Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Histoloji ve Embriyoloji (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1982 yılında kurulmuştur. Halen yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ alanında doktora diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1-İlgili alanda kabul edilebilir lisans derecesi veya yüksek lisans derecesi
2-ALESten en az 70 puan
3-İngilizce Yeterlilik (ÜDS/KPDS/TOEFL veya eşdeğerleri)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması,
2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Program Profili

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, sağlık bilimleri alanında çalışabilecek, ileri derecede laboratuvar becerilerini kazanmış elemanlar yetiştirir. Ana araştırma faaliyetleri, hücre ve doku biliminde yeni gelişmeler, ışık ve elektron mikroskopi tekniklerinin sağlık bilimleri alanında kullanımı, stereolojik teknikler, immünohistokimya ve yardımlı üreme teknikleriyle ilgili temel bilgiler gibi konuları kapsamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız sağlık sektöründe ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası araştırma yapabilirler, üniversitelerde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi pozisyonlarına geçebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ alanında Doktora diploması verilir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Süleyman KAPLAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Kurupelit-Samsun Telefon: 0 362 312 19 19-2265, e-mail: skaplanomu@yahoo.com

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin ışık mikroskopi laboratuvarı, Stereolojik Analiz Laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarı bulunmaktadır. Anabilim dalımızdaki laboratuvarlarda rutin histolojik takip ve stereolojik analiz işlemlerinin yanısıra immunohistokimyasal boyamalar, elektron mikroskobik doku takibi işlemleri, doku biyokimyası değerlendirmeleri, elektromanyetik alan uygulamaları ve elektrofizyolojik testler yapılabilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
 2. Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
 3. Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
 4. Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
 5. Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
 6. Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
 7. İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
 8. Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
 9. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 10. Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
 11. Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur
 12. Araştırma yada alt yapı projeleri hazırlayıp sunabilir
 13. Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
 14. Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
 15. Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
 16. Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
 17. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Histolojik yapıları detaylı olarak anlatabilir, insan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
 • Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini sayabilir ve gelişimlerini anlatabilir
 • Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini gerçekleştirebilir.
 • Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
 • Yardımlı üreme teknikleri konusunda temel bilgi düzeyine ulaşır
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarını yapabilir
 • İleri histoloji ve embriyoloji laboratuvar tekniklerini ve uygulamalarını yapabilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Sağlık bilimlerinde histoloji ve embriyoloji ile bağlantılı laboratuvar çalışmalarında yetkin olur
 • Bir bilimsel araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilir ve bir dergide yayınlayabilir
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Eğitim ve öğretim becerisine sahip olur
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun tutum ve davranışları benimser
 • Histoloji ve embriyoloji çalışma konularında özgün görüşünü savunabilir
 • Yabancı bir dil ile uluslar arası bilim toplantılarında sunum yapabilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Histoloji ve embriyoloji bilim alanında üst düzey yetkinliğe sahip olur

