Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüleri arasında bilimsel ve akademik işbirliği ve etkileşim yoluyla güçlü taraflarını bir araya getirerek yürütülmek üzere Biyoistatistik Anabilim Dalında en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretime imkân vermek üzere ortak yüksek lisans ve doktora programları açılmasını amaçlar.

Bu Protokol Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile bu yönetmeliğin atıfta bulunduğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümlerine dayanmaktadır.

Kazanılan Derece

Biyoistatistik Programı Doktora Diploması

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

LES:50, GRE:650, GMAT:475, Yabancı Dil: B1 düzeyi.
(ortak hazırlık programında OMÜ veya HÜ den hangisinin koşulları yüksek ise o koşul geçerlidir)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1.Biyoistatistik Doktora programına müracaat edebilmek için İstatistik veya Biyoistatistik bilim dallarından birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
2.İstatistik veya Biyoistatistik bilim dallarından birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmayanlar doğrudan doktora programına başvuramazlar.
3.Yüksek Lisans diploması istatistikten olanlar 1 yıl Tıp Hazırlık Sınıfını okurlar. Sonra doktora programına devam ederler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik
sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavı bilim alanının özelliğine göre; öğrencinin bilim alanında temel konular
ve/veya tez çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup
olmadığının sınanmasını amaçlar. ( 4 yıl ( 8 yarıyıl) ) + 2 yıl (4 yarıyıl) sonunda değerlendirme yapılır.
Lisans Mezuniyete göre farklılık arz etmektedir. Doktora yeterlik jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin en çok üç ders
daha almasını isteyebilir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Canlı Bilimleri ile uğraşan tüm araştırma kurumlarında istatistik çözümleyici, araştırma planlayıcısı, proje koordinatörü olarak görev yapabileceği gibi Üniversitelerde kariyerlerine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst düzey programlara geçiş, akademik kurumlarda kariyerlere devam şeklinde olmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin Değerlendirme Yöntemleri:
• Yazılı ve sözlü sınavlar. Bilgisayar başında uygulamalı sınavlar.
• Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 24 kredilik, lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Yüksel BEK

AKTS/DS Koordinatörü:

YRD.DOÇ.DR. LEMAN TOMAK

BİYOİSTATİSTİK A.D.
OMÜ TIP FAKÜLTESİ
SAMSUN

TEL: 312 19 19 - 2672
MAİL: lemant@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 2. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 3. Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 4. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 5. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 6. Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 7. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 8. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 10. Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 11. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 12. Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 13. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 14. Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
 15. Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Biyoistatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel,kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Biyoistatistik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
 • Biyoistatistik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile,ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİS701 Tıbbi Araştırmalarda Linear Modeller 3 0 0 3.0 0.0
BİS702 Epidemiyolojik Araştırmalar 3 0 0 3.0 6.0
BİS703 Mikoarray ve Gen Dizi Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS705 Parametrik Olmayan Regresyon 3 0 0 3.0 6.0
BİS706 İleri Regresyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
BİS707 Genetik İstatistik 3 0 0 3.0 6.0
BİS708 Hayvan Deneyleri Kurulması ve Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS709 Anket ve Sağlık Tarama Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS710 Tanı Testleri ve Roc Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS711 Lojistik Regresyon ve Risk Analizi 3 0 0 3.0 0.0
BİS712 Tıbbi Araştırmalarda Deney Tasarımı 3 0 0 3.0 6.0
BİS713 Tıbbi Laboratuvarlarda İstatistiksel Kalite Kontrolü 3 0 0 3.0 6.0
BİS714 Tekrarlı Ölçümlü Tıbbi Araştırmaların Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS715 Sağkalım Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS716 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS717 Kantitatif Epidemiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
BİS718 İlaç Denemeleri Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS719 Regresyonda Kalıntı Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS720 Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS721 Sağlıkta Kullanılan Test Formlarının Değerlendirilmesi 3 0 0 3.0 6.0
BİS723 Doz Yanıt Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS724 Zaman Serisi Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS725 Yapısal Eşitlik Modelleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS726 R Diline Giriş 3 0 0 3.0 6.0
BİS727 Veri Madenciliği 2 2 0 3.0 6.0
BİS728 Karar Verme Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
BİS729 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 3.0 0.0
BİS730 Log-Linear Modeller 3 0 0 3.0 0.0
BİS731 Stokastik Süreçler 3 0 0 3.0 0.0
BİS732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
BİS733 Örnekleme 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİS701 Tıbbi Araştırmalarda Linear Modeller 3 0 0 3.0 6.0
BİS702 Epidemiyolojik Araştırmalar 3 0 0 3.0 6.0
BİS703 Mikoarray ve Gen Dizi Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS705 Parametrik Olmayan Regresyon 3 0 0 3.0 6.0
BİS706 İleri Regresyon Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS707 Genetik İstatistik 3 0 0 3.0 6.0
BİS708 Hayvan Deneyleri Kurulması ve Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS709 Anket ve Sağlık Tarama Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS710 Tanı Testleri ve Roc Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS711 Lojistik Regresyon ve Risk Analizi 3 0 0 3.0 0.0
BİS712 Tıbbi Araştırmalarda Deney Tasarımı 3 0 0 3.0 6.0
BİS713 Tıbbi Laboratuvarlarda İstatistiksel Kalite Kontrolü 3 0 0 3.0 6.0
BİS714 Tekrarlı Ölçümlü Tıbbi Araştırmaların Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS715 Sağkalım Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS716 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS717 Kantitatif Epidemiyoloji 3 0 0 3.0 6.0
BİS718 İlaç Denemeleri Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS719 Regresyonda Kalıntı Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS720 Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS721 Sağlıkta Kullanılan Test Formlarının Değerlendirilmesi 3 0 0 3.0 6.0
BİS723 Doz Yanıt Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS724 Zaman Serisi Analizi 3 0 0 3.0 6.0
BİS725 Yapısal Eşitlik Modelleri 3 0 0 3.0 6.0
BİS726 R Diline Giriş 3 0 0 3.0 6.0
BİS727 Veri Madenciliği 2 2 0 3.0 6.0
BİS728 Karar Verme Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
BİS729 Kategorik Veri Analizi 3 0 0 3.0 0.0
BİS730 Log-Linear Modeller 3 0 0 3.0 0.0
BİS731 Stokastik Süreçler 3 0 0 3.0 0.0
BİS732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
BİS733 Örnekleme 3 0 0 3.0 6.0