Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 1983 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Eğitim veya Fen-Edebiyat fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları M.Sc. programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

bbi Biyoloji yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora (Ph.D.) programı Tıbbi Biyoloji ve Genetik özel alanlarında eğitim sağlar. Program Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda hücre ve doku kültürü, sitogenetik, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), restriksiyon fragment analizi polimorfizmi, metilasyona spesifik PCR yöntemleri uygulanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Hasan BAĞCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurupelit-Samsun Telefon: 0 362 312 19 19-3520

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda hücre ve doku kültürü laboratuvarı, sitogenetik laboratuvarı ve moleküler genetik laboratuvarları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
TBG703Moleküler Biyoloji 927001 3 0 0 0.0
TBG708İleri Tıbbi Genetik 927001 3 0 0 0.0
TBG711Hücre Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
TBG739Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 12 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2201096922012 Anatomi II 927001 2 2 0 0.0
2201096932012 Genel Fizyoloji-II 927001 2 2 0 0.0
2201096942012 Genel Histoloji ve Embriyoloji 927001 2 1 0 0.0
2201096962012 Tıbbi Biyokimya II 927001 3 0 0 0.0
2201096972012 Farmakoloji II 927001 1 0 0 0.0
İTBG701 Medical Cytogenetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods 927001 2 2 0 0.0
İTBG703 Molecular Biology 927001 3 0 0 0.0
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment 927001 3 0 0 0.0
İTBG705 Metabolic Diseases 927001 3 0 0 0.0
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes 927001 3 0 0 0.0
İTBG708 Advanced Medical Genetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the 927001 3 0 0 0.0
İTBG710 Bioinformatics 927001 3 0 0 0.0
İTBG711 Cell Biology 927001 3 0 0 0.0
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project 927001 3 0 0 0.0
İTBG714 Cancer Cytogenetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG715 Special Issues in Genetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG716 Prenatal Cytogenetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases 927001 3 0 0 0.0
İTBG718 Genetic Epidemiology 927001 3 0 0 0.0
İTBG719 Developmental Epidemiology 927001 3 0 0 0.0
İTBG720 DNA Repair 927001 3 0 0 0.0
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases 927001 3 0 0 0.0
İTBG722 Signal Tranduction 927001 3 0 0 0.0
İTBG723 Aging and Apopitosis 927001 3 0 0 0.0
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer 927001 3 0 0 0.0
İTBG725 Genetic Conselling 927001 3 0 0 0.0
İTBG726 Teratology 927001 3 0 0 0.0
İTBG727 Biological Evolution 927001 3 0 0 0.0
İTBG728 Principles of Clinical Genetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG729 Genomic Imprinting 927001 3 0 0 0.0
İTBG730 Seminar III 927001 0 4 0 0.0
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il 927001 1 3 0 0.0
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II 927001 1 3 0 0.0
İTBG733 Stem Cell 927001 3 0 0 0.0
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization 927001 3 0 0 0.0
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine 927001 3 0 0 0.0
TBG701 Tıbbi Sitogenetik 927001 3 0 0 0.0
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 927001 2 2 0 0.0
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi 927001 3 0 0 6.0
TBG705 Metabolik Hastalıklar 927001 3 0 0 6.0
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları 927001 3 0 0 6.0
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu 927001 3 0 0 0.0
TBG710 Biyoinformatik 927001 3 0 0 0.0
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi 927001 3 0 0 0.0
TBG714 Kanser Sitogenetiği 927001 3 0 0 6.0
TBG715 Genetikte Özel Konular 927001 3 0 0 0.0
TBG716 Prenetal Sitogenetik 927001 3 0 0 0.0
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği 927001 3 0 0 6.0
TBG718 Genetik Epidemiyoloji 927001 3 0 0 6.0
TBG719 Gelişim Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
TBG720 DNA Onarımı 927001 3 0 0 0.0
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği 927001 3 0 0 6.0
TBG722 Sinyal Aktarımı 927001 3 0 0 0.0
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz 927001 3 0 0 0.0
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 927001 3 0 0 0.0
TBG725 Genetik Danışma 927001 3 0 0 0.0
TBG726 Teratoloji 927001 3 0 0 0.0
TBG727 Biyolojik Evrim 927001 3 0 0 0.0
