Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1975 yılında , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olan Fizyoloji Anabilim Dalı 1982 yılında kuruldu. Fizyoloji eğitimi 1982 yılından önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982 yılından bu yana da fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalı’na Uzman Niyazi Taşçı, 1982 yılında Yrd. Doç. Olarak atandı. Dr. Taşçı 1986 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1986 yılından itibaren Fizyoloji Anabilim Dalı başkanlığını Prof. Dr. Cafer Marangoz yürütmektedir. 2013 yılına kadar Fizyoloji Anabilim Dalı 12 doktora derecesi vermiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Fizyoloji alanında doktora diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre başvuru şartlarını yerine getirmek.
Bilimsel Hazırlık Programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, O.M.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında verilen dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.

Program Profili

Fizyoloji doktora programının amacı, temel fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olan, bilimsel verilere ulaşabilen, yorumlayabilen ve sunma yeteneği kazanmış, deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyimli, bilimsel bir sorunu çözebilmek için uygun araştırma yöntemlerini kullanabilen, bilimsel düşünce kültürü ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik yapabilirler, araştırma laboratuvarlarında araştırmacı olarak çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler. Ayrıca uluslararası platformda doktora sonrası (post-doc) çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorasını tamamlamış kişiler, gerekli koşulları yerine getirdiklerinde, diğer multidisipliner alanlarda doktora yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora programında bulunan bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders geçme notu, doktora programında 76’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun, doktora programında en az 70 puan olması gerekir. Ayrıca doktora öğrencisi, doktora yeterlilik ve tez savunma sınavından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliğinde detaylı olarak belirtilen esaslara göre başarılı olmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Atakum/ SAMSUN
Tel: 03623121919 / 2286 E. Mail: mayyildiz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

- Görüntü Analiz Labaratuarı
Stereolojik yöntem kullanılarak hücre sayımı yapılır.
- Epilepsi Labaratuarı
Deneysel epilepsi modellerinde elektrokortikogram PowerLab kullanılarak kaydedilir.
- Refleks ve Motor Kontrol Labaratuarı

Anabilim Dalımızda, ağırlıklı olarak elektrofizyolojik, nörotoksikolojik ve stereolojik çalışmalar yapılmaktadır. Multidisipliner olarak ise, biyokimyasal ve moleküler çalışmalar devam etmektedir.
Bölümümüz özellikle Sinir Bilimleri alanında ileri araştırma faaliyetlerini yürütecek bir alt yapıya sahiptir.
Doktora öğrencileri Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırma ve projelere katılırlar.

Program Çıktıları

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır .
 2. Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
 3. Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
 5. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
 6. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 8. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak.
 9. Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
 10. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
 11. En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 12. Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 13. Doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
 14. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
 15. Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
 16. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 17. Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır .
 • Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
 • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
 • Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki
 • En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ701 Sinaps ve Nörotransmitter 2 2 0 3.0 0.0
FİZ702 Kimyasal Duyular (Tad ve Koku) 2 2 0 3.0 0.0
FİZ703 Nörofizyolojide Araştırma Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
FİZ704 İleri Sinir Fizyolojisi I 2 2 0 3.0 0.0
FİZ705 Solunum Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ706 İleri Endokrin Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ707 İleri Sinir Fizyolojisi II 2 2 0 3.0 0.0
FİZ709 İleri Dolaşım Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ710 Nöroendokrinoloji 3 0 0 3.0 0.0
FİZ711 Teorik Fizyoloji 3 0 0 3.0 0.0
FİZ712 Göz ve Görme Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ713 Biyolojik Ritmler 3 0 0 3.0 0.0
FİZ714 Egzersiz Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ715 Fizyoloji Öğretimi ve Fizyolojide Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
FİZ716 Deneysel Epilepsi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ717 İleri Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ718 Metabolizma Fizyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
FİZ720 Bilim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ721 Bilim Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ701 Synapses and Neurotransmitter 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ702 Chemical Senses (Taste, Smell) 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ703 Research Tecniques in Neurophysiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ704 Advanced Neurophysiology I 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ705 Respiratory Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ706 Advanced Endocrin Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ707 Advanced Neurophysiology II 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ709 Advanced Circulatory Physiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ710 Neuroendocrinology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ712 The Eye and Physiology of Vision 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ713 Biologic Rhythms 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ714 Exercise Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ716 Experimental Epilepsy 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ718 Physiology of Metabolism 2 0 0 2.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ701 Sinaps ve Nörotransmitter 2 2 0 3.0 0.0
FİZ702 Kimyasal Duyular (Tad ve Koku) 2 2 0 3.0 0.0
FİZ703 Nörofizyolojide Araştırma Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
FİZ704 İleri Sinir Fizyolojisi I 2 2 0 3.0 0.0
FİZ705 Solunum Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ706 İleri Endokrin Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ707 İleri Sinir Fizyolojisi II 2 2 0 3.0 0.0
FİZ709 İleri Dolaşım Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ710 Nöroendokrinoloji 3 0 0 3.0 0.0
FİZ711 Teorik Fizyoloji 3 0 0 3.0 0.0
FİZ712 Göz ve Görme Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ713 Biyolojik Ritmler 3 0 0 3.0 0.0
FİZ714 Egzersiz Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ715 Fizyoloji Öğretimi ve Fizyolojide Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
FİZ716 Deneysel Epilepsi 2 2 0 3.0 0.0
FİZ717 İleri Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ718 Metabolizma Fizyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
FİZ720 Bilim Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ721 Bilim Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
FİZ722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ701 Synapses and Neurotransmitter 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ702 Chemical Senses (Taste, Smell) 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ703 Research Tecniques in Neurophysiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ704 Advanced Neurophysiology I 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ705 Respiratory Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ706 Advanced Endocrin Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ707 Advanced Neurophysiology II 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ709 Advanced Circulatory Physiology 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ710 Neuroendocrinology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ712 The Eye and Physiology of Vision 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ713 Biologic Rhythms 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ714 Exercise Physiology 3 0 0 3.0 0.0
İFİZ716 Experimental Epilepsy 2 2 0 3.0 0.0
İFİZ718 Physiology of Metabolism 2 0 0 2.0 0.0