Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sevinç Oral’ın kurucu başkanlığında faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren Prof.Dr. Fulya Tanyeri, Prof.Dr. Turhan AKBULUT, Prof.Dr. Rengin Erdal anabilim dalında başkanlık yapmışlardır. 1984 yılından bu yana da Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Halk Sağlığı Anabilim alanında uzmanlık ve doktora derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,
ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir kural bulunmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı
(100 üzerinden en az 70 puan) olmak; konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programı halk sağlığı alanında eğitim sağlar. Program halk sağlığı alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programına katılanlar bir kamu kuruluşunda hekim olarak görevlerini yürütmekte olduklarından istihdam kendi görevlerinde ünvan değişikliği ile devam etmektedir. İl sağlık Müdürlüğü, İl halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde idari görevler almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora ünvanı alanlar akademisyen olarak devam etme hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Yıldız PEKŞEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2290

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde kuramsal eğitim yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
 2. Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
 3. Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
 4. Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
 5. Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
 6. Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
 7. Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
 8. Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
 9. Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
 10. Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
 11. Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
 12. Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
 13. Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
 14. TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
 15. Bağımsız çalışabilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye sahip olma
 • Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşma
 • Hizmet verilen toplumun hizmetle ilgili beklentilerini, isteklerini ve gereksinimlerini belirleme
 • Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemi hakkında bilgi sahibi olma
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Halk Sağlığı alanında yeterli bilimsel uygulama becerisine sahip olma
 • Konusunda bilimsel yenilikleri takip etme ve uygulayabilme, kendi başına bilimsel bir klinik ve/veya saha çalışması planlayıp yürütebilme
 • Epidemiyolojinin sağlık ile ilgili alanlarda kullanımında danışmanlık hizmeti verme
 • Epidemiyolojik araştırmaları planlayıp, uygulayabilme
 • Toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilme
 • Toplumda var olan ya da olabilecek sağlık sorunlarını saptayabilme
 • Toplumun demografik yapısı ile sağlık düzeyi ve sağlık ihtiyacı arasında ilişki kurma
 • Sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi için çözümleri bulma, önerme, uygulama
 • Bulaşıcı hastalık sürveyans sistemini işletebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bağımsız çalışabilir
 • TC Sağlık Bakanlığı'nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HAS701 Temel Halk Sağlığı 3 0 0 3.0 6.0
HAS702 Temel Epidemiyoloji 2 2 0 3.0 6.0
HAS703 Sağlık Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
HAS704 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
HAS706 Ana Çocuk Sağlığı 3 0 0 3.0 6.0
HAS707 İş Sağlığı 2 2 0 3.0 6.0
HAS708 Toplum Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
HAS710 İleri Analizler ve Spss 4 2 0 5.0 6.0
HAS711 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HAS701 Temel Halk Sağlığı 3 0 0 3.0 6.0
HAS702 Temel Epidemiyoloji 2 2 0 3.0 6.0
HAS703 Sağlık Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
HAS704 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
HAS706 Ana Çocuk Sağlığı 3 0 0 3.0 6.0
HAS707 İş Sağlığı 2 2 0 3.0 6.0
HAS708 Toplum Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
HAS709 Özel Durumlarda Sağlık Hizmetleri 3 0 0 3.0 6.0
HAS710 İleri Analizler ve Spss 4 2 0 5.0 6.0
HAS711 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0