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri 927001 3 0 0 0.0
TBG729 Genomik İmprinting 927001 3 0 0 6.0
TBG730 Seminer III 927001 0 4 0 0.0
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927001 1 3 0 0.0
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927001 1 3 0 0.0
TBG733 Kök Hücre 927001 3 0 0 0.0
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları 927001 3 0 0 0.0
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları 927001 3 0 0 0.0
TBG736 Epigenetik 927001 3 0 0 0.0
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği 927001 3 0 0 0.0
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 927001 3 0 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2201096922012 Anatomi II 927001 2 2 0 0.0
2201096932012 Genel Fizyoloji-II 927001 2 2 0 0.0
2201096942012 Genel Histoloji ve Embriyoloji 927001 2 1 0 0.0
2201096962012 Tıbbi Biyokimya II 927001 3 0 0 0.0
2201096972012 Farmakoloji II 927001 1 0 0 0.0
İTBG701 Medical Cytogenetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods 927001 2 2 0 0.0
İTBG703 Molecular Biology 927001 3 0 0 0.0
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment 927001 3 0 0 0.0
İTBG705 Metabolic Diseases 927001 3 0 0 0.0
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes 927001 3 0 0 0.0
İTBG708 Advanced Medical Genetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the 927001 3 0 0 0.0
İTBG710 Bioinformatics 927001 3 0 0 0.0
İTBG711 Cell Biology 927001 3 0 0 0.0
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project 927001 3 0 0 0.0
İTBG714 Cancer Cytogenetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG715 Special Issues in Genetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG716 Prenatal Cytogenetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases 927001 3 0 0 0.0
İTBG718 Genetic Epidemiology 927001 3 0 0 0.0
İTBG719 Developmental Epidemiology 927001 3 0 0 0.0
İTBG720 DNA Repair 927001 3 0 0 0.0
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases 927001 3 0 0 0.0
İTBG722 Signal Tranduction 927001 3 0 0 0.0
İTBG723 Aging and Apopitosis 927001 3 0 0 0.0
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer 927001 3 0 0 0.0
İTBG725 Genetic Conselling 927001 3 0 0 0.0
İTBG726 Teratology 927001 3 0 0 0.0
İTBG727 Biological Evolution 927001 3 0 0 0.0
İTBG728 Principles of Clinical Genetics 927001 3 0 0 0.0
İTBG729 Genomic Imprinting 927001 3 0 0 0.0
İTBG730 Seminar III 927001 0 4 0 0.0
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il 927001 1 3 0 0.0
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II 927001 1 3 0 0.0
İTBG733 Stem Cell 927001 3 0 0 0.0
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization 927001 3 0 0 0.0
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine 927001 3 0 0 0.0
TBG701 Tıbbi Sitogenetik 927001 3 0 0 0.0
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 927001 2 2 0 0.0
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi 927001 3 0 0 0.0
TBG705 Metabolik Hastalıklar 927001 3 0 0 0.0
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları 927001 3 0 0 0.0
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu 927001 3 0 0 0.0
TBG710 Biyoinformatik 927001 3 0 0 0.0
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi 927001 3 0 0 0.0
TBG714 Kanser Sitogenetiği 927001 3 0 0 0.0
TBG715 Genetikte Özel Konular 927001 3 0 0 0.0
TBG716 Prenetal Sitogenetik 927001 3 0 0 0.0
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği 927001 3 0 0 0.0
TBG718 Genetik Epidemiyoloji 927001 3 0 0 0.0
TBG719 Gelişim Biyolojisi 927001 3 0 0 0.0
TBG720 DNA Onarımı 927001 3 0 0 0.0
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği 927001 3 0 0 0.0
TBG722 Sinyal Aktarımı 927001 3 0 0 0.0
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz 927001 3 0 0 0.0
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 927001 3 0 0 0.0
TBG725 Genetik Danışma 927001 3 0 0 0.0
TBG726 Teratoloji 927001 3 0 0 0.0
TBG727 Biyolojik Evrim 927001 3 0 0 0.0
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri 927001 3 0 0 0.0
TBG729 Genomik İmprinting 927001 3 0 0 0.0
TBG730 Seminer III 927001 0 4 0 0.0
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927001 1 3 0 0.0
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927001 1 3 0 0.0
TBG733 Kök Hücre 927001 3 0 0 0.0
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları 927001 3 0 0 0.0
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları 927001 3 0 0 0.0
TBG736 Epigenetik 927001 3 0 0 0.0
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği 927001 3 0 0 0.0
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 927001 3 0 0 0.0