Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

1-Anabilim Dalının Kuruluş ve Gelişimi:
Diş Hekimliği Fakültesinin 1993 tarihinde eğitim-öğretime başlaması ile birlikte Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı, Diş Hastalıları ve Tedavisi Anabilim Dalı’na bağlı bir bilim dalı olarak kurulmuştur. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı 05.01.2000 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile kurulmuştur. Prof. Dr. Peruze Çelenk 21.02.2000 tarihinde anabilim dalı başkanı olarak atanmıştır. OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim dalı doktora programı açılması YÖK genel kurulunun 10.10.2000 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalının ismi, 2010 yılında YÖK Yürütme Kurulu kararıyla Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir.
Anabilim dalımızda eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar iki profesör, bir doçent ve iki yardımcı doçentten ibaret öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece


Bu programı tamamlayan adaylar, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında "bilim doktoru" unvanı kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt KoşullarıBu programa dahil olabilmek için 5 yıllık eğitim süresi olan Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak gerekir. Ayrıca aday TOEFL yada ÜDS gibi bir İngilizce yeterlik belgesine sahip olmalıdır. Gerekli hallerde bu sınavlar OMÜ tarafından da yapılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçişle gelen öğrenciler, ilgili fakülte/enstitünün onaylamış olması koşuluyla bazı derslerden muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programı tamamlayabilmek için öğrencilerin en az 24 kredilik ders almış olmaları, alanıyla ilgili 1 seminer sunmaları gerekir. Başarı notu 100 üzerinden 75'tir. Ders ve kredilerini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına alınır. Adaylar alanıyla ilgili doktora tezini tamamladıktan sonra sınava alınırlar.

Program Profili

Bu programda Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında teorik ve pratik bilgiler verilir. Eğitim, teorik derslerin yanısıra klinik çalışmalardan ibarettir. Eğitim sırasında temel bilgiler ile ileri teorik ve pratik bilgiler verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı bitirenler üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik hayatlarına devam edebilirler. Bunun dışında özel hastane yada devlet hastanelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bunlarla ilgili hususlar Ondokuzmayıs Üniversitesi ve diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuzmayıs Üniversitesi için geçerli ölçme ve değerlendirme kuralları uygulanır. Her ders için en az 1 ara sınav ve 1 final sınavı yapılması zorunludur. Başarı notu 100 üzerinden 75 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Ondokuzmayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Peruze Çelenk
OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Samsun
Tel:03623121919/3014
pcelenk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Anabilim dalı kliniğinde 7 diş üniti, 4 dental röntgen cihazı ve 2 panoramik röntgen cihazı bulunmaktadır. Üniversitenin araştırma laboratuvarlarından yararlanmak mümkündür.

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 0 4 0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ODR701Anamnez ve Muayene Bulgularının Değerlendirlmesi 927001 4 0 0 0.0
ODR708Radyolojik Temel Bilgiler 927001 4 0 0 0.0
ODR715Çene Kistleri ve Tümörleri 927001 4 0 0 0.0
ODR718Radyasyon Zararları ve Radyasyondan Korunma 927001 3 0 0 0.0
ODR730Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 18 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ODR702 Ekstraoral ve İntraoral Muayene 927001 4 4 0 6.0
ODR703 Tedavi Planlaması 927001 4 0 0 6.0
ODR704 Diş Hekimliği Açısından Sistemik Hastalıklar 927001 5 0 0 6.0
ODR705 Diş ve Çeneleri Etkileyen Metabolik ve Genetik Hastalıklar 927001 0 2 0 6.0
ODR706 Temporamandibular Eklem Muayenesi, Radyolojisi ve Hastalıkları 927001 3 2 0 6.0
ODR709 Radyografik Görüntüleme Teknikleri 927001 4 2 0 6.0
ODR710 Dental, Orofasiyal Dokuların Gelişim Bozuklukları ve Dişsel Anomaliler 927001 4 0 0 6.0
ODR711 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
ODR712 Diş Hastalıklarının Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
ODR713 Oral Mukoza Lezyonları 927001 3 0 0 6.0
ODR716 Maksiller Sinüs Hastalıkları 927001 3 0 0 6.0
ODR717 Dişhekimliğinde Kullanılan İleri Görüntüleme Yöntemleri 927001 4 2 0 6.0
ODR719 Tükrükbezi Hastalıkları, Tanı, Görüntüleme Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
ODR725 Dental ve Orofasiyal Ağrılar 927001 3 0 0 0.0
ODR726 Biyoistatistik 927001 3 0 0 0.0
ODR727 Çenelerin İnflamatuar Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
ODR728 İmplant Radyolojisi 927001 3 0 0 0.0
ODR729 Oral Sert ve Yumuşak Doku Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ODR702 Ekstraoral ve İntraoral Muayene 927001 4 4 0 0.0
ODR703 Tedavi Planlaması 927001 4 0 0 0.0
ODR704 Diş Hekimliği Açısından Sistemik Hastalıklar 927001 5 0 0 0.0
ODR705 Diş ve Çeneleri Etkileyen Metabolik ve Genetik Hastalıklar 927001 0 2 0 0.0
ODR706 Temporamandibular Eklem Muayenesi, Radyolojisi ve Hastalıkları 927001 3 2 0 0.0
ODR707 Radyosyon Fiziği 927001 3 0 0 0.0
ODR709 Radyografik Görüntüleme Teknikleri 927001 4 2 0 0.0
ODR710 Dental, Orofasiyal Dokuların Gelişim Bozuklukları ve Dişsel Anomaliler 927001 4 0 0 0.0
ODR711 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
ODR712 Diş Hastalıklarının Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
ODR713 Oral Mukoza Lezyonları 927001 3 0 0 0.0
ODR714 Ağrı ve Ağrı Konrolü 927001 3 0 0 0.0
ODR716 Maksiller Sinüs Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
ODR717 Dişhekimliğinde Kullanılan İleri Görüntüleme Yöntemleri 927001 4 2 0 0.0
ODR719 Tükrükbezi Hastalıkları, Tanı, Görüntüleme Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
ODR720 Yumuşak Doku Kalsifikasyonları 927001 3 0 0 0.0
ODR725 Dental ve Orofasiyal Ağrılar 927001 3 0 0 0.0
ODR726 Biyoistatistik 927001 3 0 0 0.0
ODR727 Çenelerin İnflamatuar Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
ODR728 İmplant Radyolojisi 927001 3 0 0 0.0
ODR729 Oral Sert ve Yumuşak Doku Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0