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 8 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EMB702 Genel Embriyoloji 3 0 0 3.0 6.0
EMB706 Özel Embriyoloji 3 0 0 3.0 6.0
HİS701 İleri Genel Histoloji 2 2 0 3.0 0.0
HİS704 Histolojik Teknikler ve Histokimya 2 1 0 3.0 6.0
HİS705 İleri Özel Histoloji 2 2 0 3.0 6.0
HİS708 Dolaşım Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS709 Solunum Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS710 Sindirim Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS711 Üriner Sistem 2 1 0 3.0 6.0
HİS712 Dişi Üreme Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS713 Erkek Üreme Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS714 Lenforetiküler Sistem 2 1 0 3.0 6.0
HİS715 Endokrin Sistem 2 1 0 3.0 0.0
HİS716 Ağız Histolojisi 3 0 0 3.0 6.0
HİS719 İleri Stereolojik Teknikler 2 2 0 3.0 0.0
HİS720 Yardımcı Üreme Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
HİS721 Hücre Kültürü 2 1 0 3.0 6.0
HİS722 Sinir Sistemi Histolojisi 2 1 0 3.0 6.0
HİS723 Duyu Organları Histolojisi 2 1 0 3.0 6.0
HİS724 Elektron Mikroskobu Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
HİS725 Hücre İnce Yapısı 3 0 0 3.0 6.0
HİS726 Ağız Embriyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
HİS727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İEMB702 General Embryology 3 3 0 5.0 0.0
İEMB706 Special Embryology 2 1 0 3.0 6.0
İHİS701 Comprehensive General Histology 2 2 0 3.0 0.0
İHİS704 Histologic Techniques and Histochemistry 2 2 0 3.0 0.0
İHİS705 Comprehensive Special Histology 3 0 0 3.0 6.0
İHİS708 The Circulatory System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS709 The Respiratory System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS710 The Digestive System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS711 The Urinary System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS712 Female Reproductive System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS713 Male Reproductive System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS714 The Lenforeticular System 3 0 0 3.0 6.0
İHİS715 The Endocrine System 2 2 0 3.0 0.0
İHİS716 Oral Histology 3 0 0 3.0 6.0
İHİS719 Advanced Techniques Stereolojik 2 1 0 3.0 0.0
İHİS720 Assisted Reproductive Techniques 3 0 0 3.0 6.0
İHİS721 Cell Culture 3 0 0 3.0 6.0
İHİS722 Histology Of The Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
İHİS723 The Sense Organs Histology 2 2 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EMB702 Genel Embriyoloji 3 0 0 3.0 6.0
EMB706 Özel Embriyoloji 3 0 0 3.0 6.0
HİS701 İleri Genel Histoloji 2 2 0 3.0 0.0
HİS704 Histolojik Teknikler ve Histokimya 2 1 0 3.0 6.0
HİS705 İleri Özel Histoloji 2 2 0 3.0 6.0
HİS708 Dolaşım Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS709 Solunum Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS710 Sindirim Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS711 Üriner Sistem 2 1 0 3.0 6.0
HİS712 Dişi Üreme Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS713 Erkek Üreme Sistemi 2 1 0 3.0 6.0
HİS714 Lenforetiküler Sistem 2 1 0 3.0 6.0
HİS715 Endokrin Sistem 2 1 0 3.0 0.0
HİS716 Ağız Histolojisi 3 0 0 3.0 6.0
HİS719 İleri Stereolojik Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
HİS720 Yardımcı Üreme Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
HİS721 Hücre Kültürü 2 1 0 3.0 6.0
HİS722 Sinir Sistemi Histolojisi 2 1 0 3.0 6.0
HİS723 Duyu Organları Histolojisi 2 1 0 3.0 6.0
HİS724 Elektron Mikroskobu Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
HİS725 Hücre İnce Yapısı 3 0 0 3.0 6.0
HİS726 Ağız Embriyolojisi 2 0 0 2.0 6.0
HİS727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
İEMB702 General Embryology 3 3 0 5.0 0.0
İEMB706 Special Embryology 2 1 0 3.0 0.0
İHİS701 Comprehensive General Histology 2 2 0 3.0 0.0
İHİS704 Histologic Techniques and Histochemistry 2 2 0 3.0 0.0
İHİS705 Comprehensive Special Histology 3 0 0 3.0 6.0
İHİS708 The Circulatory System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS709 The Respiratory System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS710 The Digestive System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS711 The Urinary System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS712 Female Reproductive System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS713 Male Reproductive System 2 1 0 3.0 6.0
İHİS714 The Lenforeticular System 3 0 0 3.0 6.0
İHİS715 The Endocrine System 2 2 0 3.0 0.0
İHİS716 Oral Histology 3 0 0 3.0 6.0
İHİS719 Advanced Techniques Stereolojik 2 1 0 3.0 0.0
İHİS720 Assisted Reproductive Techniques 3 0 0 3.0 6.0
İHİS721 Cell Culture 3 0 0 3.0 6.0
İHİS722 Histology Of The Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
İHİS723 The Sense Organs Histology 2 2 0 3.0 6.0