO714 Nükleik Asitler Yapısı, Fonksiyonları ve Metabolizması 4 0 0 4.0 0.0
BİO715 Karbonhidratların Yapısı, Fonksiyonlar ve Metabolizması 2 2 0 3.0 0.0
BİO716 Lipidler Yapısı, Fonksiyonları ve Metabolizması 2 2 0 3.0 0.0
BİO717 Proteinler Yapısı, Fonksiyonları ve Metabolizması 2 2 0 3.0 0.0
BİO718 Enzimoloji 2 2 0 3.0 0.0
BİO719 Klinik Biyokimya 2 1 0 3.0 0.0
BİO720 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
BİO721 Kanser Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
BİO722 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2.0 0.0
BİO723 Metabolik Bozukluklara Biyokimyasal Bakış 3 0 0 3.0 0.0
BİO724 Hormon Biyokimyası ve Endokrin Testler 2 1 0 3.0 0.0
BİO725 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 2 0 3.0 0.0
BİO726 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2.0 0.0
BİO727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO714 Nükleik Asitler Yapısı, Fonksiyonları ve Metabolizması 4 0 0 4.0 0.0
BİO715 Karbonhidratların Yapısı, Fonksiyonlar ve Metabolizması 2 2 0 3.0 0.0
BİO716 Lipidler Yapısı, Fonksiyonları ve Metabolizması 2 2 0 3.0 0.0
BİO717 Proteinler Yapısı, Fonksiyonları ve Metabolizması 2 2 0 3.0 0.0
BİO718 Enzimoloji 2 2 0 3.0 0.0
BİO719 Klinik Biyokimya 2 1 0 3.0 0.0
BİO720 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
BİO721 Kanser Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
BİO722 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2.0 0.0
BİO723 Metabolik Bozukluklara Biyokimyasal Bakış 3 0 0 3.0 0.0
BİO724 Hormon Biyokimyası ve Endokrin Testler 2 1 0 3.0 0.0
BİO725 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 2 0 3.0 0.0
BİO726 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2.0 0.0
BİO727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0